Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #223

14 kwietnia 1126 r. – w Kordowie przyszedł na świat Ibn Ruszd, znany jako Awerroes, komentator Arystotelesa. Za jego sprawą nauka Stagiryty dotarła do łacińskich uczonych „oczyszczona” z wpływów neoplatonizmu. Awerroes znany jest także z tzw. doktryny podwójnej prawdy, według której filozofia i nauka mają inne metody i przedmiot poznania niż teologia, zatem wszelkie sprzeczności pojawiające się pomiędzy tymi dziedzinami uważać należy za pozorne. Idea ta opiera się na hierarchicznej koncepcji poznania, za pomocą której Awerroes próbował pogodzić porządek wiary i rozumu. Wiedza według niego powinna być dostosowana do intelektualnego poziomu odbiorcy. Stąd też język symboliczny i wyszukana retoryka są odpowiednie dla niewykształconych mas, filozofów zaś zadowolić może jedynie dowód oraz racjonalna argumentacja. Znana jest ponadto jego teza o jedności intelektu, który miałby być substancją wieczną i ponad­indywidualną. (A.M.-T.)

Całe kalen­da­rium za okres: marzec–kwiecień dostęp­ne jest w nr 2 (32)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.), Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy