Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #30

7 lipca 1973 r. – w Norymberdze zmarł Max Horkheimer – niemiecki filozof i socjolog. Lider szkoły frankfurckiej oraz współtwórca (obok Theodora Adorno) teorii krytycznej, stojącej w opozycji do teorii tradycyjnej. Jednym z głównych zagadnień przewijających się na wszystkich etapach kształtowania teorii krytycznej jest relacja między filozofią a nauką. Horkheimer jest przeciwnikiem stanowisk skrajnych: zarówno neopozytywistycznego scjentyzmu, dającego nauce prym w dziedzinie poznania, jak i neoromantycznego antyintelektualizmu, gloryfikującego filozofię. Zdaniem filozofa nauce nie należy przypisywać wyłącznych kompetencji poznawczych oraz wyolbrzymiać jej znaczenia w życiu jednostkowym i społecznym, z drugiej zaś strony nie sposób zakwestionować jej roli  kulturotwórczej. W teorii Horkheimera rozum ma wprawdzie większą siłę poznawczą od rozsądku, nie potrafi on jednak obejść się bez pracy tego drugiego jako narzędzia.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: lipiec–sierpień dostęp­ne jest w nr 3 (9) „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na pobrać > tutaj.

Opra­co­wa­li: Karo­li­na Mier­czak i Joan­na Luc

Ilu­stra­cja: Mal­wi­na Adaszek


Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy two­rze­niu kalen­da­rium, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy