Rocznice

Filozofuj z kalendarium: Rocznica śmierci o. Mieczysława A. Krąpca

8 maja 2008 roku zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec – wybitny filozof i dominikanin, główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.
Twór­czo i wszech­stron­nie roz­wi­nął tomizm egzy­sten­cjal­ny – nurt filo­zo­ficz­ny opar­ty na myśli św. Toma­sza z Akwi­nu, któ­rą w nowy spo­sób – tzn. akcen­tu­ją­cy egzy­sten­cjal­ny wymiar bytu – odczy­tał Étien­ne Gil­son. O. Krą­piec stwo­rzył syn­te­zę filo­zo­ficz­ną, obej­mu­ją­cą pod­sta­wo­we dzie­dzi­ny filo­zo­fii, któ­rą wyróż­nia­ło podej­ście mądro­ścio­we i reali­stycz­ne. Rozu­mie­nie rze­czy­wi­sto­ści zogni­sko­wał wokół ist­nie­nia, będą­ce­go pod­sta­wo­wą racją reali­zmu ontycz­ne­go i poznaw­cze­go. Rozu­mie­nie czło­wie­ka w jego struk­tu­rze i dzia­ła­niu oparł na wizji czło­wie­ka jako oso­by. Sta­wiał filo­zo­fii zada­nia mak­sy­ma­li­stycz­ne. Według nie­go jej przed­mio­tem jest świat bytów real­nych; jej meto­da pole­ga na unie­sprzecz­nia­niu, czy­li na wska­za­niu takich przy­czyn osta­tecz­nych, któ­rych nega­cja była­by nega­cją wyja­śnia­nych fak­tów. Pierw­szo­rzęd­ną dzie­dzi­ną filo­zo­fii jest w uję­ciu o. Krąp­ca meta­fi­zy­ka, rozu­mia­na jako ogól­na teo­ria bytu, gdzie byt poję­ty jest nade wszyst­ko jako kon­kret ist­nie­ją­cy. Bez odwo­ła­nia do ist­nie­nia jako pod­sta­wo­wej racji bytu nie moż­na, zda­niem o. Krąp­ca, upra­wiać meta­fi­zy­ki, a filo­zo­fia sta­je się co naj­wy­żej mito­lo­gią lub ide­olo­gią. Dla­te­go meta­fi­zy­ka jest pierw­szą wśród dys­cy­plin filozoficznych.
[Na posta­wie: Woj­ciech Chu­dy, Krą­piec Mie­czy­sław Albert, w: Ency­klo­pe­dia filo­zo­fii pol­skiej,
t. 1, Lublin 2011, s. 764–770.]

O. Krą­piec opo­wia­da o swo­jej dro­dze życiowej: 

Reży­se­ria: Łukasz Kacz­ma­rek, Anna Swę­da. Źró­dło: Kanał Tv KUL na YT.


O. Krą­piec o tym, czy jest filo­zo­fia i jak ją uprawiać:


Źró­dło: Kanał Wydzia­łu Filo­zo­fii KUL na YT.


Wię­cej mate­ria­łów na temat o. Krąp­ca moż­na zna­leźć na stro­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Toma­sza z Akwi­nu (PTTA) oraz na pro­wa­dzo­nym przez PTTA kana­le YouTu­be.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, to jest jeden z nie­wie­lu, auten­tycz­nie wiel­kich współ­cze­snych filo­zo­fów w ogó­le. Mówił pro­stym, jasnym, logicz­nym i zro­zu­mia­łym dla każ­de­go języ­kiem. Jak inny wiel­ki i być może naj­więk­szy tzn. Ary­sto­te­les! A to jest duża sztu­ka, nie­ła­twa i nie do wyuczenia/się.
    Jego filo­zo­fia, poglą­dy, sta­no­wi­ska?! W jego przy­pad­ku to rzecz dru­go­rzęd­na. Wystar­czy, że mówił. Ot taki współ­cze­sny para­dox. Dla­te­go trze­ba słu­chać i czy­tać jego koniecz­nie, nie­ustan­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem. Każ­de­mu przyj­dzie to z łatwo­ścią. Zapew­niam i polecam!
    RIP

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy