Rocznice

Filozofuj z kalendarium: Rocznica śmierci o. Mieczysława A. Krąpca

8 maja 2008 roku zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec – wybitny filozof i dominikanin, główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Twór­c­zo i wszech­stron­nie rozwinął tomizm egzys­tenc­jal­ny – nurt filo­zoficzny opar­ty na myśli św. Tomasza z Akwinu, którą w nowy sposób – tzn. akcen­tu­ją­cy egzys­tenc­jal­ny wymi­ar bytu – odczy­tał Éti­enne Gilson. O. Krą­piec stworzył syn­tezę filo­zoficzną, obe­j­mu­jącą pod­sta­wowe dziedziny filo­zofii, którą wyróż­ni­ało pode­jś­cie mądroś­ciowe i real­isty­czne. Rozu­mie­nie rzeczy­wis­toś­ci zog­niskował wokół ist­nienia, będącego pod­sta­wową racją real­iz­mu onty­cznego i poz­naw­czego. Rozu­mie­nie człowieka w jego struk­turze i dzi­ała­niu oparł na wiz­ji człowieka jako oso­by. Staw­iał filo­zofii zada­nia maksy­mal­isty­czne. Według niego jej przed­miotem jest świat bytów real­nych; jej meto­da pole­ga na uniesprzecz­ni­a­n­iu, czyli na wskaza­niu takich przy­czyn ostate­cznych, których negac­ja była­by negacją wyjaś­ni­anych fak­tów. Pier­ws­zorzęd­ną dziedz­iną filo­zofii jest w uję­ciu o. Krąp­ca metafizy­ka, rozu­mi­ana jako ogól­na teo­ria bytu, gdzie byt poję­ty jest nade wszys­tko jako konkret ist­nieją­cy. Bez odwoła­nia do ist­nienia jako pod­sta­wowej racji bytu nie moż­na, zdaniem o. Krąp­ca, upraw­iać metafizy­ki, a filo­zofia sta­je się co najwyżej mitologią lub ide­ologią. Dlat­ego metafizy­ka jest pier­wszą wśród dyscy­plin filo­zoficznych.
[Na postaw­ie: Woj­ciech Chudy, Krą­piec Mieczysław Albert, w: Encyk­lo­pe­dia filo­zofii pol­skiej,
t. 1, Lublin 2011, s. 764–770.]

O. Krą­piec opowia­da o swo­jej drodze życiowej: 

Reży­se­ria: Łukasz Kacz­marek, Anna Swę­da. Źródło: Kanał Tv KUL na YT.


O. Krą­piec o tym, czy jest filo­zofia i jak ją upraw­iać:


Źródło: Kanał Wydzi­ału Filo­zofii KUL na YT.


Więcej mate­ri­ałów na tem­at o. Krąp­ca moż­na znaleźć na stron­ie Pol­skiego Towarzyst­wa Tomasza z Akwinu (PTTA) oraz na prowad­zonym przez PTTA kanale YouTube.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, to jest jeden z niewielu, aut­en­ty­cznie wiel­kich współczes­nych filo­zofów w ogóle. Mówił prostym, jas­nym, log­icznym i zrozu­mi­ałym dla każdego językiem. Jak inny wiel­ki i być może najwięk­szy tzn. Arys­tote­les! A to jest duża sztu­ka, niełat­wa i nie do wyuczenia/się.
    Jego filo­zofia, poglądy, stanowiska?! W jego przy­pad­ku to rzecz dru­gorzęd­na. Wystar­czy, że mówił. Ot taki współczes­ny para­dox. Dlat­ego trze­ba słuchać i czy­tać jego koniecznie, nieustan­nie i z zaan­gażowaniem. Każde­mu przyjdzie to z łat­woś­cią. Zapew­ni­am i pole­cam!
    RIP

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy