Filozofia w szkole Konkursy

Filozofująca młodzież

Wśród 370 uczniów z 40 szkół w okręgu wrocławskim, świdnickim i legnickim wyłoniono 30 finalistów, którzy walczyli o pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie drugiej edycji Konkursu Filozofii Klasycznej. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Zapisz się do naszego newslettera

Kim jest człowiek?” – pod takim hasłem prze­b­ie­gała tegorocz­na edy­c­ja konkur­su. W Sali Sen­atu Papieskiego Wydzi­ału Teo­log­icznego najlep­si uczniowie szkół pon­adg­im­naz­jal­nych odpowiadali na pyta­nia doty­czące anal­izy krótkiego tek­stu filo­zoficznego oraz sprawdza­jące wiedzę z zakre­su obow­iązu­ją­cych lek­tur. Na podi­um stanęli Mag­dale­na Kołosows­ka z IV LO we Wrocław­iu, Jakub Jas­trzęb­s­ki z II LO w Leg­ni­cy oraz Wik­to­ria Kamińs­ka z LO w Dzierżonowie. Cała trój­ka, oprócz dyplomów i nagród książkowych, uzyskała indeks, który gwaran­tu­je im miejsce wśród stu­den­tów Papieskiego Wydzi­ału Teo­log­icznego we Wrocław­iu.

Do młodych miłośników filo­zofii zwró­cił się także Roman Kowal­czyk, dol­nośląs­ki kura­tor oświaty:

Matem­aty­ka jest królową nauk, his­to­ria nauczy­cielką życia, ale to filo­zofia jest źródłem każdej nau­ki. Cieszę się z waszego zain­tere­sowa­nia filo­zofią i chci­ałbym, aby kole­jne edy­c­je tego konkur­su cieszyły się jeszcze więk­szym zain­tere­sowaniem z waszej strony.

To bard­zo krzepiące, że tak wielu młodych ludzi jest zain­tere­sowanych posz­erzaniem swo­jej wiedzy z zakre­su filo­zofii. Wszys­tkim lau­re­atom grat­u­lu­je­my sukce­su, a młod­szych kolegów i koleżan­ki zachę­camy do spróbowa­nia swoich sił w przyszłych edy­c­jach konkur­su.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Źródło: http://wroclaw.gosc.pl/doc/3828416.Mlodzi-filozofowie

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy