Konkursy Patronaty

Finał Turnieju Debat Oksfordzkich w Gdyni już za nami

W Trójmieście znów zebrała się debatująca młodzież. Tym razem w potyczkach debatanckich zmagali się licealiści. 20 kwietnia odbył się Finał X edycji Turnieju Debat. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Pro­jekt dla mło­dzie­ży szkół­pod­sta­wo­wych Mło­dzi Deba­tu­ją, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez dwa współ­pra­cu­ją­ce licea ogól­no­kształ­cą­ce – VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Wacła­wa Sier­piń­skie­go oraz IX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go w Gdy­ni, cały czas przy­no­si pozy­tyw­ne efekty.

Tro­je uczest­ni­ków ubie­gło­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział w Tur­nie­ju Debat Oks­fordz­kich zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dych Demo­kra­tów. Zwy­cięz­ca­mi oka­za­li się ucznio­wie VI LO w Gdy­ni – Wero­ni­ka Wysoc­ka i Miko­łaj Witoń­ski. Oprócz wygra­nej w pierw­szej edy­cji Mło­dzi Deba­tu­ją, Miko­łaj w tym roku pod­jął się peł­nie­nia funk­cji opie­ku­na dru­ży­ny ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 18 w Gdy­ni. Rolę juro­ra peł­nił Tomek Detlaf – zwy­cięz­ca poprzed­niej edy­cji tur­nie­ju ora­tor­skie­go, lau­re­at tego­rocz­nej Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej oraz uczest­nik (o czym z dumą infor­mu­je­my) 2. Let­niej Szko­ły Filo­zo­fuj.

Teza fina­ło­wa to: Ta izba uwa­ża, że o przy­ję­ciu na stu­dia powin­ny decy­do­wać wyni­ki egza­mi­nów wstępnych.

O suk­ce­sie Debat w dużym stop­niu decy­du­je model przy­go­to­wy­wa­nia uczniów szkół pod­sta­wo­wych do debat przez lice­ali­stów oraz  zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ne podej­ście autor­ki pro­jek­tu Mło­dzi Deba­tu­ją, Marii Łojek-Kurzęt­kow­skiej. Ona sama twier­dzi, że w całym przed­się­wzię­ciu naj­waż­niej­szym celem jest kształ­to­wa­nie nauko­wej wspól­no­ty uczą­cych się i naucza­nych poprzez zasto­so­wa­nie meto­dy Pro­blem Based Lear­ning. Redak­cja „Filo­zo­fuj!” ser­decz­nie gra­tu­lu­je zwy­cięz­com oraz Marii Łojek-Kurzętkowskiej.

 

Patro­nat hono­ro­wy nad Mło­dzi Debatują

Wice­pre­zy­dent Gdy­ni Pan Bar­tosz Bartoszewicz,

Peł­no­moc­nicz­ka Pre­zy­den­ta Gdy­ni ds. Kul­tu­ry Maja Wagner

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filozoficzne

Gdyń­ski Ośro­dek Dosko­na­le­nia Nauczycieli


Link do Tur­nie­ju Debat Oks­fordz­kich >tutaj.

Link do pro­jek­tu Mło­dzi Deba­tu­ją >tutaj.

 

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy