Konkursy Patronaty

Finał Turnieju Debat Oksfordzkich w Gdyni już za nami

W Trójmieście znów zebrała się debatująca młodzież. Tym razem w potyczkach debatanckich zmagali się licealiści. 20 kwietnia odbył się Finał X edycji Turnieju Debat. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Pro­jekt dla młodzieży szkółpod­sta­wowych Młodzi Debatu­ją, zor­ga­ni­zowany przez dwa współpracu­jące licea ogól­nok­sz­tałcące – VI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Wacława Sier­pińskiego oraz IX Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Marsza­ł­ka Józe­fa Pił­sud­skiego w Gdyni, cały czas przynosi pozy­ty­wne efek­ty.

Tro­je uczest­ników ubiegłorocznej edy­cji wzięło udzi­ał w Turnieju Debat Oks­fordz­kich zor­ga­ni­zowanym przez Sto­warzysze­nie Młodych Demokratów. Zwycięz­ca­mi okaza­li się uczniowie VI LO w Gdyni – Weroni­ka Wysoc­ka i Mikołaj Witońs­ki. Oprócz wygranej w pier­wszej edy­cji Młodzi Debatu­ją, Mikołaj w tym roku pod­jął się pełnienia funkcji opieku­na drużyny ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 18 w Gdyni. Rolę juro­ra pełnił Tomek Det­laf – zwycięz­ca poprzed­niej edy­cji turnieju ora­torskiego, lau­re­at tegorocznej Olimpiady Filo­zoficznej oraz uczest­nik (o czym z dumą infor­mu­je­my) 2. Let­niej Szkoły Filo­zo­fuj.

Teza finałowa to: Ta izba uważa, że o przyję­ciu na stu­dia powin­ny decy­dować wyni­ki egza­m­inów wstęp­nych.

Debaty oksfordzkie

IMG_5898
IMG_5767
foto1
IMG_5753
foto2

O sukce­sie Debat w dużym stop­niu decy­du­je mod­el przy­go­towywa­nia uczniów szkół pod­sta­wowych do debat przez liceal­istów oraz  zaan­gażowanie i innowa­cyjne pode­jś­cie autor­ki pro­jek­tu Młodzi Debatu­ją, Marii Łojek-Kurzętkowskiej. Ona sama twierdzi, że w całym przed­sięwz­ię­ciu najważniejszym celem jest ksz­tał­towanie naukowej wspól­no­ty uczą­cych się i nauczanych poprzez zas­tosowanie metody Prob­lem Based Learn­ing. Redakc­ja „Filo­zo­fuj!” serdecznie grat­u­lu­je zwycięz­com oraz Marii Łojek-Kurzętkowskiej.

 

Patronat hon­orowy nad Młodzi Debatu­ją

Wiceprezy­dent Gdyni Pan Bar­tosz Bar­toszewicz,

Pełnomoc­nicz­ka Prezy­den­ta Gdyni ds. Kul­tu­ry Maja Wag­n­er

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne

Gdyńs­ki Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli


Link do Turnieju Debat Oks­fordz­kich >tutaj.

Link do pro­jek­tu Młodzi Debatu­ją >tutaj.

 

 

 

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy