Aktualności Konkursy

Finał XIII Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego

12 maja 2017 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego – pod patronatem „Filozofuj!” – odbył się finał XIII Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego. Wzięło w nim udział dziesięciu uczniów gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego.

Zapisz się do naszego newslettera

Finał Konkur­su składał się z dwóch częś­ci. Najpierw uczest­ni­cy Konkur­su wys­tąpili z przy­go­towany­mi wcześniej pię­ciomin­u­towy­mi przemówieni­a­mi na tem­at wybrany spośród kilku­nas­tu propozy­cji. Liczyła się nie tylko wartość mery­to­rycz­na, ale również sposób prezen­towa­nia wypowiedzi czy for­mułowa­nia argu­men­tów. W drugiej częś­ci była sprawdzana wiedza filo­zoficz­na. Final­iś­ci poje­dync­zo odpowiadali przed Komisją na trzy z czterech wylosowanych pytań. Reg­u­lamin konkur­su, test pół­fi­nałowy oraz lista przemówień zna­j­du­ją się tutaj.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Zwycięzcą XIII edy­cji Gim­naz­jal­nego Konkur­su Filo­zoficznego został Jan Zad­worny z Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie. Drugie miejsce zajęła Karoli­na Koł­sut z Gim­nazjum nr 16 w Szczecinie. Trze­cie miejsce przy­padło Elż­biecie Donotek, również z Gim­nazjum nr 16 w Szczecinie. Czwarte miejsce zajęła Izabela Bojanow­icz z Gim­nazjum nr 2 w Nowog­a­rdzie. Peł­na lista wszys­t­kich lau­re­atów zna­j­du­je się poniżej. Wszys­tkim lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my!

Po ogłosze­niu wyników oraz wręcze­niu nagród rzec­zowych przez Panią Dyrek­tor Gim­nazjum nr 9, Teresę Ostrowską-Made­jską, oraz Panią Dziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego US, prof. Urszulę Chę­cińską, odbyło się krótkie wys­tąpi­e­nie jed­nego z orga­ni­za­torów, Pawła Kołodz­ińskiego, o tym, dlaczego warto zaj­mować się filo­zofią. Na zakończe­nie prof. Chę­cińs­ka podz­iękowała wszys­tkim uczest­nikom za zapał i wzię­cie udzi­ału w konkur­sie.

Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie. Konkurs jest adresowany do uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa zachod­niopo­morskiego. Po raz kole­jny opiekę mery­to­ryczną spra­wował nad nim Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, ale w tym roku do orga­ni­za­cji przyłączyło się także Sto­warzysze­nie “Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”, które­mu udało się otrzy­mać również dofi­nan­sowanie od Prezy­den­ta Mias­ta Szczecin w ramach “Małej dotacji” na nagrody rzec­zowe dla lau­re­atów. Konkurs na przestrzeni trzy­nas­tu lat wielokrot­nie zmieni­ał swo­ją for­mułę, ewolu­ował, rozwi­jał się, ale niezmi­en­nie jego orga­ni­za­torom zależy na tym samym – na zaszczepi­e­niu w ucz­ni­ach chę­ci do filo­zo­fowa­nia, do kry­ty­cznego i refleksyjnego spo­jrzenia na świat.

 

Lista lau­re­atów:

  1. Jan Zad­worny (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  2. Karoli­na Koł­sut (Gim­nazjum nr 16 w Szczecinie)
  3. Elż­bi­eta Donotek (Gim­nazjum nr 16 w Szczecinie)
  4. Izabela Bojanow­icz (Gim­nazjum nr 2 w Nowog­a­rdzie)
  5. Łukasz Smurzyńs­ki (Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie)
  6. Andrzej Bohdan Drzewie­niec­ki (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  7. Jakub Kusyk (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  8. Aga­ta Bogu­miła Pas­tusz­ka (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  9. Karoli­na Adams­ka (Gim­nazjum nr 10 w Szczecinie)
  10. Alek­san­dra Zabor­ni­ak (Gim­nazjum nr 29 w Szczecinie)

 

Orga­ni­za­tor:

Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie

 

Współpra­ca i opieka mery­to­rycz­na:

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
Wydzi­ał Human­isty­czny Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

 

Patroni wydarzenia:

Mece­nat Mias­ta Szczecin
Patronat Hon­orowy Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Zachod­niopo­morskiego Olgier­da Geblewicza
Patronat Hon­orowy Kura­to­ri­um Oświaty w Szczecinie

 

Patronat medi­al­ny:

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy