Filozofia w szkole Konkursy

Finał XIV Konkursu Filozoficznego w Szczecinie

Już 11 maja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się XIV finał Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów, zorganizowanego przez „Generator Myśli” oraz XVI LO w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­ficz­ny Kon­kurs prze­zna­czo­ny dla gim­na­zja­li­stów ma już w Szcze­ci­nie wie­lo­let­nią tra­dy­cję. Poprzez tę rywa­li­za­cję orga­ni­za­to­rzy chcą przede wszyst­kim zachę­cać mło­dzież do odkry­wa­nia i roz­wo­ju wła­snych zaso­bów inte­lek­tu­al­nych oraz wspie­rać nauczy­cie­li w reali­za­cji edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej.

Pół­fi­nał Kon­kur­su odbył się 23 mar­ca 2018 r. w XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Szcze­ci­nie. 11 maja pod­czas fina­łu, któ­ry odbę­dzie się na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go, ucznio­wie zmie­rzą się w dwóch osob­no oce­nia­nych kate­go­riach:

  • samo­dziel­nie przy­go­to­wa­ne i wygło­szo­ne przez fina­li­stę 5‑minutowe prze­mó­wie­nie na wybra­ny temat filo­zo­ficz­ny,
  • odpo­wie­dzi ust­ne na wylo­so­wa­ne 5 pytań (każ­de z jed­ne­go z pię­ciu zesta­wów: ety­ka, pro­pe­deu­ty­ka filo­zo­fii, histo­ria filo­zo­fii, filo­zo­fia czło­wie­ka, filo­zo­fia spo­łe­czeń­stwa). Z pię­ciu wylo­so­wa­nych pytań fina­li­ści wybie­ra­ją trzy.

Kry­te­ria oce­ny odpo­wie­dzi ust­nych:

  • mery­to­rycz­ność wypo­wie­dzi (50%),
  • spo­sób uza­sad­nie­nia (40%),
  • pre­zen­ta­cja wypo­wie­dzi (10%).

Twe­go same­go dnia zosta­ną ogło­sze­ni zwy­cię­scy, któ­rzy otrzy­ma­ją tytuł Lau­re­ata XIV Woje­wódz­kie­go Gim­na­zjal­ne­go Kon­kur­su Filo­zo­ficz­ne­go oraz nagro­dy rze­czo­we.

Regu­la­min kon­kur­su oraz lista tema­tów prze­mó­wień znaj­du­ją się > tutaj.


3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski, Wydział Huma­ni­stycz­ny, ul. Kra­kow­ska 71–79, sala 227
11 maja, godz. 9.00–14.00
 Stro­na inter­ne­to­wa

Pro­fil wyda­rze­nia na Face­bo­oku > tutaj.

Współ­pra­ca i opie­ka mery­to­rycz­na:
Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go
Wydział Huma­ni­stycz­ny Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go
Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej”

Orga­ni­za­tor:
XVI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Szcze­ci­nie
Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej”

Patro­ni wyda­rze­nia:
Mece­nat Mia­sta Szcze­cin
Patro­nat Hono­ro­wy Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go Olgier­da Geble­wi­cza
Patro­nat Hono­ro­wy Kura­to­rium Oświa­ty w Szcze­ci­nie

Patro­nat medial­ny:
„Filo­zo­fuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy