Filozofia w szkole Konkursy

Finał XIV Konkursu Filozoficznego w Szczecinie

Już 11 maja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się XIV finał Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów, zorganizowanego przez „Generator Myśli” oraz XVI LO w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Filo­zoficzny Konkurs przez­nac­zony dla gim­naz­jal­istów ma już w Szczecinie wielo­let­nią trady­cję. Poprzez tę rywal­iza­cję orga­ni­za­torzy chcą przede wszys­tkim zachę­cać młodzież do odkry­wa­nia i roz­wo­ju włas­nych zasobów intelek­tu­al­nych oraz wspier­ać nauczy­cieli w real­iza­cji edukacji filo­zoficznej.

Pół­fi­nał Konkur­su odbył się 23 mar­ca 2018 r. w XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Szczecinie. 11 maja pod­czas finału, który odbędzie się na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, uczniowie zmierzą się w dwóch osob­no oce­ni­anych kat­e­go­ri­ach:

  • samodziel­nie przy­go­towane i wygłos­zone przez final­istę 5-min­u­towe przemówie­nie na wybrany tem­at filo­zoficzny,
  • odpowiedzi ustne na wylosowane 5 pytań (każde z jed­nego z pię­ciu zestawów: ety­ka, pro­pe­deu­ty­ka filo­zofii, his­to­ria filo­zofii, filo­zofia człowieka, filo­zofia społeczeńst­wa). Z pię­ciu wylosowanych pytań final­iś­ci wybier­a­ją trzy.

Kry­te­ria oce­ny odpowiedzi ust­nych:

  • mery­to­ryczność wypowiedzi (50%),
  • sposób uza­sad­nienia (40%),
  • prezen­tac­ja wypowiedzi (10%).

Twego samego dnia zostaną ogłoszeni zwycięs­cy, którzy otrzy­ma­ją tytuł Lau­re­a­ta XIV Wojew­ódzkiego Gim­naz­jal­nego Konkur­su Filo­zoficznego oraz nagrody rzec­zowe.

Reg­u­lamin konkur­su oraz lista tem­atów przemówień zna­j­du­ją się > tutaj.


3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Uni­w­er­sytet Szczecińs­ki, Wydzi­ał Human­isty­czny, ul. Krakows­ka 71–79, sala 227
11 maja, godz. 9.00–14.00
 Strona inter­ne­towa

Pro­fil wydarzenia na Face­booku > tutaj.

Współpra­ca i opieka mery­to­rycz­na:
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
Wydzi­ał Human­isty­czny Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Orga­ni­za­tor:
XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Szczecinie
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni wydarzenia:
Mece­nat Mias­ta Szczecin
Patronat Hon­orowy Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Zachod­niopo­morskiego Olgier­da Geblewicza
Patronat Hon­orowy Kura­to­ri­um Oświaty w Szczecinie

Patronat medi­al­ny:
„Filo­zo­fuj!”

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy