Filozofia w szkole Konkursy Patronaty

Finał XV Konkursu Filozoficznego

finał xv konkursu filozoficznego
Mamy zwycięzców XV Konkursu Filozoficznego! 10 maja 2019 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się finał XV Konkursu Filozoficznego w Szczecinie. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Gadomska z Gimnazjum nr 46 w Szczecinie. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni oraz pozostałym Laureatom!

Zapisz się do naszego newslettera

W tym roku niety­powo Pół­fi­nał i Finał XV Konkur­su Filo­zoficznego odbyły się tego samego dnia. Z eta­pu szkol­nego do Pół­fi­nału przeszło 21 osób, których zadaniem w drugim etapie było rozwiązanie tes­tu zamkniętego sprawdza­jącego ich wiedzę filo­zoficzną. Komis­ja Konkur­su zde­cy­dowała, że ze wzglę­du na zbliżoną liczbę punk­tów do Finału Konkur­su prze­jdzie aż 10 osób. Final­iś­ci odpowiadali przed Komisją na trzy z pię­ciu wylosowanych pytań.

Zwyciężczynią XV edy­cji Konkur­su Filo­zoficznego została Mar­ty­na Gadom­s­ka z Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie. Drugie miejsce zajęła Julia Szel­ug z Gim­nazjum nr 32 w Szczecinie. Trze­cie miejsce przyz­nal­iśmy Alicji Kar­nacewicz, również z Gim­nazjum nr 32 w Szczecinie. Wyróżnie­nie otrzy­mała Julian­na Just z Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie. Peł­na lista wszys­t­kich Lau­re­atów zna­j­du­je się poniżej. Wszys­tkim Wam serdecznie grat­u­lu­je­my! Zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnej edy­cji konkur­su albo w Olimpiadzie Filo­zoficznej dla szkół pon­ad­pod­sta­wowych!

Zma­gania uczest­ników tegorocznej edy­cji Konkur­su mieli przy­jem­ność oce­ni­ać dr Mile­na Jaku­bi­ak i mgr Paweł Kołodz­ińs­ki. Sekre­tarzem Konkur­su był mgr Artur Kosec­ki. Nagrody i dyplomy lau­re­atom wręczył Dyrek­tor XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Szczecinie, mgr Maciej Gren­da. Lau­reaci otrzy­mali nagrody rzec­zowe (table­ty oraz książ­ki).

Lista laureatów XV Konkursu Filozoficznego:

  1. Mar­ty­na Gadom­s­ka (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  2. Julia Szel­ug (Gim­nazjum nr 32 w Szczecinie)
  3. Alic­ja Kar­nacewicz (Gim­nazjum nr 32 w Szczecinie)
  4. Julian­na Just (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  5. Lau­ra Szym­czak (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  6. Han­na Ostrows­ka (Szkoła Pod­sta­wowa nr 54 w Szczecinie)
  7. Błażej Mik­lews­ki (Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie)
  8. Wik­to­ria Zborzil (Szkoła Pod­sta­wowa nr 53 w Szczecinie)
  9. Pauli­na Serdecz­na (Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie)
  10. Piotr Zborows­ki (Szkoła Pod­sta­wowa nr 74 w Szczecinie)

xv konkurs filozoficzny

Reg­u­lamin XV Konkur­su Filo­zoficznego, test pół­fi­nałowy oraz listę pytań finałowych zna­jdziecie tutaj. Finał XV Konkur­su Filo­zoficznego prze­b­ie­gał według następu­jącego har­mono­gra­mu: Pro­gram Pół­fi­nału i Finału XV Konkur­su Filo­zoficznego (6 pobrań).

Orga­ni­za­torzy:

XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Lublin­ie

Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej

Współpra­ca:

Uni­w­er­sytet Szczecińs­ki

Patronat:

Woje­w­o­da Zachod­niopo­mors­ki

Marsza­łe­ka Wojew­ództ­wa Zachod­niopo­morskiego

Prezy­dent Mias­ta Szczecin

Patronat medi­al­ny:

Filo­zo­fuj!

XV edy­c­ja Konkur­su Filo­zoficznego została dofi­nan­sowana ze środ­ków Urzę­du Mias­ta Szczecin.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy