Aktualności Konkursy Patronaty

Finał XXIX Olimpiady Filozoficznej – znamy harmonogram!

Znamy wstępny harmonogram etapu centralnego (finału) XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz mapę z oznaczeniem miejsca, w którym się on odbędzie. Będziemy tam z Wami, o czym więcej poniżej. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Zapisz się do naszego newslettera

Przy­pom­i­namy, że tegorocz­na edy­c­ja Olimpiady Filo­zoficznej rozstrzyg­nie się w najbliższą sobotę (22 kwiet­nia)! Egza­min ust­ny przeprowadzany będzie w godz­i­nach od 9:00 do 15:00, nato­mi­ast zwycięzcę poz­namy około godziny 17:30.

Pon­ad­to w tym samym dniu (około godziny 16:00) zaplanowane są elim­i­nac­je do Między­nar­o­dowej Olimpiady Filo­zoficznej – infor­ma­c­je na tem­at orga­ni­za­cji elim­i­nacji do MOF dostęp­ne są tutaj.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z har­mono­gramem, map­ką oraz kry­te­ri­a­mi oce­ny finału OF!

Redakc­ja mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” trzy­ma kciu­ki za wszys­t­kich final­istów XXIX Olimpiady Filo­zoficznej!

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Źródło: http://ptfilozofia.pl


Pod­czas finału OF obec­ne będzie stoisko z numera­mi mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, na którym moż­na będzie je kupić w pro­mo­cyjnej. Moż­na też będzie zasięgnąć infor­ma­cji na tem­at 2. Let­niej Szkoły Filo­zo­fuj, która odbędzie się w dni­ach 5–12 sierp­nia 2017 nieopo­dal Czorsz­ty­na.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy