Filozofia dla dzieci Popularyzacja Relacje i reportaże

Fotorelacja z warsztatów Filozofuj-my! w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

10 grudnia w lubelskim Centrum Spotkania Kultur rozpoczął się pilotażowy program warsztatów filozoficznych Filozofuj-my! dla dzieci z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym cały cykl. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Spotka­nia filo­zoficzne w przestrzeni eduka­cyjnej Cen­trum Spotka­nia Kul­tur Filo­zo­fuj-my!  są okazją do wspól­nego filo­zo­fowa­nia, kry­ty­cznego myśle­nia, poszuki­wa­nia argu­men­tów, a także dzie­le­nia się włas­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi, teo­ri­a­mi i pomysła­mi. Każdy, kto zas­tanaw­ia się, „dlaczego?”, pyta o naturę rzeczy, jest już filo­zofem. Każdy filo­zof ma nato­mi­ast pra­wo do włas­nego, autorskiego stanowiska. Młodzi filo­zo­fowie ze szkoły Montes­sori mieli okazję przed­staw­ić własne opinie i prze­myśle­nia.

Pier­wsze spotkanie zaty­tułowane „Skąd wiemy, że nie śpimy?” było poświę­cone zagad­nieniom ludzkiej wiedzy i pamię­ci. Uczest­ni­cy zajęć zas­tanaw­iali się też nad funkcjonowaniem mózgu na jaw­ie i pod­czas snu.

Warsz­taty – oparte o sce­nar­iusz dostęp­ny tutaj – rozpoczęły się od ekspery­men­tu, w ramach którego uczest­ni­cy udawali, że śpią. Ta część poz­woliła później prze­jść dalej: do dyskusji poświę­conej spaniu, pra­cy mózgu pod­czas snu i snom. Niemal wszys­tkim szczegól­nie intere­su­jące wydawały się kosz­mary i sny pro­rocze. Dzieci, siedząc na wygod­nych pufach i kana­pach, zas­tanaw­iały się, co właś­ci­wie jest prze­ci­wieńst­wem snu i czym sen różni się od jawy.

W dal­szej częś­ci warsz­tatów padło pytanie o to, czy możli­wy był­by zbiorowy sen o zaję­ci­ach filo­zo­fowa­nia (w rzeczy­wis­toś­ci wszyscy wciąż pozostawal­i­by w swoich domach i w swoich łóżkach). Okaza­ło się, że podob­ny prob­lem miał też Kartezjusz, filo­zof poszuku­ją­cy wiedzy pewnej. Uczniowie wraz z prowadzącą zas­tanaw­iali się zatem, co my, ludzie, wiemy na pewno. Sku­pi­a­jąc się więc na tym, co dla obu bohaterów ekspery­men­tu jest najważniejsze, uczest­ni­cy „prze­badali” mózg Sta­sia – ochot­ni­ka — i porów­nali go z mózgiem Kartezjusza. Następ­nie w odpowiedzi na pytanie o relację zachodzącą między wiedzą a pamię­cią przed­staw­ili intere­su­jące intu­ic­je i teorie. Ostate­cznie uczest­ni­cy uznali zgod­nie, że zaw­ier­a­ją­ca wspom­nienia i gro­madzą­ca doświad­czenia pamięć, zda­je się mieć więk­szą moc od teo­re­ty­cznej wiedzy.

Na koniec zajęć każdy skleił z kartonowych ele­men­tów sowę, a następ­nie ją „zapro­gramował”, wkłada­jąc jej w dziób karteczkę z zapisanym frag­mentem wiedzy, który uznał za dla niej kluc­zowy. Pta­ki wspól­nie z dzieć­mi udały się do szkoły, a następ­nie do domów. Przed opuszcze­niem sali każdy z uczest­ników wypróbował pomarańc­zowy hamak, na którym moż­na było się huś­tać.

W ramach pro­gra­mu pilotażowego zaplanowano jeszcze dwa spotka­nia. Jako drugie miały miejsce w sty­czniu rozważa­nia o nudzie i poszuki­wa­niu lekarst­wa na nią. W lutym zaś planowane jest poszuki­wanie kamieni filo­zoficznych. Zaję­cia będą przede wszys­tkim cza­sem dyskusji i twór­czego myśle­nia, ale także okazją do prak­ty­cznego pokaza­nia dyscy­pliny, jaką jest filo­zofia i przekaza­nia pod­staw wiedzy filo­zoficznej.

Orga­ni­za­tor
Cen­trum Spotka­nia Kul­tur, Plac Teatral­ny 1, Lublin

Patronat medi­al­ny
„Filo­zo­fuj!”

Prowadzą­ca
dr Maria Pleskaczyńs­ka

Strona wydarzenia > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy