Filozofia dla dzieci Popularyzacja Relacje i reportaże

Fotorelacja z warsztatów Filozofuj-my! w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

10 grudnia w lubelskim Centrum Spotkania Kultur rozpoczął się pilotażowy program warsztatów filozoficznych Filozofuj-my! dla dzieci z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym cały cykl. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Spotka­nia filo­zoficzne w przestrzeni eduka­cyjnej Cen­trum Spotka­nia Kul­tur Filo­zo­fuj-my!  są okazją do wspól­nego filo­zo­fowa­nia, kry­ty­cznego myśle­nia, poszuki­wa­nia argu­men­tów, a także dzie­le­nia się włas­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi, teo­ri­a­mi i pomysła­mi. Każdy, kto zas­tanaw­ia się, „dlaczego?”, pyta o naturę rzeczy, jest już filo­zofem. Każdy filo­zof ma nato­mi­ast pra­wo do włas­nego, autorskiego stanowiska. Młodzi filo­zo­fowie ze szkoły Montes­sori mieli okazję przed­staw­ić własne opinie i prze­myśle­nia.

Pier­wsze spotkanie zaty­tułowane „Skąd wiemy, że nie śpimy?” było poświę­cone zagad­nieniom ludzkiej wiedzy i pamię­ci. Uczest­ni­cy zajęć zas­tanaw­iali się też nad funkcjonowaniem mózgu na jaw­ie i pod­czas snu.

Warsz­taty – oparte o sce­nar­iusz dostęp­ny tutaj – rozpoczęły się od ekspery­men­tu, w ramach którego uczest­ni­cy udawali, że śpią. Ta część poz­woliła później prze­jść dalej: do dyskusji poświę­conej spaniu, pra­cy mózgu pod­czas snu i snom. Niemal wszys­tkim szczegól­nie intere­su­jące wydawały się kosz­mary i sny pro­rocze. Dzieci, siedząc na wygod­nych pufach i kana­pach, zas­tanaw­iały się, co właś­ci­wie jest prze­ci­wieńst­wem snu i czym sen różni się od jawy.

Warsztaty filozoficzne dla dzieci w CSK Filozofuj-my!

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

W dal­szej częś­ci warsz­tatów padło pytanie o to, czy możli­wy był­by zbiorowy sen o zaję­ci­ach filo­zo­fowa­nia (w rzeczy­wis­toś­ci wszyscy wciąż pozostawal­i­by w swoich domach i w swoich łóżkach). Okaza­ło się, że podob­ny prob­lem miał też Kartezjusz, filo­zof poszuku­ją­cy wiedzy pewnej. Uczniowie wraz z prowadzącą zas­tanaw­iali się zatem, co my, ludzie, wiemy na pewno. Sku­pi­a­jąc się więc na tym, co dla obu bohaterów ekspery­men­tu jest najważniejsze, uczest­ni­cy „prze­badali” mózg Sta­sia – ochot­ni­ka — i porów­nali go z mózgiem Kartezjusza. Następ­nie w odpowiedzi na pytanie o relację zachodzącą między wiedzą a pamię­cią przed­staw­ili intere­su­jące intu­ic­je i teorie. Ostate­cznie uczest­ni­cy uznali zgod­nie, że zaw­ier­a­ją­ca wspom­nienia i gro­madzą­ca doświad­czenia pamięć, zda­je się mieć więk­szą moc od teo­re­ty­cznej wiedzy.

Na koniec zajęć każdy skleił z kartonowych ele­men­tów sowę, a następ­nie ją „zapro­gramował”, wkłada­jąc jej w dziób karteczkę z zapisanym frag­mentem wiedzy, który uznał za dla niej kluc­zowy. Pta­ki wspól­nie z dzieć­mi udały się do szkoły, a następ­nie do domów. Przed opuszcze­niem sali każdy z uczest­ników wypróbował pomarańc­zowy hamak, na którym moż­na było się huś­tać.

W ramach pro­gra­mu pilotażowego zaplanowano jeszcze dwa spotka­nia. Jako drugie miały miejsce w sty­czniu rozważa­nia o nudzie i poszuki­wa­niu lekarst­wa na nią. W lutym zaś planowane jest poszuki­wanie kamieni filo­zoficznych. Zaję­cia będą przede wszys­tkim cza­sem dyskusji i twór­czego myśle­nia, ale także okazją do prak­ty­cznego pokaza­nia dyscy­pliny, jaką jest filo­zofia i przekaza­nia pod­staw wiedzy filo­zoficznej.

Orga­ni­za­tor
Cen­trum Spotka­nia Kul­tur, Plac Teatral­ny 1, Lublin

Patronat medi­al­ny
„Filo­zo­fuj!”

Prowadzą­ca
dr Maria Pleskaczyńs­ka

Strona wydarzenia > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy