Epistemologia Fragment z klasyka

Frank Jackson: Argument z wiedzy przeciwko materializmowi

Źró­dło: Frank Jack­son, Cze­go Maria nie wie­dzia­ła, przeł. T. Cie­cier­ski, „Prze­gląd ­Filo­zo­ficz­no-Lite­rac­ki” nr 4(6) (2003), s. 9


Maria zosta­ła zamknię­ta w czar­no-bia­łym poko­ju, wykształ­co­no ją na czar­no-bia­łych książ­kach oraz wykła­dach poka­zy­wa­nych na czar­no-bia­łym tele­wi­zo­rze. W ten spo­sób nauczy­ła się wszyst­kie­go, co moż­na wie­dzieć o fizycz­nej natu­rze świa­ta. Zna zatem wszyst­kie fak­ty doty­czą­ce nas i nasze­go śro­do­wi­ska, w sze­ro­kim rozu­mie­niu sło­wa „fizycz­ne” – obej­mu­ją­cym wszyst­ko, co skła­da się na zamknię­tą już fizy­kę, che­mię, neu­ro­fi­zjo­lo­gię, a tak­że na przy­czy­no­we i rela­cyj­ne fak­ty będą­ce kon­se­kwen­cją odpo­wied­nich fak­tów fizycz­nych, che­micz­nych i neu­ro­fi­zjo­lo­gicz­nych. Jeże­li fizy­ka­lizm jest praw­dzi­wy, Maria wie wszyst­ko, co moż­na wie­dzieć. Gdy­by­śmy bowiem zało­ży­li co inne­go, ozna­cza­ło­by to, że uzna­li­śmy, iż moż­na posia­dać wie­dzę o fak­tach wykra­cza­ją­cych poza fak­ty fizycz­ne – a temu wła­śnie prze­czy fizykalizm.


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy