Epistemologia Fragment z klasyka

Frank Jackson: Argument z wiedzy przeciwko materializmowi

Źró­dło: Frank Jack­son, Cze­go Maria nie wie­dzia­ła, przeł. T. Cie­cier­ski, „Prze­gląd ­Filo­zo­ficz­no-Lite­rac­ki” nr 4(6) (2003), s. 9


Maria zosta­ła zamknię­ta w czar­no-bia­łym poko­ju, wykształ­co­no ją na czar­no-bia­łych książ­kach oraz wykła­dach poka­zy­wa­nych na czar­no-bia­łym tele­wi­zo­rze. W ten spo­sób nauczy­ła się wszyst­kie­go, co moż­na wie­dzieć o fizycz­nej natu­rze świa­ta. Zna zatem wszyst­kie fak­ty doty­czą­ce nas i nasze­go śro­do­wi­ska, w sze­ro­kim rozu­mie­niu sło­wa „fizycz­ne” – obej­mu­ją­cym wszyst­ko, co skła­da się na zamknię­tą już fizy­kę, che­mię, neu­ro­fi­zjo­lo­gię, a tak­że na przy­czy­no­we i rela­cyj­ne fak­ty będą­ce kon­se­kwen­cją odpo­wied­nich fak­tów fizycz­nych, che­micz­nych i neu­ro­fi­zjo­lo­gicz­nych. Jeże­li fizy­ka­lizm jest praw­dzi­wy, Maria wie wszyst­ko, co moż­na wie­dzieć. Gdy­by­śmy bowiem zało­ży­li co inne­go, ozna­cza­ło­by to, że uzna­li­śmy, iż moż­na posia­dać wie­dzę o fak­tach wykra­cza­ją­cych poza fak­ty fizycz­ne – a temu wła­śnie prze­czy fizykalizm.


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy