Galeria Cytatów

Galeria cytatów #10: William James o ludzkim nieszczęściu

Nie ma bar­dziej nie­szczę­śli­we­go czło­wie­ka niż ten, któ­re­go jedy­nym nawy­kiem jest nie­zde­cy­do­wa­nie i zapa­le­nie każ­de­go cyga­ra, wypi­cie każ­dej fili­żan­ki kawy, codzien­ny czas pobud­ki i ukła­da­nia się do snu, roz­po­czy­na­nie każ­de­go eta­pu pra­cy są dla nie­go przed­mio­ta­mi osob­nej woli­tyw­nej deliberacji.

Oryg.: The­re is no more mise­ra­ble human being than one in whom nothing is habi­tu­al but inde­ci­sion, and for whom the ligh­ting of eve­ry cigar, the drin­king of eve­ry cup, the time of rising and going to bed eve­ry day, and the begin­ning of eve­ry bit of work, are sub­jects of express voli­tio­nal deliberation.

Wil­liam James, The Prin­ci­ples of Psy­cho­lo­gy, vol. 1, ch. 4, 1890, p. 122.

Gra­fi­ka: Mal­wi­na Adaszek

Cytat zna­lazł i wybrał: Robert Kryński

 Uwa­ża­cie jakiś cytat filo­zo­ficz­ny za cie­ka­wy, waż­ny lub Wam bli­ski? Prze­ślij­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będzie­my budo­wać „Gale­rię cyta­tów”. Koniecz­nie podaj­cie dokład­ne źró­dło cyta­tu. Sta­ra­my się two­rzyć rze­tel­ny serwis. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy