Galeria Cytatów

Galeria cytatów #5: Lew Szestow o prawdzie

Tyl­ko Praw­da, do któ­rej czło­wiek sam doszedł, może mu przy­nieść pożytek.

Lew Szes­tow, Kier­ke­ga­ard i filo­zo­fia egzy­sten­cjal­na, tłum. Jacek Alek­san­der Pro­kop­ski, War­sza­wa 2009, s. 71.

Gra­fi­ka: Mal­wi­na Adaszek

Zna­lazł i wybrał: Bar­tosz Kurkowski

 Uwa­ża­cie jakiś cytat filo­zo­ficz­ny za cie­ka­wy, waż­ny lub Wam bli­ski? Prze­ślij­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będzie­my budo­wać „Gale­rię cyta­tów”. Koniecz­nie podaj­cie dokład­ne źró­dło cyta­tu. Sta­ra­my się two­rzyć rze­tel­ny serwis. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Coś podob­ne­go gło­sił Bud­da Sia­kja­mu­ni. Tyl­ko czy jest to do koń­ca traf­na teza, śmiem wąt­pić. Są prze­cież błęd­ne tezy ludz­kie, i moż­na w tym brnąć. Czło­wiek zale­ży z cze­go ule­pio­ny, albo z cnót albo z błę­dów, albo z mie­sza­ni­ny tych­że. Nie­przy­pad­ko­wa jest pio­sen­ka, świat się pomy­lił. Tyl­ko że za to że świat fak­tycz­nie się pomy­lił odpo­wie­dzial­ność spa­da na czło­wie­ka, któ­ry ma wybór ale wybie­ra to co dla nie­go nie­sprzy­ja­ją­ce. Dla­cze­go to robi? Bo nie ma narzę­dzi, wie­dzy danej mu z wyso­ka. Czło­wiek stwo­rzo­ny nie do koń­ca z łask mio­ta się i nie radzi sobie, bo niby jak ma czy­nić w takiej sytu­acji sko­ro dobro jest wyso­kie z natu­ry a on niski i bied­ny “nędz­ny robak.” Życie jest łaska­we nie dla wszyst­kich, jest napisane:“Duch tchnie, kędy chce.” Więc bez wybo­ru z wyso­ka, nie ma zba­wie­nia. Pio­sen­ka:”… nie chcia­łeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być…” to woła­nie o nor­mal­ność do Naj­wyż­sze­go, któ­ry nigdy nie zaak­cep­tu­je tych co zamiast iść nor­mal­nie, cho­dzą “bokiem” gdyż na nic lep­sze­go ich nie stać. Wybie­rać trze­ba zawsze wła­ści­wie ale któż sam z sie­bie to potra­fi? Świę­ty Piotr sobie przy­pi­sał to, że sam z sie­bie nie wyprze się Jezu­sa i musiał polec gdyż pole­gał w tym momen­cie wyłącz­nie na sobie a pycha kro­czy przed upad­kiem. Sztu­ka życia prze­ra­sta czło­wie­ka, pole­cam prze­śle­dze­nie o co cho­dzi­ło w jan­se­ni­zmie któ­ry wyzna­wał Bla­ise Pas­cal. To co dosta­ło się od losu tym trze­ba grać. “Pew­ne kar­ty roz­dał los więc prze­gra­łem par­tię z nim a życie toczy­ło się dalej.” Moim zda­niem czło­wiek nie ma wybo­ru wraz z naro­dzi­na­mi, tak jak ja nie mam wybo­ru pisząc ten tekst, mimo że chcia­ło­by się ina­czej, jest jak jest.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy