Galeria Cytatów

Galeria cytatów #5: Lew Szestow o prawdzie

Zapisz się do naszego newslettera

Tylko Praw­da, do której człowiek sam doszedł, może mu przynieść pożytek.

Lew Szestow, Kierkegaard i filo­zofia egzys­tenc­jal­na, tłum. Jacek Alek­sander Prokop­s­ki, Warsza­wa 2009, s. 71.

Grafi­ka: Mal­wina Adaszek

Znalazł i wybrał: Bar­tosz Kurkows­ki

 Uważa­cie jak­iś cytat filo­zoficzny za ciekawy, ważny lub Wam blis­ki? Prześli­j­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będziemy budować „Galer­ię cytatów”. Koniecznie poda­j­cie dokładne źródło cytatu. Staramy się tworzyć rzetel­ny ser­wis.  

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Coś podob­ne­go głosił Bud­da Siak­ja­mu­ni. Tylko czy jest to do koń­ca traf­na teza, śmiem wąt­pić. Są prze­cież błędne tezy ludzkie, i moż­na w tym brnąć. Człowiek zależy z czego ule­pi­ony, albo z cnót albo z błędów, albo z mieszaniny tychże. Nieprzy­pad­kowa jest piosen­ka, świat się pomylił. Tylko że za to że świat fak­ty­cznie się pomylił odpowiedzial­ność spa­da na człowieka, który ma wybór ale wybiera to co dla niego niesprzy­ja­jące. Dlaczego to robi? Bo nie ma narzędzi, wiedzy danej mu z wyso­ka. Człowiek stwor­zony nie do koń­ca z łask mio­ta się i nie radzi sobie, bo niby jak ma czynić w takiej sytu­acji sko­ro dobro jest wysok­ie z natu­ry a on nis­ki i bied­ny “nędzny robak.” Życie jest łaskawe nie dla wszys­t­kich, jest napisane:“Duch tch­nie, kędy chce.” Więc bez wyboru z wyso­ka, nie ma zbaw­ienia. Piosen­ka:”… nie chci­ałeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być…” to wołanie o nor­mal­ność do Najwyższego, który nigdy nie zaak­cep­tu­je tych co zami­ast iść nor­mal­nie, chodzą “bok­iem” gdyż na nic lep­szego ich nie stać. Wybier­ać trze­ba zawsze właś­ci­wie ale któż sam z siebie to potrafi? Świę­ty Piotr sobie przyp­isał to, że sam z siebie nie wyprze się Jezusa i musi­ał polec gdyż pole­gał w tym momen­cie wyłącznie na sobie a pycha kroczy przed upad­kiem. Sztu­ka życia prz­eras­ta człowieka, pole­cam prześledze­nie o co chodz­iło w jans­enizmie który wyz­nawał Blaise Pas­cal. To co dostało się od losu tym trze­ba grać. “Pewne kar­ty roz­dał los więc prze­grałem par­tię z nim a życie toczyło się dalej.” Moim zdaniem człowiek nie ma wyboru wraz z nar­o­dz­i­na­mi, tak jak ja nie mam wyboru pisząc ten tekst, mimo że chci­ało­by się inaczej, jest jak jest.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy