Wsparli nas

Galeria patronów Patronite

Zapisz się do naszego newslettera

Przed­staw­iamy chlub­ną listę naszych Patronów, którzy aktu­al­nie wspier­a­ją nas na por­talu Patronite.pl:

Tomasz Stępiński

Slavo Szcześniak

Alicja Pietras

Oktawia Poprawska

Józef Zon

Ania Wilk-Płaszczyk

Jan Rychert

Mateusz Ozimek

Kacper Dyrda

Zbigniew Szafraniec

Paweł Frendenberg

Sylwia Kucharczak

Tomasz Pepliński

 

Oto chlub­na lista Patronów, którzy wcześniej nas wspier­ali. Będziemy zawsze o nich pamię­tać!

Tadeusz Chelkowski

Łukasz Rojek

Błażej Brożyna

Jędrzej Pawlaczyk

Alicja Neumann

Dominika Szafran

Jarosław Spychała

Stanisław Bajkowski

Szymon Arabas

Maria Flacha

 

Serdecznie WSZYSTKIM dzięku­je­my!


Chcesz wesprzeć pop­u­laryza­cję filo­zofii? Zostań naszym patronem!

Chce­my prze­jść z ama­torskiego, pasjonack­iego mod­elu funkcjonowa­nia (rob­o­ta po pra­cy) na pro­fesjon­al­ny. Mamy wiele ciekawych pomysłów na pop­u­laryza­cję naszej umiłowanej dziedziny wiedzy, ale potrze­bu­je­my na to środ­ków. Chce­my, żeby dostęp do naszego cza­sopis­ma pozostał bezpłat­ny. Dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu będzie to możli­we.

Dzię­ki naszym Patronom może­my prowadz­ić to dzieło. A korzys­ta z niego coraz więcej osób. Czy wiecie, że do naszych tek­stów pop­u­laryza­tors­kich, zamieszc­zonych na por­talu, zajrza­ło już 405 858 osób w 1 356 577 odsłonach? W ostat­nim cza­sie śred­nio przeszło tysiąc osób dzi­en­nie. Nasza pra­ca i Wasze wspar­cie idzie więc w świat! Dzięku­je­my!

21 dnia każdego miesią­ca obchodz­imy Dzień Patrona. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy