Wsparli nas

Galeria patronów Patronite

Przed­sta­wia­my chlub­ną listę naszych Patro­nów, któ­rzy aktu­al­nie wspie­ra­ją nas na por­ta­lu Patronite.pl:

Tomasz Stępiński

Slavo Szcześniak

Oktawia Poprawska

Józef Zon

Ania Wilk-Płaszczyk

Mateusz Ozimek

Kacper Dyrda

Zbigniew Szafraniec

Paweł Frendenberg

Sylwia Kucharczak

Tomasz Pepliński

Jan Swianiewicz

Krzysztof Dąbkowski

Daniel Koza

Piotr Elfinger

Paweł Głaz

Iza Bryzik

Magdalena Szczecina

Maria Borowy

Paweł Siniło

Przemek Czuma

Adam Hutnikiewicz 

Sebastian Łasaj 

Tomasz Szwed

Michał Marek

Karolina Stępniak

 

 

Oto chlub­na lista Patro­nów, któ­rzy wcze­śniej nas wspie­ra­li. Będzie­my zawsze o nich pamiętać!

Tadeusz Chelkowski

Łukasz Rojek

Błażej Brożyna

Jędrzej Pawlaczyk

Alicja Neumann

Dominika Szafran

Jarosław Spychała

Stanisław Bajkowski

Szymon Arabas

Maria Flacha

Alicja Pietras

Jan Rychert

Marcin Elsner

 

Ser­decz­nie WSZYSTKIM dziękujemy!


Chcesz wes­przeć popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii? Zostań naszym patronem!

Chce­my przejść z ama­tor­skie­go, pasjo­nac­kie­go mode­lu funk­cjo­no­wa­nia (robo­ta po pra­cy) na pro­fe­sjo­nal­ny. Mamy wie­le cie­ka­wych pomy­słów na popu­la­ry­za­cję naszej umi­ło­wa­nej dzie­dzi­ny wie­dzy, ale potrze­bu­je­my na to środ­ków. Chce­my, żeby dostęp do nasze­go cza­so­pi­sma pozo­stał bez­płat­ny. Dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu będzie to możliwe.

Dzię­ki naszym Patro­nom może­my pro­wa­dzić to dzie­ło. A korzy­sta z nie­go coraz wię­cej osób. Czy wie­cie, że do naszych tek­stów popu­la­ry­za­tor­skich, zamiesz­czo­nych na por­ta­lu, zaj­rza­ło już 405 858 osób w 1 356 577 odsło­nach? W ostat­nim cza­sie śred­nio prze­szło tysiąc osób dzien­nie. Nasza pra­ca i Wasze wspar­cie idzie więc w świat! Dziękujemy!

21 dnia każ­de­go mie­sią­ca obcho­dzi­my Dzień Patro­na. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy