Gdzie kupić?

Na poniższej mapie zaz­nac­zone są punk­ty sprzedaży cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”. Zachę­camy kole­jnych sprzedaw­ców do współpra­cy!

Zgłoszenia propozy­cji współpra­cy moż­na kierować na adres: filozofuj@academicon.pl