Edukacja filozoficzna Studia filozoficzne

Gdzie na studia filozoficzne? Zestawienie 2019

gdzie na studia filozoficzne? gdzie można studiować filozofię? filozofia w roku 2019 2020

Zapisz się do naszego newslettera

Lista ośrod­ków aka­de­mic­kich w Pol­sce, w któ­rych moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię w roku 2019. Gdzie na stu­dia filo­zo­ficz­ne?

Insty­tut Filo­zo­fii Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie
 ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii
 filozofia@ignatianum.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. KEN w Kra­ko­wie
ifis.up.krakow.pl
ifis@up.krakow.pl

Insty­tut Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go
ifsid.ug.edu.pl
ifis@univ.gda.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Huma­ni­stycz­no-Przy­rod­ni­cze­go im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie
filozofia.czest.pl
fsp@ujd.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu
pwt.wroc.pl/filozofia
pwt@pwt.wroc.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II
filozofia.kul.pl
filozofia@kul.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu
filozofia.amu.edu.pl
filozof@amu.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie
filozofia.uj.edu.pl
m.wicher@iphils.uj.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy
filozofia.ukw.edu.pl
ifukw@ukw.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go
filozof.uni.lodz.pl
filozofia@filozof.uni.lodz.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie
filozofia.umcs.lublin.pl
instfil@bacon.umcs.lublin.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu
filozofia.umk.pl
filozofia@umk.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go
filozofia.uni.opole.pl
filozofia@uni.opole.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go
ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii
sekinfil@univ.rzeszow.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go
filozofia.whus.pl
filozof@univ.szczecin.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach
filozofia.us.edu.pl
if.wns@us.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go w Olsz­ty­nie
uwm.edu.pl/filozofia
sekretariat-if@uwm.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go
filozofia.uw.edu.pl
a.chybinska@uw.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go
filozofia.uni.wroc.pl
wns.if@uwr.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go
ifil.uz.zgora.pl
Sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu w Bia­łym­sto­ku
filozofiaietyka.uwb.edu.pl
filozofiaietyka@uwb.edu.pl

Wydział Filo­zo­ficz­ny Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie
filozofia.upjp2.edu.pl
wf@upjp2.edu.pl

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie
filozofia.uksw.edu.pl
wfch@uksw.edu.pl

Wię­cej infor­ma­cji o stu­diach filo­zo­ficz­nych znaj­du­je się w naszym dzia­le Stu­dia filo­zo­ficz­ne: LINK.

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy