Edukacja filozoficzna Konkursy Patronaty Wydarzenia

Gimnazjalista myślenia się nie boi – VII „Filozofiada” we Włocławku

Już po raz 7. uczniowie klas gimnazjalnych z Włocławka i okolic (województwo kujawsko-pomorskie) spróbują swoich sił jako początkujący historycy filozofii. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje kolejną edycję Konkursu Filozoficznego „Filozofiada”. „Filozofuj!” objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

VII Konkurs Filo­zoficzny „Filo­zofi­a­da” skierowany jest do uczniów klas IIIII gim­nazjów z terenu wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego. Hasło tegorocznej edy­cji to „W poszuki­wa­niu człowieczeńst­wa”.
W ramach przy­go­towań konkur­sowych uczest­ni­cy proszeni są o zapoz­nanie się z trze­ma frag­men­ta­mi tek­stów filo­zoficznych: „Państ­wa” Pla­tona, „Kry­ty­ki czys­tego rozu­mu” Immanuela Kan­ta oraz „Człowieka zbun­towanego” Alber­ta Camusa. Młodzi „miłośni­cy mądroś­ci” będą musieli także zdobyć infor­ma­c­je o dzi­ałal­noś­ci tych trzech myśli­cieli oraz opra­cow­ać pod­sta­wowe poję­cia filo­zoficzne (takie jak aksjolo­gia, antropolo­gia, byt, dual­izm, egzys­tenc­jal­izm, este­ty­ka, ety­ka, ide­al­izm, mate­ri­al­izm, metafizy­ka, moral­ność, ontolo­gia czy relaty­wizm). Następ­nie 8 maja 2018 r. od godz. 10.00 przys­tąpią do tes­tu wiedzy oraz umiejęt­noś­ci czy­ta­nia ze zrozu­mie­niem. Wyni­ki konkur­sowych zma­gań zostaną ogłos­zone 15 maja 2018 r. pod­czas pod­sumowa­nia dzi­ałań konkur­sowych, które­mu – trady­cyjnie – towarzyszyć będzie prelekc­ja filo­zo­fa z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, zaprzy­jaźnionego z Szkołą Pod­sta­wową nr 23 we Włocławku.

Orga­ni­za­tor
Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 im. Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego we Włocławku

Patronat hon­orowy
J. E. Ks. Biskup Dr Wiesław Alo­jzy Mer­ing, Ordy­nar­iusz Diecezji Włocławskiej
Piotr Całbec­ki, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat naukowy
Marek Gra­lik, Kujawsko-Pomors­ki Kura­tor Oświaty
Dr Marek Wojtkows­ki, Prezy­dent Mias­ta Włocławek
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu

Patronat medi­al­ny
„Filo­zo­fuj!”

: Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 im. Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego we Włocławku
8.05.2018 r. od godz. 10.00 – test konkur­sowy, 15.05.2018 r. – pod­sumowanie, ogłosze­nie wyników
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jestem bard­zo ciekawa co dla uczniów znaczy ” Czysty Rozum” w/ g Immanuela Kan­ta? Jaka jest różni­ca znaczenia między poję­ci­a­mi “ety­ka” a “moral­ność”? Jak uczniowie rozu­mieją poję­cie “komu­nikac­ja społecz­na” i do czego prowadzi prob­lem w rozu­mie­niu wypowiedzi pod­mio­tu wypowiada­jącego się przez przed­miot słucha­ją­cy tej wypowiedzi? Jak rozu­mieć poję­cie dyscy­pliny naukowej ” Seman­ty­ka ling­wisty­cz­na”?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy