Dzień Patrona

Grudniowy Dzień Patrona już dziś!

Dziś Dzień Patrona, czyli święto, które ustanowiliśmy, by w wyjątkowy sposób podziękować Patronom, którzy wspierają finansowo naszą działalność za pośrednictwem platformy patronite.pl.

Wspar­cie ze stro­ny Czy­tel­ni­ków i Odbior­ców jest dla nas bar­dzo waż­ne. Jeste­śmy orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą, któ­ra nie jest nasta­wio­na na dochód. To zna­czy, że wszyst­kie środ­ki finan­so­we, któ­re zara­bia­my na sprze­da­ży maga­zy­nu, prze­zna­cza­my na pokry­cie kosz­tów dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej. Dzia­ła­my pręż­nie, podej­mu­je­my kolej­ne wyzwa­nia, regu­lar­nie two­rzy­my kolej­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Część tych dzia­łań podej­mu­je­my dzię­ki Wam! I dzię­ki Waszej pomo­cy może­my je nie­od­płat­nie udo­stęp­niać ogrom­nej gru­pie miło­śni­ków filozofii!

W związ­ku z obcho­da­mi Dnia Patro­na jeden z naszych Dar­czyń­ców otrzy­mu­je od nas w ramach podzię­ko­wa­nia książ­kę. Dzi­siej­szą nagro­dą jest pozy­cja autor­stwa Zbi­gnie­wa Dan­ka „Praw­dzi­we począt­ki filo­zo­fii”, któ­ra uka­za­ła się nakła­dem Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­je­my ją na ręce nasze­go Patro­na — pana Paw­ła Głaza.

Dzię­ku­je­my za wspar­cie wszyst­kim Patro­nom! (zob. Gale­rię Patro­nów)

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ostat­ni gru­dzień?! Ostat­ni dzień?! Ostat­ni Patron?!
    Nasza cywi­li­za­cja powo­li się koń­czy, upa­da, obumie­ra, za spra­wą same­go czło­wie­ka, jego pseu­do­wie­dzy, pseu­do­nau­ki, pseu­do­po­ste­pu… Oraz jakiejś smiesz­nej zmu­to­wa­nej bak­te­rii! Zresz­tą sta­nie się ponow­nie to, co kie­dyś, zno­wu! I póź­niej ponow­nie ruszy­my od zera jak Noe ze swą arką po poto­pie biblij­nym /ST, Biblia/. Doszli­smy ponad­to do jakiejś ściany/granicy/Rubikonu, jakim jest — za jakim — tyl­ko nicość/pustka/żal.
    Nasza cywi­li­za­cja jest opar­ta na środ­kach anty­kon­cep­cyj­nych /anty — kon­cep­cja, łac.!/ oraz tzw. unij­nych gran­tach, czy­li zasil­kach, więc jak ma być po pro­stu dobrze, nor­mal­nie, zwyczajnie?!
    Jeśli nie nastą­pi pew­ne kon­kret­ne prze­war­to­ścio­wa­nie, odbi­cie się od tego DNA, świa­to­wa “mała” kontr-rewo­lu­cja to wów­czas koniec nas wszyst­kich będzie bli­ski, nie­chyb­ny i pewny!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy