Aktualności Filozofia w szkole Wydarzenia

Gry logiczne dla uczniów w Białymstoku

10 listopada Politechnika Białostocka zaprasza uczniów i nauczycieli na SPIN Day – świętowanie Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki. W jego ramach odbędą się wykłady, warsztaty i gry dotyczące logiki. Wstęp jest darmowy, obowiązuje rejestracja do 7 listopada do godziny 15:00.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydarze­nie współor­ga­nizu­ją Wydzi­ał Infor­maty­ki i Cen­trum Pop­u­laryza­cji Matem­aty­ki Signum. Jest ono skierowane jest do uczniów szkół pod­sta­wowych, gim­nazjów i liceów oraz nauczy­cieli. Celem SPIN Day jest pop­u­laryza­c­ja nau­ki i tech­ni­ki wśród młodzieży. Tegorocz­na edy­c­ja na PB poświę­cona jest log­ice. Między 9:00 a 13:00 uczniowie będą mogli wysłuchać 45 min­u­towych wykładów omaw­ia­ją­cych m.in.  zagad­nie­nie strate­gii czy doko­na­nia Archimedesa czy Eratoste­ne­sa. Od 10:00 do 12:00 będzie trwał turniej gier log­icznych, takich jak Mankala czy Oust. Między 16:00 a 18:00 odbędą się warsz­taty gier log­icznych. Na powyższe atrakc­je wyma­gana jest rejes­trac­ja indy­wid­u­al­na bądź też przez opieku­na z ramienia szkoły. W trak­cie SPIN Day do godziny 13:00 będzie moż­na także wziąć udzi­ał w grach wielko­for­ma­towych – na to wydarze­nie jest wstęp wol­ny bez rejes­tracji.

SPIN czyli Porozu­mie­nie Społeczeńst­wo i Nau­ka zrzesza 37 insty­tucji naukowych. Od swo­jego pow­sta­nia w 2013 r. stara się poprzez różne inic­jaty­wy swoich członków budować społeczeńst­wo oparte na edukacji, nauce, tech­nice i innowa­cyjnoś­ci. SPIN Day to wspól­na inic­jaty­wa wszys­t­kich członków, mają­ca na celu rozbudze­nie zain­tere­sowa­nia nauką i zachęce­nie do samodziel­nego ekspery­men­towa­nia i myśle­nia.

Białys­tok, Wydzi­ał Infor­maty­ki Politech­ni­ki Biało­s­tock­iej, ul. Wiejs­ka 45A
10 listopa­da 2016
Strona inter­ne­towa wydarzenia

Opra­cow­ała: Ire­na Koł­tun

Fot.: Some rights reserved by Gellinger, CC0

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy