Ogłoszenia Patronaty

Horyzontalny Klub Dyskusyjny: warsztaty z debatowania i filozofii #1

Horyzontalny Klub Dyskusyjny zaprasza na cykl 16 spotkań filozoficznych, w ramach których będzie można nauczyć się sztuki dyskusji. Warsztaty wspierają holistyczne rozumienie świata, rozwijają wrażliwość na różnorodność, a także uczą filozofowania w praktyce. Zajęcia dadzą okazję, by wyrobić w sobie odporność na manipulację, zdobyć umiejętność jaśniejszego wypowiada myśli i wzmocnić zdolność analitycznego myślenia. Przydadzą się także jako trening myślenia strategicznego.

Lubisz roz­my­ślać i zasta­na­wiać się nad trud­ny­mi pro­ble­ma­mi? A może masz swo­je zda­nie na wie­le tema­tów, ale nie czu­jesz się do koń­ca rozumiany/a, gdy je przed­sta­wiasz? Chcesz nauczyć się wypo­wia­dać tak, aby inni Cię słu­cha­li i czuć, że Two­ja wie­dza o świe­cie ma dobre fun­da­men­ty? Zapra­sza­my na zaję­cia z debatowania!

Zaję­cia doty­ka­ją trzech obsza­rów: zagad­nień z filo­zo­fii, argu­men­ta­cji i deba­to­wa­nia oraz wery­fi­ka­cji wie­dzy i twier­dzeń nauko­wych. Uczest­ni­cy będą uczyć się, jak wery­fi­ko­wać fak­ty i odróż­niać je od opi­nii, jak for­mu­ło­wać wła­sne myśli i rozu­mieć, skąd bio­rą się ich przekonania.

Zaję­cia mają cha­rak­ter teo­re­tycz­no-prak­tycz­ny. W trak­cie całe­go cyklu zajęć uczest­ni­cy uczą się tech­nik dys­ku­sji, roz­po­zna­wa­nia mani­pu­la­cji i for­mu­ło­wa­nia argu­men­tów, jak i wyko­rzy­stu­ją pozna­ne meto­dy w prak­ty­ce. Tema­ty dys­ku­sji w więk­szo­ści będą usta­la­ne przez samych uczest­ni­ków, aby zwięk­szyć zaan­ga­żo­wa­nie i poczu­cie przy­dat­no­ści pozna­nych narzę­dzi, jed­nak prze­wi­du­je się tak­że ćwi­cze­nia na abs­trak­cyj­nych tematach.

W pro­gra­mie zajęć:

 • Czym jest język i jak to wpły­wa na nasze myśli i rozmowy?
 • Pod­sta­wy argu­men­ta­cji oraz roz­po­zna­wa­nie chwy­tów erystycznych
 • Nauko­wość, emo­cje, fak­ty i opinie
 • Ame­ry­kań­skie i bry­tyj­skie mode­le debat, prze­mó­wie­nia gru­po­we i indywidualne
 • Komu­ni­ka­cja w spo­łe­czeń­stwie – jak roz­ma­wiać i decy­do­wać w grupie?
 • Dia­log a kompromis

 

Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w ramach Hory­zon­tal­ne­go Klu­bu Dys­ku­syj­ne­go, któ­ry pro­mu­je otwar­tość na róż­no­rod­ność i zrze­sza oso­by pra­gną­ce posze­rzać swo­je hory­zon­ty. Na zaję­ciach zadba­my o to, aby każ­dy czuł się swo­bod­nie i kom­for­to­wo, nie­za­leż­nie od wie­ku i posia­da­nej wiedzy.

Warsz­ta­ty to cykl 16 spo­tkań w dwóch ter­mi­nach i loka­li­za­cjach do wyboru:

 • ponie­dział­ki 17:00 — Dom Kul­tu­ry Świt
 • śro­dy 18:30 — państwomiasto

Zaję­cia trwa­ją 90 minut.

Koszt zajęć to 180 zł / 4 zaję­cia lub 50 zł /1 zajęcia.

Zapi­sy: fan­pa­ge Hory­zon­tal­ny Klub Dys­ku­syj­ny — mailo­wo: horyzontalnyklub@gmail.com lub tele­fo­nicz­nie u pro­wa­dzą­cej Mar­ty­ny Mazur: 535 208 726


Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia: Hory­zon­tal­ny Klub Dyskusyjny

Patro­nat medial­ny: „Filo­zo­fuj!”

Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Facebooku:

zaję­cia w ponie­dział­ki o 17.00

zaję­cia w śro­dy o 18:30

Miej­sce: War­sza­wa, dwie loka­li­za­cje: Wysoc­kie­go 11, Jaz­dów 3/12

Czas: ponie­dział­ki 17:00 — start 28.09, śro­dy 18:30 — start 7.10

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Tyl­ko żeby nie było: gło­so­wań, pole­mik, prze­mó­wień, sej­mo­kra­cji, demo­kra­cji, parlamentaryzmu…itp. Ponie­waż to są zna­mio­na upad­ku, deka­den­cji, dege­ne­ra­cji, degren­go­la­dy, nor­ma­li­za­cji i frustracji!
  I abdykacji!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy