Filozofia prawa Konferencje Patronaty

2. edycja konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” w Poznaniu

Drugi raz Poznań będzie gościł prelegentów z różnych stron świata. 23–24 marca br. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uczestnicy konferencji poszukają odpowiedzi na pytania o swobodę wypowiedzi w demokracji liberalnej oraz konflikt wolności słowa z innymi wartościami chronionymi przez prawo. Wydarzenie jest objęte patronatem „Filozofuj!”.

Kate­dra Dok­tryn Poli­tycz­no-Praw­nych i Filo­zo­fii Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu jako orga­ni­za­tor, w obli­czu kon­tro­wer­sji wokół poję­cia wol­no­ści sło­wa, sta­wia sobie za cel wywo­ła­nie dys­ku­sji nad jej gra­ni­ca­mi w uję­ciu poli­to­lo­gicz­nym i filo­zo­ficz­nym. Inten­cją orga­ni­za­to­rów jest rów­nież pochy­le­nie się nad isto­tą sen­sem i odpo­wie­dzial­no­ścią za sło­wo we współ­cze­snym świecie.

Tema­ty­ka kon­fe­ren­cji obej­mie miej­sce wol­no­ści sło­wa w kata­lo­gu pod­sta­wo­wych praw czło­wie­ka i demo­kra­tycz­nym porząd­ku praw­nym, zagad­nie­nia doty­czą­ce roli mediów i inter­ne­tu. Zapro­sze­ni goście podej­mą też zagad­nie­nia wol­no­ści eks­pre­sji arty­stycz­nej, praw­nych ram funk­cjo­no­wa­nia pra­sy, zawo­dów praw­ni­czych i wie­le innych. Wśród pre­le­gen­tów zna­leź­li się mię­dzy inny­mi: prof. dr hab. Joan­na Sień­czy­ło-Chla­bicz, prof. dr. Aure­lia Lucia Beatri­ce Colom­bi Ciac­chi, prof. dr. hab. Jacek Sob­czak, prof. Enri­que Badi­mon, prof. INP dr hab. Anna Mły­nar­ska-Soba­czew­ska i inni.

Pierw­sza edy­cja kon­fe­ren­cji odby­ła się 10 mar­ca 2016r. Pomysł zro­dził się w reak­cji na zamach w redak­cji Char­lie Heb­do i kry­zys uchodź­czy w Euro­pie. Od począt­ku kon­fe­ren­cja mia­ła cha­rak­ter mię­dzy­na­ro­do­wy. Pozwa­la­ło to spoj­rzeć na zagad­nie­nie wol­no­ści sło­wa z per­spek­ty­wy róż­nych kul­tur i tra­dy­cji. Cie­szy­ła się ona bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Pozo­sta­je mieć nadzie­ję na powtó­rze­nie suk­ce­su w tym roku.

Patro­na­mi wyda­rze­nia są mię­dzy inny­mi: Dzie­kan Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UAM, Pre­zy­dent Mia­sta Pozna­nia, Sto­wa­rzy­sze­nie Otwar­ta Rzecz­po­spo­li­ta, Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych, a tak­że redak­cja „Filo­zo­fuj!”.


Zob. numer „Filo­zo­fuj!” poświę­co­ny pro­ble­ma­ty­ce wol­no­ści sło­wa dostęp­ny bez­płat­nie onli­ne. Papie­ro­wy egz. moż­na zamó­wić > tutaj.


 Gmach Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Poznań

23–24.03.2017 r.

 Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Facebooku Link do stro­ny wydarzenia

Opra­co­wa­ła: Ire­na Kołtun

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy