Filozofia prawa Konferencje Patronaty

2. edycja konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” w Poznaniu

Drugi raz Poznań będzie gościł prelegentów z różnych stron świata. 23–24 marca br. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uczestnicy konferencji poszukają odpowiedzi na pytania o swobodę wypowiedzi w demokracji liberalnej oraz konflikt wolności słowa z innymi wartościami chronionymi przez prawo. Wydarzenie jest objęte patronatem „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Kat­e­dra Dok­tryn Poli­ty­czno-Prawnych i Filo­zofii Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu jako orga­ni­za­tor, w obliczu kon­trow­er­sji wokół poję­cia wol­noś­ci słowa, staw­ia sobie za cel wywołanie dyskusji nad jej grani­ca­mi w uję­ciu poli­to­log­icznym i filo­zoficznym. Intencją orga­ni­za­torów jest również pochyle­nie się nad istotą sensem i odpowiedzial­noś­cią za słowo we współczes­nym świecie.

Tem­aty­ka kon­fer­encji obe­jmie miejsce wol­noś­ci słowa w kat­a­logu pod­sta­wowych praw człowieka i demokraty­cznym porząd­ku prawnym, zagad­nienia doty­czące roli mediów i inter­ne­tu. Zaproszeni goś­cie pode­jmą też zagad­nienia wol­noś­ci ekspresji artysty­cznej, prawnych ram funkcjonowa­nia prasy, zawodów prawniczych i wiele innych. Wśród prele­gen­tów znaleźli się między inny­mi: prof. dr hab. Joan­na Sieńczyło-Chlab­icz, prof. dr. Aure­lia Lucia Beat­rice Colom­bi Ciac­chi, prof. dr. hab. Jacek Sobczak, prof. Enrique Badi­mon, prof. INP dr hab. Anna Mły­nars­ka-Sobaczews­ka i inni.

Pier­wsza edy­c­ja kon­fer­encji odbyła się 10 mar­ca 2016r. Pomysł zrodz­ił się w reakcji na zamach w redakcji Char­lie Heb­do i kryzys uchodźczy w Europie. Od początku kon­fer­enc­ja miała charak­ter między­nar­o­dowy. Pozwalało to spo­jrzeć na zagad­nie­nie wol­noś­ci słowa z per­spek­ty­wy różnych kul­tur i trady­cji. Cieszyła się ona bard­zo dużym zain­tere­sowaniem. Pozosta­je mieć nadzieję na powtórze­nie sukce­su w tym roku.

Patron­a­mi wydarzenia są między inny­mi: Dziekan Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji UAM, Prezy­dent Mias­ta Poz­na­nia, Sto­warzysze­nie Otwarta Rzecz­pospoli­ta, Okrę­gowa Izba Rad­ców Prawnych, a także redakc­ja „Filo­zo­fuj!”.


Zob. numer „Filo­zo­fuj!” poświę­cony prob­lematyce wol­noś­ci słowa dostęp­ny bezpłat­nie online. Papierowy egz. moż­na zamówić > tutaj.


 Gmach Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza, Poz­nań

23–24.03.2017 r.

 Link do strony pro­filu wydarzenia na Face­booku Link do strony wydarzenia

Opra­cow­ała: Ire­na Koł­tun

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy