Filozofia w szkole Konferencje Patronaty

II edycja konferencji: Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?

Rola i zadania edukacji filozoficznej to temat 2. edycji konferencji Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? organizowanej przez Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 9–10 marca 2018. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Wszyscy chcielibyśmy żyć w społeczeńst­wie ludzi mądrych i przyz­woitych. Nieste­ty ludzie nie rodzą się ani mądrzy, ani przyz­woici. Dobrze, jeśli w trak­cie swo­jego życia taki­mi się sta­ją. Jed­nak pro­ces stawa­nia się mądrym i przyz­woitym nie jest automaty­czny. Trze­ba nieustan­nie pode­j­mować wysiłek przemieni­a­nia siebie poprzez odpowied­nie prak­ty­ki i reflek­sję. Wysiłek włas­ny, choć konieczny, nie jest wystar­cza­ją­cy. Szczegól­nie na początku dro­gi, w dziecińst­wie i wczes­nej młodoś­ci, niezbęd­na jest pomoc innych osób. Pomoc tę może­my określić mianem edukacji.

Cen­tral­ną rolę w edukacji zda­ją się odgry­wać filo­zofia i wychowanie moralne. Pier­wsza uczy cieka­woś­ci i kry­ty­cznego myśle­nia, bez których trud­no wyobraz­ić sobie mądrość, drugie uwrażli­wia na wartoś­ci i moty­wu­je do moral­nego roz­wo­ju, koniecznych skład­ników moral­nej przyz­woitoś­ci.

W naw­iąza­niu do ubiegłorocznej kon­fer­encji, która dała okazję do bard­zo intere­su­jącego spotka­nia akademików z nauczy­ciela­mi filo­zofii i ety­ki na wszys­t­kich poziomach edukacji szkol­nej, chce­my kon­tyn­uować wspól­ną reflek­sję i dyskusję.

Pod­czas kon­fer­encji odbędą się warsz­taty: Tutor­ing w edukacji filo­zoficznej, prowadzą­ca: Maria Łojek-Kurzętkows­ka oraz Myśle­nie wiz­ualne w naucza­niu filo­zofii, prowadzą­cy: Prze­mysław Staroń i Vitia Bar­tošová Hoff­mann. Zaprosimy również do odwiedzenia Filo­zoficznej Uli­cy Pokąt­nej – będzie to abso­lut­nie niepow­tarzal­na ekspozy­c­ja mate­ri­ałów dydak­ty­cznych do kreaty­wnego naucza­nia filo­zofii i ety­ki z prezen­tacją na tem­at ich wyko­rzys­ta­nia oraz zaprosze­niem do testowa­nia.

Do udzi­ału w wydarze­niu zaprasza­my nauczy­cieli aka­demic­kich oraz nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki w szkole. i zaprasza­my do nadsyła­nia abstrak­tów swoich wys­tąpień i prezen­tacji. Chce­my stworzyć forum dyskusyjne doty­czące wszel­kich prob­lemów związanych z edukacją filo­zoficzną i ety­czną. Zachę­camy do dzie­le­nia się doświad­cze­niem z wyko­rzysty­wa­nia nowa­tors­kich metod dydak­ty­cznych

Ter­min nadsyła­nia abstrak­tów (300–500 słów): 20.02.2018
Kar­ta zgłoszenia do pobra­nia jest > tutaj.

Opła­ta kon­fer­en­cyj­na w wysokoś­ci 200 zł obe­j­mu­je mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, zaświad­czenia o udziale w kon­fer­encji, prz­er­wy kawowe i obi­ady w trak­cie trwa­nia kon­fer­encji.

Ter­min wpłaty:
przy udziale z wys­tąpi­e­niem: 1.03.2018
bez wys­tąpi­enia 5.03.2018


Aktu­al­iza­c­ja 07.03.2108

Pro­gram kon­fer­encji do pobra­nia > tutaj.
Abstrak­ty refer­atów do pobra­nia > tutaj.

 

 

 

 


Link do strony kon­fer­encji jest > tutaj.

Kon­takt: nauczaniefilozofii@ug.edu.pl


Gość­mi spec­jal­ni kon­fer­encji będą:

Prof. Adam Grob­ler pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego i członek Prezy­di­um Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN. Autor artykułów w „Filo­zo­fuj!”. Zaj­mu­je się metodologią nauk, teorią poz­na­nia, filo­zofią anal­i­ty­czną i dydak­tyką filo­zofii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od 2010), ojciec czwór­ki dzieci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzi­adek, jak na razie, sześ­cior­ga wnucząt. Miesz­ka w Krakowie.grobler.artus.net.pl, e-mail: adam_grobler@interia.pl.

 

Prof. Jacek Hołówka ur. w 1943 r. we Lwowie. Emery­towany pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Obec­nie pro­fe­sor filo­zofii w Ped­a­gogium w Warsza­w­ie. Redak­tor „Przeglą­du Filo­zoficznego”. Autor artykułów w „Filo­zo­fuj!”. Zaj­mu­je się filo­zofią anal­i­ty­czną, moral­ną i poli­ty­czną. Hob­by: opera (sam nie śpiewa), kolarst­wo ama­torskie (jeździ).

 

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Filo­zofii Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego

Patroni/Partnerzy

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Gdyńs­ki Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Gdańsku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy