Akcje Aktualności

III edycja „Filozofuj!” w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn

Rozpoczynamy trzecią edycję akcji pod hasłem: „Filozofuj w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn”, która ma na celu poinformowanie bibliotek o istnieniu naszego magazynu. Zachęcamy do przyłączenia się do niej.

Zapisz się do naszego newslettera

Drodzy obec­ni i przys­zli Czytel­ni­cy,

już trze­ci rok ukazu­je się nasz mag­a­zyn poświę­cony pop­u­laryza­cji filo­zofii i dzieje się tak głównie dzię­ki zaan­gażowa­niu pasjonatów tej dyscy­pliny – czyli Wam. Chce­my by „Filo­zo­fuj!” było dostęp­ne dla każdego również w wer­sji papierowej, nieza­leżnie od miejs­ca zamieszka­nia, dlat­ego staramy się trafić z naszym cza­sopis­mem do jak najwięk­szej iloś­ci bib­liotek.

Sytu­ac­ja z roku na rok jest coraz lep­sza, m.in dzię­ki Waszej akcji infor­ma­cyjnej, jed­nak wciąż wielu bib­liotekarzy nie słysza­ło o naszym cza­sopiśmie.
Pomóż nam zmienić tę sytu­ację i zapy­taj bib­liotekarza o dostęp­ność naszego cza­sopis­ma.

Udostęp­nij to wydarze­nie, zaproś zna­jomych, a przede wszys­tkim zapy­taj w swo­jej bib­liotece o mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do naszej akcji!

Serdeczne dzię­ki za Wasze wspar­cie,
Zało­ga F
www.filozofuj.eu

Kon­takt ws. prenu­mer­aty:

Robert Kryńs­ki
E‑mail: redakcja@filozofuj.eu
Tele­fon: 603 072 530

Prenu­mer­a­ta 2018

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy