Akcje Aktualności

III edycja „Filozofuj!” w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn

Rozpoczynamy trzecią edycję akcji pod hasłem: „Filozofuj w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn”, która ma na celu poinformowanie bibliotek o istnieniu naszego magazynu. Zachęcamy do przyłączenia się do niej.

Zapisz się do naszego newslettera

Dro­dzy obec­ni i przy­szli Czy­tel­ni­cy,

już trze­ci rok uka­zu­je się nasz maga­zyn poświę­co­ny popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i dzie­je się tak głów­nie dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu pasjo­na­tów tej dys­cy­pli­ny – czy­li Wam. Chce­my by „Filo­zo­fuj!” było dostęp­ne dla każ­de­go rów­nież w wer­sji papie­ro­wej, nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia, dla­te­go sta­ra­my się tra­fić z naszym cza­so­pi­smem do jak naj­więk­szej ilo­ści biblio­tek.

Sytu­acja z roku na rok jest coraz lep­sza, m.in dzię­ki Waszej akcji infor­ma­cyj­nej, jed­nak wciąż wie­lu biblio­te­ka­rzy nie sły­sza­ło o naszym cza­so­pi­śmie.
Pomóż nam zmie­nić tę sytu­ację i zapy­taj biblio­te­ka­rza o dostęp­ność nasze­go cza­so­pi­sma.

Udo­stęp­nij to wyda­rze­nie, zaproś zna­jo­mych, a przede wszyst­kim zapy­taj w swo­jej biblio­te­ce o maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do naszej akcji!

Ser­decz­ne dzię­ki za Wasze wspar­cie,
Zało­ga F
www.filozofuj.eu

Kon­takt ws. pre­nu­me­ra­ty:

Robert Kryń­ski
E‑mail: redakcja@filozofuj.eu
Tele­fon: 603 072 530

Pre­nu­me­ra­ta 2018

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy