Edukacja filozoficzna Etyka

Trzecia konferencja z cyklu „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”

W dniach 15–16 marca 2019 w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG odbędzie się III edycja konferencji z cyklu „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”. Temat tegorocznej edycji to „Krytyczne myślenie”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018. Magazyn „Filozofuj!” jest współorganizatorem konferencji.

Zapisz się do naszego newslettera

Sed­no filo­zoficznych dociekań stanowi kry­ty­czne myśle­nie. Filo­zof nie zapoz­na­je się jedynie z fak­ta­mi, nie sprawdza filo­zoficznych teorii poprzez prowad­zone w lab­o­ra­to­ri­ach ekspery­men­ty, lecz for­mułu­je i oce­nia tezy filo­zoficzne w opar­ciu o anal­izy językowe, log­iczne czy poję­ciowe. Waży argu­men­ty, wni­ka w znaczenia słów, dokonu­je wglądów w isto­ty rzeczy. Umiejęt­noś­ci, z których w trak­cie tych anal­iz korzys­ta trud­no przecenić. Pozwala­ją one myśleć jas­no i klarown­ie, dostrze­gać związ­ki między sąda­mi, nawet te sub­telne, for­mułować jasne wypowiedzi i ory­gi­nalne argu­men­ty. Kry­ty­czne myśle­nie jest potrzeb­ne wszędzie, nie tylko na filo­zoficznej kon­fer­encji, wykładzie, czy w trak­cie pisa­nia artykułu naukowego. Potrze­bu­je go dzi­en­nikarz piszą­cy tekst w gaze­cie codzi­en­nej oraz nauczy­ciel docieka­ją­cy z ucz­ni­a­mi, co skry­wa w sobie szkol­na lek­tu­ra, potrze­bu­je go oby­wa­tel śledzą­cy poli­ty­czną debatę. Stąd też filo­zoficz­na edukac­ja powin­na kłaść szczegól­ny nacisk na ksz­tał­towanie tej umiejęt­noś­ci u wszys­t­kich uczniów, a nie tylko u przyszłych filo­zofów, aby każdy w opty­mal­ny sposób mógł korzys­tać z najwyższej władzy, jaką jest ludz­ki rozum.

W naw­iąza­niu do ubiegłorocznych kon­fer­encji, które były okazją do bard­zo intere­su­jącego spotka­nia akademików z nauczy­ciela­mi filo­zofii i ety­ki na wszys­t­kich poziomach edukacji szkol­nej, chce­my kon­tyn­uować wspól­ną reflek­sję i dyskusję.

Nasze zaprosze­nie w charak­terze goś­ci spec­jal­nych byli uprze­j­mi przyjąć:

Prof. dr hab. Aldona Pobo­jew­s­ka (Uni­w­er­sytet Łódz­ki) – pro­fe­sor filo­zofii, zaj­mu­je się epis­te­mologią, filo­zofią edukacji i wychowa­nia. Zob. artykuł Pani Pro­fe­sor w „Filo­zo­fuj!”.

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiec­zorek (Uni­w­er­sytet Śląs­ki) – intere­su­je się głównie tzw. logiką niefor­mal­ną, teorią argu­men­tacji i per­swazji, związka­mi między logiką a psy­chologią. Zob. cykl artykułów Pana Pro­fe­so­ra na tem­at teorii argu­men­tacji na łamach „Filo­zo­fuj!”.

 

 

W poprzed­nich lat­ach Pan mgr Prze­mysław Staroń wraz ze swoi­mi ucz­ni­a­mi zapraszał uczest­ników kon­fer­encji na tzw. FILOZOFICZNĄ ULICĘ POKĄTNĄ instalowaną w trak­cie kon­fer­encji w naszym insty­tu­cie. Była to zawsze abso­lut­nie niepow­tarzal­na ekspozy­c­ja mate­ri­ałów dydak­ty­cznych do naucza­nia filo­zofii i ety­ki, połąc­zona z prezen­tacją i zachętą do ich testowa­nia. Tym razem otrzy­mal­iśmy zaprosze­nie do szczegól­nego miejs­ca, jakim jest wyjątkowa pra­cow­n­ia wyjątkowego nauczy­ciela filo­zofii i ety­ki, wyróżnionego tytułem NAUCZYCIELA ROKU 2018. W piątkowe popołud­nie udamy się do II LO im. Bolesława Chro­brego w Sopocie.

Ponieważ w ubiegłym roku wielkim zain­tere­sowaniem cieszył się warsz­tat MYŚLENIE WIZUALNENAUCZANIU FILOZOFII, w tym roku także poprosil­iśmy Panią Vitię Bar­tošová Hoff­mann o poprowadze­nie podob­nych zajęć. Mgr Vitia Bar­tošová Hoff­mann jest nauczy­cielkę w Szkole Pod­sta­wowej nr 82 w Gdańsku oraz lid­erką i tren­erką grupy „Myśle­nie wiz­ualne” w cen­trum doszkala­nia nauczy­cieli „Kreaty­w­na Ped­a­gogi­ka” w Gdańsku. Zob. pro­fil FBMilu­ju & Malu­ju — Vitia Hoff­mann” oraz kurs sketch­notin­gu na por­talu filozofuj.eu.

 

Metodą eduka­cyjną, której celem jest wspieranie kry­ty­cznego myśle­nia i wysok­iej kul­tu­ry wypowiedzi jest deba­ta filo­zoficz­na. Mgr Maria Łojek-Kurzętkows­ka, nauczy­ciel­ka filo­zofii ety­ki, dok­toran­t­ka w IFSiD UG, autor­ka pub­likacji eduka­cyjnych oraz inic­ja­tor­ka międzyszkol­nego pro­jek­tu eduka­cyjnego MŁODZI DEBATUJĄ, wraz z młodzieżą szkół liceal­nych, zaprezen­tu­je metodę debaty oks­fordzkiej. Uczniowie i uczen­nice z VIIX LO w Gdyni wys­tąpią przed Państ­wem biorąc udzi­ał w filo­zoficznej deba­cie poka­zowej.

 

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW I ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU!

Ter­min nadsyła­nia abstrak­tów (300–500 słów): 28.02.2019
Kar­ta zgłoszenia do pobra­nia (załącznik)

Opła­ta kon­fer­en­cyj­na w wysokoś­ci 230 zł (obe­j­mu­je mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, zaświad­czenia o udziale w kon­fer­encji, prz­er­wy kawowe i obi­ady w trak­cie trwa­nia kon­fer­encji)

Ter­min wpłaty:
przy udziale z wys­tąpi­e­niem: 7.03.2019
bez wys­tąpi­enia 11.03.2019


: Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk
15–16 mar­ca 201p roku
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji

[Aktualizacja: 08.03.2019] Dodano program konferencji

Zob. pro­gram w for­ma­cie PDF

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy