Aktualności Kognitywistyka Patronaty Wydarzenia

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki
Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

III Let­nia Szko­ła Kogni­ty­wi­sty­ki orga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Pol­skie­go Towarzystwa
Kogni­ty­wi­stycz­ne­go skie­ro­wa­na jest do mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych, doktorantów
oraz stu­den­tów stu­diów kogni­ty­wi­stycz­nych, a tak­że aka­de­mic­kich insty­tu­cji prowadzących
bada­nia w sze­ro­ko rozu­mia­nej kogni­ty­wi­sty­ce. Ma cha­rak­ter wykła­dów i warsztatów
obej­mu­ją­cych swo­ją tema­ty­ką takie dys­cy­pli­ny jak kogni­ty­wi­sty­ka, psy­cho­lo­gia poznawcza
i spo­łecz­na, semio­ty­ka, kul­tu­ro­znaw­stwo, stu­dia nad wizu­al­no­ścią, neuroestetyka.
Pro­ble­ma­ty­kę III Let­niej Szko­ły Kogni­ty­wi­sty­ki moż­na usy­tu­ować w ramach sporu
filo­zo­ficz­ne­go doty­czą­ce­go pyta­nia, w jakim stop­niu zdol­no­ści poznaw­cze są uniwersalne
i wro­dzo­ne, a w jakim języ­ko­wo i kul­tu­ro­wo zależne.

Tego­rocz­na, trze­cia edy­cja jest pró­bą okre­śle­nia, w jakim zakre­sie nasze zdolności
kogni­tyw­ne obej­mu­ją­ce kon­stru­owa­nie oso­by jako bytu psy­cho­lo­gicz­ne­go, zajmowanie
kogni­tyw­nych per­spek­tyw, uży­cie pojęć men­tal­nych, wznie­sie­nie intencjonalne,
odczy­ty­wa­nie wła­snych sta­nów men­tal­nych, poda­wa­nie racji dzia­ła­nia przez odwołanie
do inten­cji, zamia­rów, prze­ko­nań są kul­tu­ro­wo i języ­ko­wo zależ­ne, a w jakiej mie­rze są
uni­wer­sal­ne i nie­czu­łe na czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we (w tym język i kulturę).

Nie­wąt­pli­wie pro­wa­dze­nie takich badań współ­cze­śnie wyma­ga co naj­mniej uwzględnienia
badań kom­pa­ra­ty­stycz­nych (mię­dzy­kul­tu­ro­wych, roz­wo­jo­wych, międzygatunkowych),
pro­wa­dzo­nych w psy­cho­lo­gii, socjo­lo­gii i antro­po­lo­gii kul­tu­ro­wej. Następ­nie koniecz­ne jest
pod­ję­cie wysił­ku budo­wa­nia takie­go dys­kur­su w filo­zo­fii, któ­ry mie­ści w sobie
meto­do­lo­gicz­ne i tre­ścio­we odno­sze­nie się do badań empi­rycz­nych. Dla­te­go też do udzia­łu w wykła­dach i warsz­ta­tach zapro­si­li­śmy spe­cja­li­stów w zakre­sie kogni­tyw­nych badań lin­gwi­stycz­nych i międzykulturowych.

Czas i miej­sce: 4–7 wrze­śnia 2019, Raj­cher­tów­ka – Dom Pra­cy Twór­czej KUL w Kazi­mie­rzu Dol­nym, ul. Puław­ska 94.

III Let­niej Szko­le Kogni­ty­wi­sty­ki udział zapowiedzieli:

prof. dr hab. Joan­na Jure­wicz (UW),

dr hab. Tomasz Ste­fa­niuk (UMCS),

dr Grze­gorz Polak (UMCS),

dr Mar­cin Lisiec­ki (UMK),

dr Mate­usz Kusio (Oxford University),

dr hab. Arka­diusz Gut, prof. nadz. KUL (KUL)

Orga­ni­za­to­rzy:
Pol­skie Towa­rzy­stwo Kognitywistyczne,
Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS,
Wydział Filo­zo­fii KUL,
Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki KUL

Patro­nat nad wyda­rze­niem obję­ło „Filo­zo­fuj!”.

Link do stro­ny wyda­rze­nia: http://lsk.kul.pl
Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/337572890245102/

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy