Aktualności Kognitywistyka Patronaty Wydarzenia

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki
Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

Zapisz się do naszego newslettera

III Let­nia Szkoła Kog­ni­ty­wisty­ki orga­ni­zowana pod patronatem Pol­skiego Towarzyst­wa
Kog­ni­ty­wisty­cznego skierowana jest do młodych pra­cown­ików naukowych, dok­toran­tów
oraz stu­den­tów studiów kog­ni­ty­wisty­cznych, a także aka­demic­kich insty­tucji prowadzą­cych
bada­nia w sze­roko rozu­mi­anej kog­ni­ty­wistyce. Ma charak­ter wykładów i warsz­tatów
obe­j­mu­ją­cych swo­ją tem­atyką takie dyscy­pliny jak kog­ni­ty­wisty­ka, psy­cholo­gia poz­naw­cza
i społecz­na, semi­o­ty­ka, kul­tur­oz­naw­st­wo, stu­dia nad wiz­ual­noś­cią, neu­roeste­ty­ka.
Prob­lematykę III Let­niej Szkoły Kog­ni­ty­wisty­ki moż­na usy­tuować w ramach sporu
filo­zoficznego doty­czącego pyta­nia, w jakim stop­niu zdol­noś­ci poz­naw­cze są uni­w­er­salne
i wrod­zone, a w jakim językowo i kul­tur­owo zależne.

Tegorocz­na, trze­cia edy­c­ja jest próbą określe­nia, w jakim zakre­sie nasze zdol­noś­ci
kog­ni­ty­wne obe­j­mu­jące kon­struowanie oso­by jako bytu psy­cho­log­icznego, zaj­mowanie
kog­ni­ty­wnych per­spek­tyw, uży­cie pojęć men­tal­nych, wzniesie­nie intencjon­alne,
odczy­ty­wanie włas­nych stanów men­tal­nych, podawanie racji dzi­ała­nia przez odwołanie
do intencji, zami­arów, przekon­ań są kul­tur­owo i językowo zależne, a w jakiej mierze są
uni­w­er­salne i nieczułe na czyn­ni­ki środowiskowe (w tym język i kul­turę).

Niewąt­pli­wie prowadze­nie takich badań współcześnie wyma­ga co najm­niej uwzględ­nienia
badań kom­para­tysty­cznych (międzykul­tur­owych, roz­wo­jowych, między­gatunkowych),
prowad­zonych w psy­chologii, socjologii i antropologii kul­tur­owej. Następ­nie konieczne jest
pod­ję­cie wysiłku budowa­nia takiego dyskur­su w filo­zofii, który mieś­ci w sobie
metodolog­iczne i treś­ciowe odnosze­nie się do badań empirycznych. Dlat­ego też do udzi­ału w wykładach i warsz­tat­ach zaprosil­iśmy spec­jal­istów w zakre­sie kog­ni­ty­wnych badań ling­wisty­cznych i międzykul­tur­owych.

Czas i miejsce: 4–7 wrześ­nia 2019, Rajchertówka – Dom Pra­cy Twór­czej KUL w Kaz­imierzu Dol­nym, ul. Puławska 94.

III Let­niej Szkole Kog­ni­ty­wisty­ki udzi­ał zapowiedzieli:

prof. dr hab. Joan­na Jurewicz (UW),

dr hab. Tomasz Ste­fa­niuk (UMCS),

dr Grze­gorz Polak (UMCS),

dr Marcin Lisiec­ki (UMK),

dr Mateusz Kusio (Oxford Uni­ver­si­ty),

dr hab. Arka­diusz Gut, prof. nadz. KUL (KUL)

Orga­ni­za­torzy:
Pol­skie Towarzyst­wo Kog­ni­ty­wisty­czne,
Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii UMCS,
Wydzi­ał Filo­zofii KUL,
Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki KUL

Patronat nad wydarze­niem objęło „Filo­zo­fuj!”.

Link do strony wydarzenia: http://lsk.kul.pl
Link do strony pro­filu wydarzenia na Face­booku: https://www.facebook.com/events/337572890245102/

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy