Edukacja filozoficzna Studia filozoficzne Wypowiedzi absolwentów

Inauguracja działu Wypowiedzi absolwentów

Ponieważ dział Studia filozoficzne adresowany jest głównie do licealistów, czyli tych osób, które są na etapie decydowania o kierunku swojej ścieżki zawodowej i zastanawiają się nad wyborem studiów, postanowiliśmy stworzyć miejsce, gdzie uczniowie będą mogli zasięgnąć informacji z pierwszej ręki na temat tego, co dało innym studiowanie filozofii, w tym na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu tego kierunku.

Zapisz się do naszego newslettera

Tym miej­sce jest dział Wypo­wie­dzi absol­wen­tów, w któ­rym chce­my zamiesz­czać gło­sy naszych Czy­tel­ni­ków. Odda­je­my Wam tę prze­strzeń i liczy­my, że chęt­nie będzie­cie dzie­lić się z inny­mi Waszy­mi doświad­cze­nia­mi, wnio­ska­mi i spo­strze­że­nia­mi na temat „przy­szło­ści po filozofii”.


Wypo­wie­dzi o dłu­go­ści do 3 000 zna­ków (ze spa­cja­mi) pro­si­my prze­sy­łać na adres: palka.am@gmail.com

Naj­cie­kaw­sze gło­sy będzie­my publi­ko­wać w tym miejscu.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy