Filozofia w filmie Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Inaugurujemy nowy dział: Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Gutek Film
Gorąco zapraszamy do przeglądania nowego działu na portalu! Dział ten, należący do kategorii filozofia w filmie, poświęcony jest cyklowi wydarzeń filmowo-dyskusyjnych o nazwie „Spotkania filozoficzne”.

Zapisz się do naszego newslettera

Spo­tka­nia filo­zo­ficz­ne” to ini­cja­ty­wa będą­ca efek­tem współ­pra­cy pomię­dzy dys­try­bu­to­rem kina wyso­ko­ar­ty­stycz­ne­go Gutek Film a maga­zy­nem „Filo­zo­fuj!”. Z tego maria­żu powstał pomysł na cyklicz­ne (comie­sięcz­ne) spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się nie­mal syn­chro­nicz­nie w 8–9 kinach stu­dyj­nych w Polsce.

Każ­do­ra­zo­wo przed­pre­mie­ro­wa pro­jek­cja fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film zosta­je poprze­dzo­na pre­lek­cją, a zwień­czo­na roz­bu­do­wa­ną dys­ku­sją. Wykwa­li­fi­ko­wa­ni pro­wa­dzą­cy mode­ru­ją dys­ku­sje, pod­czas któ­rych filo­zo­ficz­ne z ducha pyta­nia ujaw­nia­ją poten­cjał głę­bi fil­mo­wych histo­rii. Wspo­mnia­na roz­mo­wa, w któ­rej uczest­ni­czą wszy­scy widzo­wie sta­no­wi też war­tość samą w sobie: pro­wo­ku­je do prze­my­śleń, posze­rza świa­do­mość i spra­wia, że po wyj­ściu z kina jeste­śmy tacy sami, a jed­nak tro­chę inni.

dzia­le znaj­dzie­cie infor­ma­cje doty­czą­ce bie­żą­cych Spo­tkań oraz lite­rac­kie ese­je inter­pre­ta­cyj­ne wyświe­tla­nych pod­czas Spo­tkań filmów.

 

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy