Filozofia w filmie Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Inaugurujemy nowy dział: Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Gutek Film
Gorąco zapraszamy do przeglądania nowego działu na portalu! Dział ten, należący do kategorii filozofia w filmie, poświęcony jest cyklowi wydarzeń filmowo-dyskusyjnych o nazwie „Spotkania filozoficzne”.

Zapisz się do naszego newslettera

Spotka­nia filo­zoficzne” to inic­jaty­wa będą­ca efek­tem współpra­cy pomiędzy dys­try­b­u­torem kina wysokoar­tysty­cznego Gutek Film a mag­a­zynem „Filo­zo­fuj!”. Z tego mari­ażu pow­stał pomysł na cyk­liczne (comiesięczne) spotka­nia, które odby­wa­ją się niemal syn­chron­icznie w 8–9 kinach studyjnych w Polsce.

Każ­do­ra­zowo przed­premierowa pro­jekc­ja fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film zosta­je poprzed­zona prelekcją, a zwieńc­zona rozbu­dowaną dyskusją. Wyk­wal­i­fikowani prowadzą­cy moderu­ją dyskus­je, pod­czas których filo­zoficzne z ducha pyta­nia ujaw­ni­a­ją potenc­jał głębi fil­mowych his­torii. Wspom­ni­ana roz­mowa, w której uczest­niczą wszyscy wid­zowie stanowi też wartość samą w sobie: prowoku­je do prze­myśleń, posz­erza świado­mość i spraw­ia, że po wyjś­ciu z kina jesteśmy tacy sami, a jed­nak trochę inni.

dziale zna­jdziecie infor­ma­c­je doty­czące bieżą­cych Spotkań oraz lit­er­ack­ie ese­je inter­pre­ta­cyjne wyświ­et­lanych pod­czas Spotkań filmów.

 

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy