Filozofia w filmie Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Inaugurujemy nowy dział: Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Gutek Film
Gorąco zapraszamy do przeglądania nowego działu na portalu! Dział ten, należący do kategorii filozofia w filmie, poświęcony jest cyklowi wydarzeń filmowo-dyskusyjnych o nazwie „Spotkania filozoficzne”.

Spo­tka­nia filo­zo­ficz­ne” to ini­cja­ty­wa będą­ca efek­tem współ­pra­cy pomię­dzy dys­try­bu­to­rem kina wyso­ko­ar­ty­stycz­ne­go Gutek Film a maga­zy­nem „Filo­zo­fuj!”. Z tego maria­żu powstał pomysł na cyklicz­ne (comie­sięcz­ne) spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się nie­mal syn­chro­nicz­nie w 8–9 kinach stu­dyj­nych w Polsce.

Każ­do­ra­zo­wo przed­pre­mie­ro­wa pro­jek­cja fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film zosta­je poprze­dzo­na pre­lek­cją, a zwień­czo­na roz­bu­do­wa­ną dys­ku­sją. Wykwa­li­fi­ko­wa­ni pro­wa­dzą­cy mode­ru­ją dys­ku­sje, pod­czas któ­rych filo­zo­ficz­ne z ducha pyta­nia ujaw­nia­ją poten­cjał głę­bi fil­mo­wych histo­rii. Wspo­mnia­na roz­mo­wa, w któ­rej uczest­ni­czą wszy­scy widzo­wie sta­no­wi też war­tość samą w sobie: pro­wo­ku­je do prze­my­śleń, posze­rza świa­do­mość i spra­wia, że po wyj­ściu z kina jeste­śmy tacy sami, a jed­nak tro­chę inni.

dzia­le znaj­dzie­cie infor­ma­cje doty­czą­ce bie­żą­cych Spo­tkań oraz lite­rac­kie ese­je inter­pre­ta­cyj­ne wyświe­tla­nych pod­czas Spo­tkań filmów.

 

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy