Filozofia dla dzieci Wydarzenia

Ingarden in the Saxon Garden” – filozoficzny piknik rodzinny [relacja]

W minioną sobotę 12 września organizowaliśmy w Lublinie filozoficzny piknik rodzinny „Ingarden in the Saxon Garden”. Warsztaty dla młodszych i starszych, konkursy (z nagrodami!), własnoręczne malowanie toreb i filozofowanie pod chmurką – w tym wszystkim brali udział uczestnicy naszego wydarzenia.

W 2020 r. przy­pa­da 50. rocz­ni­ca śmier­ci wiel­kie­go pol­skie­go filo­zo­fa, Roma­na Ingar­de­na. Bie­żą­cy rok został ogło­szo­ny przez Sejm RP jego imie­niem. Chcie­li­śmy wyko­rzy­stać tę oka­zję do upo­wszech­nie­nia wie­dzy o jego postaci.

Nasz pik­nik był oka­zją do wspól­ne­go, mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go filo­zo­fo­wa­nia na łonie natu­ry – w samym ser­cu mia­sta, lecz z dala od miej­skie­go zgieł­ku. Pogo­da dopi­sa­ła – mie­li­śmy pięk­ny, let­ni week­end, ostat­ni już chy­ba tak ład­ny w tym roku. Choć prze­wi­dzie­li­śmy też aktyw­no­ści onli­ne, war­to było przyjść i wziąć udział w wyda­rze­niu na miej­scu. Dla uczest­ni­ków przy­go­to­wa­li­śmy warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne doty­czą­ce pro­ble­mu róż­nych spo­so­bów ist­nie­nia (gru­py lice­al­ne i gru­py dzie­cię­ce), kon­kurs z nagro­da­mi dla dzie­ci (moż­na było wygrać książ­ki i krów­ki z cyta­tem z Ingar­de­na 🙂 ) oraz sta­no­wi­sko do wyko­na­nia toreb z cyta­tem z filozofa. 

Oto gale­ria zdjęć z wydarzenia.

IMG_7499
IMG_7486
IMG_7480
IMG_7476
IMG_7465
IMG_7474
IMG_7459
IMG_7499 IMG_7486 IMG_7480 IMG_7476 IMG_7465 IMG_7474 IMG_7459

Nie­ba­wem poka­że­my Wam fil­mik z pik­ni­ku (obec­nie w mon­ta­żu) wraz z mini­wy­kła­dem prof. Jac­ka Woj­ty­sia­ka o Roma­nie Ingardenie.


Wyda­rze­nie nie odby­ło­by się gdy­by nie zaan­ga­żo­wa­nie zarów­no pro­wa­dzą­cych warsz­ta­ty, jak i naszych pomoc­ni­ków. Szcze­gól­nie chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać: prof. Jac­ko­wi Woj­ty­sia­ko­wi, Ewe­li­nie Grądz­kiej, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Lesz­ko­wi Woło­szy­no­wi, Alek­san­drze Czer­wiń­skiej, Alek­san­drze Pisz­czyk i Karo­lo­wi Jakób­czy­ko­wi Lin­dzie Orfa­li. Swo­ją cegieł­kę doło­żył też naj­młod­szy czło­nek Zało­gi F – Adaś Kryński.


Wyda­rze­nie sfi­nan­so­wa­ne zosta­ło ze środ­ków Fun­da­cji ORLEN. Orga­ni­za­to­rem był maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy