Filozofia dla dzieci Wydarzenia

Ingarden in the Saxon Garden” – filozoficzny piknik rodzinny [relacja]

W minioną sobotę 12 września organizowaliśmy w Lublinie filozoficzny piknik rodzinny „Ingarden in the Saxon Garden”. Warsztaty dla młodszych i starszych, konkursy (z nagrodami!), własnoręczne malowanie toreb i filozofowanie pod chmurką – w tym wszystkim brali udział uczestnicy naszego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

W 2020 r. przy­pa­da 50. roczni­ca śmier­ci wielkiego pol­skiego filo­zo­fa, Romana Ingar­de­na. Bieżą­cy rok został ogłos­zony przez Sejm RP jego imie­niem. Chcieliśmy wyko­rzys­tać tę okazję do upowszech­nienia wiedzy o jego postaci.

Nasz piknik był okazją do wspól­nego, między­pokole­niowego filo­zo­fowa­nia na łonie natu­ry – w samym ser­cu mias­ta, lecz z dala od miejskiego zgiełku. Pogo­da dopisała – mieliśmy piękny, let­ni week­end, ostat­ni już chy­ba tak ład­ny w tym roku. Choć przewidzieliśmy też akty­wnoś­ci online, warto było przyjść i wziąć udzi­ał w wydarze­niu na miejs­cu. Dla uczest­ników przy­go­towal­iśmy warsz­taty filo­zoficzne doty­czące prob­le­mu różnych sposobów ist­nienia (grupy licealne i grupy dziecięce), konkurs z nagro­da­mi dla dzieci (moż­na było wygrać książ­ki i krów­ki z cytatem z Ingar­de­na 🙂 ) oraz stanowisko do wyko­na­nia toreb z cytatem z filo­zo­fa.

Oto gale­ria zdjęć z wydarzenia.

IMG_7499
IMG_7486
IMG_7480
IMG_7476
IMG_7465
IMG_7474
IMG_7459
IMG_7499 IMG_7486 IMG_7480 IMG_7476 IMG_7465 IMG_7474 IMG_7459

Niebawem pokaże­my Wam filmik z pikniku (obec­nie w mon­tażu) wraz z mini­wykła­dem prof. Jac­ka Woj­tysi­a­ka o Romanie Ingar­de­nie.


Wydarze­nie nie odbyło­by się gdy­by nie zaan­gażowanie zarówno prowadzą­cych warsz­taty, jak i naszych pomoc­ników. Szczegól­nie chcielibyśmy podz­iękować: prof. Jack­owi Woj­tysi­akowi, Ewelin­ie Grądzkiej, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Leszkowi Wołoszynowi, Alek­san­drze Czer­wińskiej, Alek­san­drze Piszczyk i Karolowi Jakóbczykowi Lindzie Orfali. Swo­ją cegiełkę dołożył też najmłod­szy członek Zało­gi F – Adaś Kryńs­ki.


Wydarze­nie sfi­nan­sowane zostało ze środ­ków Fun­dacji ORLEN. Orga­ni­za­torem był mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy