Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Nasz Instytut prowadzi studia filozoficzne na wszystkich stopniach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Filozofię można studiować zarówno jako pierwszy, jak i drugi kierunek, stanowiący doskonałe uzupełnienie studiów pozafilozoficznych.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 51.


> arty­kuł sponsorowany

Na stu­diach licen­cjac­kich kształ­ce­nie obej­mu­je wszyst­kie naj­waż­niej­sze dys­cy­pli­ny filo­zo­ficz­ne, sta­no­wią­ce fun­da­ment filo­zo­ficz­ne­go wykształ­ce­nia – m.in. histo­rię filo­zo­fii, logi­kę, onto­lo­gię, epi­ste­mo­lo­gię, ety­kę i este­ty­kę. Od dru­gie­go roku stu­dent ma do wybo­ru jed­ną z trzech specjalności:

a) teo­re­tycz­ną – (dla zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­mi z zakre­su onto­lo­gii, epi­ste­mo­lo­gii, filo­zo­fii przy­ro­dy oraz filo­zo­fii logi­ki i matematyki);

b) spo­łecz­no-etycz­ną – (dla zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką filo­zo­fii spo­łecz­nej i poli­tycz­nej oraz etyki);

c) kul­tu­ro­wo-este­tycz­ną (dla zain­te­re­so­wa­nych este­ty­ką, filo­zo­fią sztu­ki, filo­zo­fią kul­tu­ry i kry­ty­ką artystyczną).

Stu­dia magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie pole­ga­ją na pogłę­bie­niu i uszcze­gó­ło­wie­niu stu­diów filo­zo­ficz­nych w wybra­nych dziedzinach.

Na wszyst­kich stop­niach szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na roz­wój umie­jęt­no­ści ana­li­zy tek­stu filo­zo­ficz­ne­go, kry­tycz­ne­go i twór­cze­go myśle­nia, budze­nia cie­ka­wo­ści i odważ­ne­go sta­wia­nia pytań. Celo­wi temu słu­żą takie przed­mio­ty, jak pra­ca z tek­stem filo­zo­ficz­nym, sztu­ka dys­ku­sji filo­zo­ficz­nej, kon­wer­sa­to­ria czy translatoria.

Bie­rze­my udział w pro­gra­mach MOST i Era­smus, któ­re dają moż­li­wość cza­so­we­go stu­dio­wa­nia na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce i w wie­lu kra­jach Unii Europejskiej.

Jeste­śmy spe­cja­li­sta­mi w róż­nych dys­cy­pli­nach filo­zo­ficz­nych, auto­ra­mi licz­nych prac nauko­wych, ale tak­że ludź­mi peł­ny­mi pasji i życz­li­wo­ści dla naszych stu­den­tów. Regu­lar­nie orga­ni­zu­je­my ogól­no­pol­skie i mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje nauko­we, na któ­re przy­jeż­dża­ją filo­zo­fo­wie z całe­go świa­ta. Naszy­mi dotych­cza­so­wy­mi gość­mi byli już mię­dzy inny­mi Robert Audi, John Hor­ton, Peter Rail­ton, Daniel Rus­sell, Russ Scha­fer-Lan­dau, Nan­cy Sher­man, Nan­cy Snow, Phi­lip Strat­ton-Lake, Lin­da Trin­kaus-Zagzeb­ski. Nasi stu­den­ci chęt­nie anga­żu­ją się w orga­ni­za­cję tych kon­fe­ren­cji i bio­rą w nich aktyw­ny udział.

Uczy­my w nowo­cze­snym budyn­ku, w pięk­nym mie­ście z histo­rią. Mamy do dys­po­zy­cji wygod­ne audy­to­ria, sale dydak­tycz­ne, pra­cow­nię kom­pu­te­ro­wą i wła­sną biblio­te­kę. Stu­dia u nas to tak­że moż­li­wość spę­dza­nia cza­su w jed­nym z naj­pięk­niej­szych miast Euro­py, któ­re nie tyl­ko kusi swo­ją malow­ni­czą sta­rów­ką i bli­sko­ścią morza, ale jest też jed­nym z naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się ośrod­ków zarów­no kul­tu­ral­nych, jak i eko­no­micz­nych w Polsce.

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Gdańska!


Dane tele­adre­so­we

ul. Jana Bażyń­skie­go 4, 80–309 Gdańsk
58 523 44 05
ifis@ug.edu.pl
ifsid.ug.edu.pl
fb.com/filozofianaug

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy