Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego

Nasz Instytut prowadzi studia filozoficzne na wszystkich stopniach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Filozofię można studiować zarówno jako pierwszy, jak i drugi kierunek, stanowiący doskonałe uzupełnienie studiów pozafilozoficznych.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 53.


> artykuł spon­sorowany

Na stu­di­ach licenc­jac­kich ksz­tałce­nie obe­j­mu­je wszys­tkie najważniejsze dyscy­pliny filo­zoficzne, stanow­iące fun­da­ment filo­zoficznego wyk­sz­tałce­nia – m.in. his­torię filo­zofii, logikę, ontologię, epis­te­mologię, etykę i este­tykę. Od drugiego roku stu­dent ma do wyboru jed­ną z trzech spec­jal­noś­ci:

a) teo­re­ty­czną – (dla zain­tere­sowanych prob­le­ma­mi z zakre­su ontologii, epis­te­mologii, filo­zofii przy­rody oraz filo­zofii logi­ki i matem­aty­ki);

b) społeczno-ety­czną – (dla zain­tere­sowanych prob­lematyką filo­zofii społecznej i poli­ty­cznej oraz ety­ki);

c) kul­tur­owo-este­ty­czną (dla zain­tere­sowanych este­tyką, filo­zofią sztu­ki, filo­zofią kul­tu­ry i kry­tyką artysty­czną).

Stu­dia mag­is­ter­skie i dok­toranck­ie pole­ga­ją na pogłę­bi­e­niu i uszczegółowie­niu studiów filo­zoficznych w wybranych dziedz­i­nach.

Na wszys­t­kich stop­ni­ach szczegól­ną uwagę zwracamy na rozwój umiejęt­noś­ci anal­izy tek­stu filo­zoficznego, kry­ty­cznego i twór­czego myśle­nia, budzenia cieka­woś­ci i odważnego staw­ia­nia pytań. Celowi temu służą takie przed­mio­ty jak pra­ca z tek­stem filo­zoficznym, sztu­ka dyskusji filo­zoficznej, kon­wer­sato­ria czy trans­la­to­ria.

Bierze­my udzi­ał w pro­gra­mach MOST i Eras­mus +, które dają możli­wość cza­sowego stu­diowa­nia na innych uni­w­er­syte­tach w Polsce i w wielu kra­jach Unii Europe­jskiej.

Jesteśmy spec­jal­is­ta­mi w różnych dyscy­plinach filo­zoficznych, autora­mi licznych prac naukowych, ale także ludź­mi pełny­mi pasji i życ­zli­woś­ci dla naszych stu­den­tów. Reg­u­larnie orga­nizu­je­my ogólnopol­skie i między­nar­o­dowe kon­fer­enc­je naukowe, na które przy­jeżdża­ją filo­zo­fowie z całego świa­ta. Naszy­mi doty­chcza­sowy­mi gość­mi byli już między inny­mi Robert Audi, John Hor­ton, Peter Rail­ton, Daniel Rus­sell, Russ Schafer-Lan­dau, Nan­cy Sher­man, Nan­cy Snow, Philip Strat­ton-Lake, Lin­da Trinkaus-Zagzeb­s­ki. Nasi stu­den­ci chęt­nie angażu­ją się w orga­ni­za­cję tych kon­fer­encji i biorą w nich akty­wny udzi­ał.

Uczymy w nowoczes­nym budynku, w pięknym mieś­cie z his­torią. Mamy do dys­pozy­cji wygodne audy­to­ria, sale dydak­ty­czne, pra­cown­ię kom­put­erową i włas­ną bib­liotekę. Stu­dia u nas to także możli­wość spędza­nia cza­su w jed­nym z najpiękniejszych miast Europy, które nie tylko kusi swo­ją mal­own­iczą starówką i bliskoś­cią morza, ale jest też jed­nym z najbardziej dynam­icznie rozwi­ja­ją­cych się ośrod­ków zarówno kul­tur­al­nych, jak i eko­nom­icznych w Polsce.

Zaprasza­my na stu­dia filo­zoficzne do Gdańs­ka!


Dane telead­resowe

ul. Jana Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk
58 523 45 15
ifis@ug.edu.pl
ifsid.ug.edu.pl
fb.com/filozofianaug

Film reklam­owy Insty­tu­tu Filo­zofii: bit.ly/2RCYHZm

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy