Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filozofia na UAM kadra
Studia w Instytucie Filozofii UAM stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. To unikatowa szansa połączenia inspirujących wykładów i doświadczenia miasta tętniącego życiem. Poznańska filozofia od wielu lat jest rozpoznawalną i szanowaną marką. Polecamy się także jako drugi kierunek studiów!

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 49.


> arty­kuł spon­so­ro­wa­ny

Filo­zo­fia na UAM w Pozna­niu: opis kie­run­ków stu­diów.

Na stu­diach licen­cjac­kich pro­po­nu­je­my naukę na dual­nym kie­run­ku POLONISTYCZNO-FILZOFICZNYM, FILOZOFIA (spe­cjal­ność komu­ni­ka­cja spo­łecz­na) oraz na kie­run­ku FILOZOFIA, w ramach któ­re­go po pierw­szym roku stu­diów ofe­ru­je­my moż­li­wość wybór jed­nej z czte­rech spe­cjal­no­ści:

  • OGÓLNA (dla zain­te­re­so­wa­nych kla­sycz­ny­mi pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­ny­mi),
  • ETYKA (dla zain­te­re­so­wa­nych wie­dzą, nor­ma­mi i reflek­sją nad naj­now­szy­mi obsza­ra­mi życia pry­wat­ne­go i spo­łecz­ne­go),
  • ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (dla zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­ny­mi narzę­dzia­mi nie­zbęd­ny­mi do radze­nia sobie we współ­cze­snej gospo­dar­ce opar­tej na wie­dzy, tj. warsz­ta­tem meto­do­lo­gicz­nym oraz współ­cze­sny­mi meto­dy­ka­mi zarzą­dza­nia),
  • ŻYCIE PUBLICZNE (dla zain­te­re­so­wa­nych zdo­by­ciem wie­dzy na temat mecha­ni­zmów kształ­to­wa­nia sfe­ry publicz­nej oraz prak­tycz­nych kom­pe­ten­cji oby­wa­tel­skich umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne dzia­ła­nie i reali­za­cję celów).

W ramach stu­diów magi­ster­skich wybrać moż­na FILOZOFIĘ, a po pierw­szym seme­strze jed­ną ze spe­cja­li­za­cji: OGÓLNA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETYKA i ŻYCIE PUBLICZNE. Zaję­cia dla stu­diów dru­gie­go stop­nia odby­wa­ją się w dwa dni każ­de­go tygo­dnia. Ma to na celu wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom osób aktyw­nych zawo­do­wo, albo stu­diu­ją­cych jed­no­cze­śnie inne kie­run­ki.
Stu­dia filo­zo­ficz­ne moż­na tak­że roz­sze­rzyć o Spe­cjal­ność Nauczy­ciel­ską, dają­cą upraw­nie­nia do naucza­nia filo­zo­fii lub ety­ki w szko­le pod­sta­wo­wej i śred­niej. Co semestr ofe­ru­je­my kil­ka­na­ście przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych, umoż­li­wia­ją­cych roz­wój indy­wi­du­al­nych zain­te­re­so­wań.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach MOSTERASMUS+, pozwa­la­ją­cych na cza­so­we stu­dio­wa­nie na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce oraz w kra­jach Unii Euro­pej­skiej (29 uczel­ni part­ner­skich, 58 miejsc sty­pen­dial­nych). Aktyw­nie dzia­ła Koło Stu­den­tów Filo­zo­fii UAM, któ­re posia­da nastę­pu­ją­ce sek­cje: Filo­zo­fii Ana­li­tycz­nej, Filo­zo­fii Nauki, Filo­zo­fii Reli­gii, Filo­zo­fii Umy­słu, Meta­fi­zy­ki, Post­hu­ma­ni­sty­ki, Życia Publicz­ne­go. Pręż­nie dzia­ła stu­denc­kie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­ne PRETEKSTY, stwa­rza­ją­ce wyjąt­ko­wą oka­zję do roz­po­czę­cia przy­go­dy nauko­wej z filo­zo­fią. Aktyw­ny Samo­rząd Stu­den­tów Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych orga­ni­zu­je licz­ne wyda­rze­nia, np. Festi­wal Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­na­cje”.

Pra­cow­ni­cy nasze­go insty­tu­tu pro­wa­dzą inten­syw­ne bada­nia nauko­we zarów­no w per­spek­ty­wie świa­to­wej jak i ogól­no­pol­skiej. Są kie­row­ni­ka­mi pre­sti­żo­wych pro­jek­tów badaw­czych na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą (np. COST – Euro­pe­an Network for Rese­arch Eva­lu­ation in the Social Scien­ces and the Huma­ni­ties) oraz kra­jo­wą (np. MAESTROInsti­tu­tio­nal Auto­no­my and the Models of Adap­ta­tion of Polish Uni­ver­si­ties to a Chan­ging Social and Eco­no­mic Envi­ron­ment). Są tak­że wyko­naw­ca­mi w licz­nych mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i kra­jo­wych pro­jek­tach badaw­czych rów­nież o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym (np. RUGGEDISED: Rot­ter­dam, Umea and Glas­gow: Gene­ra­ting Exem­plar Districts in Susta­ina­ble Ener­gy Deploy­ment).
O umię­dzy­na­ro­do­wie­niu badań pro­wa­dzo­nych w naszym insty­tu­cie świad­czą też licz­ne zagra­nicz­ne poby­ty nauko­we naszych pra­cow­ni­ków, np. w USA, Chi­nach, Japo­nii, Mek­sy­ku, Austrii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fin­lan­dii, Wło­szech, Gre­cji itd. Do Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM rów­nież przy­jeż­dża­ją z wykła­da­mi gościn­ny­mi bada­cze z zagra­ni­cy, np. z USA, Szwaj­ca­rii, Nie­miec, Włoch itd. Pra­cow­ni­cy nasze­go insty­tu­tu publi­ku­ją w naj­lep­szych wydaw­nic­twach zagra­nicz­nych (np. Pal­gra­ve Mac­mil­lan, Ash­ga­te, Peter Lang Edi­tion, Sen­se Publi­shers).

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć moż­na na stro­nie: filozofia.amu.edu.pl oraz naszych pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – Face­bo­ok oraz Insta­gram.

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Pozna­nia!


Dane teleadresowe

Ul. Sza­ma­rzew­skie­go 89c 60–568 Poznań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl

filozofia.amu.edu.pl
b.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan


Zasta­na­wiasz się nad stu­dia­mi filo­zo­ficz­ny­mi? Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Stu­dia filo­zo­ficz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy