Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filozofia na UAM kadra
Studia w Instytucie Filozofii UAM stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. To unikatowa szansa połączenia inspirujących wykładów i doświadczenia miasta tętniącego życiem. Poznańska filozofia od wielu lat jest rozpoznawalną i szanowaną marką. Polecamy się także jako drugi kierunek studiów!

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2019 nr 3 (27), s. 49.


> artykuł spon­sorowany

Filo­zofia na UAM w Poz­na­niu: opis kierunk­ów studiów.

Na stu­di­ach licenc­jac­kich pro­ponu­je­my naukę na dual­nym kierunku POLONISTYCZNO-FILZOFICZNYM, FILOZOFIA (spec­jal­ność komu­nikac­ja społecz­na) oraz na kierunku FILOZOFIA, w ramach którego po pier­wszym roku studiów ofer­u­je­my możli­wość wybór jed­nej z czterech spec­jal­noś­ci:

  • OGÓLNA (dla zain­tere­sowanych klasy­czny­mi prob­le­ma­mi filo­zoficzny­mi),
  • ETYKA (dla zain­tere­sowanych wiedzą, nor­ma­mi i reflek­sją nad najnowszy­mi obszara­mi życia pry­wat­nego i społecznego),
  • ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (dla zain­tere­sowanych prak­ty­czny­mi narzędzi­a­mi niezbęd­ny­mi do radzenia sobie we współczes­nej gospo­darce opartej na wiedzy, tj. warsz­tatem metodolog­icznym oraz współczes­ny­mi metodyka­mi zarządza­nia),
  • ŻYCIE PUBLICZNE (dla zain­tere­sowanych zdoby­ciem wiedzy na tem­at mech­a­nizmów ksz­tał­towa­nia sfery pub­licznej oraz prak­ty­cznych kom­pe­tencji oby­wa­tel­s­kich umożli­wia­ją­cych sprawne dzi­ałanie i real­iza­cję celów).

W ramach studiów mag­is­ter­s­kich wybrać moż­na FILOZOFIĘ, a po pier­wszym semes­trze jed­ną ze spec­jal­iza­cji: OGÓLNA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETYKA i ŻYCIE PUBLICZNE. Zaję­cia dla studiów drugiego stop­nia odby­wa­ją się w dwa dni każdego tygod­nia. Ma to na celu wyjś­cie naprze­ciw oczeki­wan­iom osób akty­wnych zawodowo, albo studi­u­ją­cych jed­nocześnie inne kierun­ki.
Stu­dia filo­zoficzne moż­na także rozsz­erzyć o Spec­jal­ność Nauczy­ciel­ską, dającą uprawnienia do naucza­nia filo­zofii lub ety­ki w szkole pod­sta­wowej i śred­niej. Co semes­tr ofer­u­je­my kilka­naś­cie przed­miotów fakul­taty­wnych, umożli­wia­ją­cych rozwój indy­wid­u­al­nych zain­tere­sowań.

Ofer­u­je­my możli­wość udzi­ału w pro­gra­mach MOSTERASMUS+, pozwala­ją­cych na cza­sowe stu­diowanie na innych uni­w­er­syte­tach w Polsce oraz w kra­jach Unii Europe­jskiej (29 uczel­ni part­ner­s­kich, 58 miejsc stype­n­di­al­nych). Akty­wnie dzi­ała Koło Stu­den­tów Filo­zofii UAM, które posi­a­da następu­jące sekc­je: Filo­zofii Anal­i­ty­cznej, Filo­zofii Nau­ki, Filo­zofii Religii, Filo­zofii Umysłu, Metafizy­ki, Posthu­man­isty­ki, Życia Pub­licznego. Prężnie dzi­ała stu­denck­ie cza­sopis­mo filo­zoficzne PRETEKSTY, stwarza­jące wyjątkową okazję do rozpoczę­cia przy­gody naukowej z filo­zofią. Akty­wny Samorząd Stu­den­tów Wydzi­ału Nauk Społecznych orga­nizu­je liczne wydarzenia, np. Fes­ti­w­al Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­nac­je”.

Pra­cown­i­cy naszego insty­tu­tu prowadzą inten­sy­wne bada­nia naukowe zarówno w per­spek­ty­wie świa­towej jak i ogólnopol­skiej. Są kierown­ika­mi prestiżowych pro­jek­tów badaw­czych na skalę między­nar­o­dową (np. COST – Euro­pean Net­work for Research Eval­u­a­tion in the Social Sci­ences and the Human­i­ties) oraz kra­jową (np. MAESTROInsti­tu­tion­al Auton­o­my and the Mod­els of Adap­ta­tion of Pol­ish Uni­ver­si­ties to a Chang­ing Social and Eco­nom­ic Envi­ron­ment). Są także wykon­aw­ca­mi w licznych między­nar­o­dowych, jak i kra­jowych pro­jek­tach badaw­czych również o charak­terze inter­dyscy­pli­narnym (np. RUGGEDISED: Rot­ter­dam, Umea and Glas­gow: Gen­er­at­ing Exem­plar Dis­tricts in Sus­tain­able Ener­gy Deploy­ment).
O umiędzy­nar­o­dowie­niu badań prowad­zonych w naszym insty­tu­cie świad­czą też liczne zagraniczne poby­ty naukowe naszych pra­cown­ików, np. w USA, Chi­nach, Japonii, Meksyku, Aus­trii, Wielkiej Bry­tanii, Fin­landii, Włoszech, Grecji itd. Do Insty­tu­tu Filo­zofii UAM również przy­jeżdża­ją z wykłada­mi gościn­ny­mi badacze z zagrani­cy, np. z USA, Szwa­j­carii, Niemiec, Włoch itd. Pra­cown­i­cy naszego insty­tu­tu pub­liku­ją w najlep­szych wydawnictwach zagranicznych (np. Pal­grave Macmil­lan, Ash­gate, Peter Lang Edi­tion, Sense Pub­lish­ers).

Więcej infor­ma­cji znaleźć moż­na na stron­ie: filozofia.amu.edu.pl oraz naszych pro­fi­lach w medi­ach społecznoś­ciowych – Face­book oraz Insta­gram.

Zaprasza­my na stu­dia filo­zoficzne do Poz­na­nia!


Dane teleadresowe

Ul. Sza­marzewskiego 89c 60–568 Poz­nań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl

filozofia.amu.edu.pl
b.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan


Zas­tanaw­iasz się nad stu­di­a­mi filo­zoficzny­mi? Zajrzyj do naszego dzi­ału Stu­dia filo­zoficzne.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy