Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia w Instytucie Filozofii UAM stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań, dlatego w 2016 i 2017 roku pośród kierunków filozoficznych prowadzonych na polskich uczelniach zajęły aż trzecie miejsce w rankingu czasopisma Perspektywy. Natomiast studia podyplomowe „Etyka nauczycielska” zostały wyróżnione w 2016 roku certyfikatem „Studia z przyszłością”.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2018 nr 3 (21), s. 48.


> artykuł spon­sorowany

Na stu­di­ach licenc­jac­kich pro­ponu­je­my naukę na dual­nym kierunku polonisty­czno-filo­zoficznym, na kierunku filo­zofia lub wybór jed­nej z czterech spec­jal­noś­ci:

  • ETYKA (dla zain­tere­sowanych wiedzą, nor­ma­mi i reflek­sją nad najnowszy­mi obszara­mi życia pry­wat­nego i społecznego),
  • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (dla zain­tere­sowanych akty­wnym uczest­nictwem w współt­worze­niu społeczeńst­wa infor­ma­cyjnego),
  • ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (dla zain­tere­sowanych prak­ty­czny­mi narzędzi­a­mi niezbęd­ny­mi do radzenia sobie we współczes­nej gospo­darce opartej na wiedzy, tj. warsz­tatem metodolog­icznym oraz współczes­ny­mi metodyka­mi zarządza­nia),
  • ŻYCIE PUBLICZNE (dla zain­tere­sowanych zdoby­ciem wiedzy na tem­at mech­a­nizmów ksz­tał­towa­nia sfery pub­licznej oraz prak­ty­cznych kom­pe­tencji oby­wa­tel­s­kich umożli­wia­ją­cych sprawne dzi­ałanie i real­iza­cję celów).

W ramach studiów mag­is­ter­s­kich wybrać moż­na FILOZOFIĘ, KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ, ETYKĘŻYCIE PUBLICZNE. Stu­dia filo­zoficzne moż­na także rozsz­erzyć o Spec­jal­ność Nauczy­ciel­ską, dającą uprawnienia do naucza­nia filo­zofii lub ety­ki w szkole pod­sta­wowej i śred­niej. Moż­na wybrać filo­zofię jako bezpłatne stu­dia drugiego kierunku.

Do pod­ję­cia studiów dok­toranc­kich zachę­camy absol­wen­tów różnych kierunk­ów studiów mag­is­ter­s­kich, nie tylko filo­zoficznych. Syl­wet­ki potenc­jal­nych pro­mo­torów dostęp­ne są na stron­ie WWW insty­tu­tu. Dok­toran­ci mogą się ubie­gać o stype­ndi­um dok­toranck­ie, naukowe, oraz pro­jakoś­ciowe.

Ofer­u­je­my możli­wość udzi­ału w pro­gra­mach MOSTERASMUS+, pozwala­ją­cych na cza­sowe stu­diowanie na innych uni­w­er­syte­tach w Polsce oraz w kra­jach Unii Europe­jskiej (29 uczel­ni part­ner­s­kich, 58 miejsc stype­n­di­al­nych). Akty­wnie dzi­ała Koło Stu­den­tów Filo­zofii UAM, które posi­a­da następu­jące sekc­je: Filo­zofii Anal­i­ty­cznej, Filo­zofii Nau­ki, Filo­zofii Religii, Filo­zofii Umysłu, Metafizy­ki, Posthu­man­isty­ki, Życia Pub­licznego. Prężnie dzi­ała stu­denck­ie cza­sopis­mo filo­zoficzne PRETEKSTY, stwarza­jące wyjątkową okazję do rozpoczę­cia przy­gody naukowej z filo­zofią. Akty­wny Samorząd Stu­den­tów Wydzi­ału Nauk Społecznych orga­nizu­je liczne wydarzenia, np. Fes­ti­w­al Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­nac­je”.

Pra­cown­i­cy naszego insty­tu­tu prowadzą inten­sy­wne bada­nia naukowe zarówno w per­spek­ty­wie świa­towej jak i ogólnopol­skiej. Są kierown­ika­mi prestiżowych pro­jek­tów badaw­czych na skalę między­nar­o­dową (np. COST – Euro­pean Net­work for Research Eval­u­a­tion in the Social Sci­ences and the Human­i­ties) oraz kra­jową (np. MAESTRO Insti­tu­tion­al Auton­o­my and the Mod­els of Adap­ta­tion of Pol­ish Uni­ver­si­ties to a Chang­ing Social and Eco­nom­ic Envi­ron­ment), a także są wykon­aw­ca­mi w licznych między­nar­o­dowych, jak i kra­jowych pro­jek­tach badaw­czych również o charak­terze inter­dyscy­pli­narnym (np. RUGGEDISED: Rot­ter­dam, Umea and Glas­gow: Gen­er­at­ing Exem­plar Dis­tricts in Sus­tain­able Ener­gy Deploy­ment).

O umiędzy­nar­o­dowie­niu badań prowad­zonych w naszym insty­tu­cie świad­czą też liczne zagraniczne poby­ty naukowe naszych pra­cown­ików, np. w USA, Chi­nach, Japonii, Meksyku, Aus­trii, Wielkiej Bry­tanii, Fin­landii, Włoszech, Grecji itd. Do Insty­tu­tu Filo­zofii UAM również przy­jeżdża­ją z wykłada­mi gościn­ny­mi badacze z zagrani­cy, np. z USA, Szwa­j­carii, Niemiec, Włoch itd.

Pra­cown­i­cy naszego insty­tu­tu pub­liku­ją w najlep­szych wydawnictwach zagranicznych (np. Pal­grave Macmil­lan, Ash­gate, Peter Lang Edi­tion, Sense Pub­lish­ers).

Więcej infor­ma­cji znaleźć moż­na na stron­ie: filozofia.amu.edu.pl.

Zaprasza­my na stu­dia filo­zoficzne do Poz­na­nia!


ul. Sza­marzewskiego 89c, 60–568 Poz­nań
61 829 22 80
  filozof@amu.edu.pl
filozofia.amu.edu.pl
fb.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy