Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W naszym Instytucie prowadzimy studia filozoficzne licencjackie, magisterskie i doktoranckie, kierunki studiów powiązane z filozofią: kognitywistykę, europeistykę i kreatywność społeczną oraz studia podyplomowe coaching i mentoring, filozofia i etyka (wyróżnione certyfikatem „Studia z Przyszłością”). Wysoko wykwalifikowana kadra, nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne (w tym specjalistyczna pracownia dla osób niepełnosprawnych), pracownie komputerowe, biblioteka i przyjazna atmosfera zapewniają najwyższy poziom jakości kształcenia. Studia łączą ideał klasycznego wykształcenia humanistycznego z praktycznymi umiejętnościami cenionymi na współczesnym rynku pracy – krytycznego myślenia, rzeczowego formułowania wypowiedzi, poprawnej argumentacji, kreatywnego rozwiązywania problemów i pracy w zespole.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2018 nr 3 (21), s. 49.


> artykuł spon­sorowany

Stu­dia licenc­jack­ie zapew­ni­a­ją wiedzę z zakre­su his­torii filo­zofii, ontologii, epis­te­mologii, ety­ki, este­ty­ki, filo­zofii umysłu, filo­zofii religii, filo­zofii człowieka, filo­zofii pol­skiej oraz logi­ki, psy­chologii i socjologii. W pro­gramie boga­ta ofer­ta języków obcych, zaję­cia fakul­taty­wne umożli­wia­jące indy­wid­u­al­iza­cję ksz­tałce­nia, ofer­ta wyjazdów w ramach pro­gra­mu ERASMUS+ na uni­w­er­syte­ty w kra­jach Unii Europe­jskiej oraz możli­wość stu­diowa­nia w innych ośrod­kach w Polsce (pro­gram MOST).

Pro­ponu­je­my trzy spec­jal­noś­ci:

  • Filo­zofia teo­re­ty­cz­na pozwala na zdoby­cie sze­rok­iego wyk­sz­tałce­nia human­isty­cznego. Dzię­ki grun­towne­mu wyk­sz­tałce­niu log­iczne­mu Absol­went posi­a­da określone sprawnoś­ci intelek­tu­alne umożli­wia­jące wielostron­ną anal­izę złożonych prob­lemów i zna­j­dowanie nie­s­tandar­d­owych rozwiązań.
  • Doradzt­wo i komu­nikac­ja w biz­ne­sie to nowa­tors­ka spec­jal­ność o charak­terze dorad­c­zo-tren­er­skim, dostar­cza­ją­ca konkret­nych umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych wyko­rzysty­wanych w obszarze hand­lu, reklamy i zarządza­nia zasoba­mi ludzki­mi. W pro­gramie przed­mio­ty z zakre­su doradzt­wa, komu­nikacji społecznej i mediów, nowoczes­nych tech­nik zarządza­nia oraz atrak­cyjne prak­ty­ki, udzi­ał w treningach z doświad­c­zony­mi tren­era­mi i coacha­mi.
  • Kul­tu­ry azjaty­ck­ie to unikalna spec­jal­ność pozwala­ją­ca zdobyć wiedzę o kul­turze chińskiej, indyjskiej i islam­skiej, którą moż­na wyko­rzys­tać w prestiżowych obszarach dzi­ałal­noś­ci, takich jak dyplo­mac­ja czy wspar­cie pro­cesów negoc­ja­cyjnych na rynkach azjaty­c­kich. W pro­gramie filo­zoficzne i religi­jne pod­stawy tych kul­tur, lek­torat języ­ka chińskiego oraz trans­la­to­ri­um tek­stów chińs­kich. Absol­went posi­a­da umiejęt­ność posługi­wa­nia się językiem chińskim na poziomie pod­sta­wowym.

Stu­dia mag­is­ter­skie pogłębi­a­ją wiedzę zdobytą na stu­di­ach licenc­jac­kich. Ich nowa­tors­ki charak­ter pole­ga na ukierunk­owa­niu na filo­zoficzne prob­le­my współczes­noś­ci. Indy­wid­u­al­iza­cję pro­gra­mu zapew­nia sys­tem sem­i­nar­iów, dzię­ki czemu zaję­cia są prowad­zone w bard­zo małych gru­pach i indy­wid­u­al­nie z nauczy­cielem aka­demickim. Możli­wa jest kon­tynu­ac­ja ksz­tałce­nia na stu­di­ach dok­toranc­kich. Filo­zofia stanowi doskon­ałe uzu­pełnie­nie wyk­sz­tałce­nia jako dru­gi kierunek studiów.

Stu­den­tom ofer­u­je­my rozwi­janie zain­tere­sowań w licznych kołach naukowych, udzi­ał w atrak­cyjnych pro­jek­tach, prak­tykach i treningach oraz uczest­nict­wo w kon­fer­enc­jach naukowych i spotka­ni­ach z przyszły­mi pra­co­daw­ca­mi.

Insty­tut mieś­ci się na Miasteczku Aka­demickim w cen­trum Lubli­na. W pobliżu jest wiele klubów, restau­racji i pub­ów, kina, teatry, fil­har­mo­nia, nowoczesne Cen­trum Spotka­nia Kul­tur oraz Aka­demick­ie Cen­trum Kul­tu­ry „Chat­ka Żaka”.


Dane telead­resowe
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
fb.com/filozofia.UMCS

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy