Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2021 nr 3 (39), s. 57. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


> arty­kuł sponsorowany

Wrocław – spotkania ponad granicami

Wro­cław nazy­wa­ny jest mia­stem spo­tkań. Nasza dys­cy­pli­na jest obec­na w histo­rii wro­cław­skiej uczel­ni od same­go począt­ku, odzwier­cie­dla­jąc zara­zem wyjąt­ko­we dzie­je sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska. Wydział filo­zo­ficz­ny był jed­nym z dwóch, obok teo­lo­gicz­ne­go, usta­no­wio­nych w akcie zało­ży­ciel­skim wyda­nym przez cesa­rza Leopol­da I w 1702 roku. Począt­ko­wo jezu­ic­ki, Uni­wer­sy­tet został zre­for­mo­wa­ny w 1811 roku dzię­ki filo­zo­fo­wi uro­dzo­ne­mu we Wro­cła­wiu, Frie­dri­cho­wi Schle­ier­ma­che­ro­wi (1768–1834). To tutaj przez jede­na­ście lat pra­co­wał kla­syk her­me­neu­ty­ki Wil­helm Dil­they (1833–1911). To tutaj swo­ją edu­ka­cję roz­po­czął Hans-Georg Gada­mer (1900–2002), któ­ry w 1995 roku otrzy­mał dok­to­rat hono­ro­wy Uni­wer­sy­te­tu Wrocławskiego.

Nie zapo­mi­na­my o filo­zo­ficz­nych spo­tka­niach, do któ­rych doszło w naszym regio­nie. Bada­my boga­te dzie­dzic­two Dol­ne­go Ślą­ska, mię­dzy inny­mi orga­ni­zu­jąc poka­zy fil­mu o misty­ku z Görlitz/Zgorzelca, Jako­bie Böh­me (1575–1624). Z oka­zji usta­no­wio­ne­go przez Sejm RP roku Roma­na Ingar­de­na (1893–1970) w 2020 powstał cykl publi­ka­cji poświę­co­nych pol­skie­mu fenomenologowi.

Spotkania interdyscyplinarne – „wśród innych”

Wybie­ra­jąc naszą ofer­tę, dogłęb­nie poznasz filo­zo­fię (zarów­no jej histo­rię, jak i poszcze­gól­ne sub­dy­scy­pli­ny, a tak­że logi­kę i meto­do­lo­gię), a jed­no­cze­śnie będziesz miał(-ła) oka­zję uczest­ni­czyć w inter­dy­scy­pli­nar­nych spo­tka­niach. Przy­by­wa­jąc na nasz kam­pus na Kosza­ro­wej, zetkniesz się nie tyl­ko z filo­zo­fa­mi, ale i z socjo­lo­ga­mi, poli­to­lo­ga­mi i euro­pe­ista­mi. To dla­te­go, że od 1990 roku Insty­tut Filo­zo­fii jest czę­ścią Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych. Na stu­diach II stop­nia możesz wybrać spe­cjal­ność stu­dia nad reli­gia­mi i dia­lo­giem mię­dzy­kul­tu­ro­wym, któ­ra przy­go­tu­je Cię do spo­tkań z róż­no­rod­no­ścią współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści. Pra­cu­je­my wła­śnie nad wpro­wa­dze­niem kolej­nej spe­cjal­no­ści na stu­diach magi­ster­skich – filo­zo­fii nauki.

Spo­tka­nia mię­dzy­na­ro­do­we. Będziesz miał(-a) szan­sę odwie­dzić któ­rąś z bli­sko 30 uczel­ni part­ner­skich Insty­tu­tu Filo­zo­fii, wyjeż­dża­jąc na sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu Era­smus+ lub umo­wy bila­te­ral­nej. Możesz też uczest­ni­czyć w anglo­ję­zycz­nych zaję­ciach dla stu­den­tów przy­jeż­dża­ją­cych do Wro­cła­wia, któ­re ofe­ru­je­my w każ­dym semestrze.

Spotkania naukowe – „chodząc po własnych drogach”

Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski jest jed­ną z dzie­się­ciu pol­skich uczel­ni uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie „Ini­cja­ty­wa dosko­na­ło­ści – uczel­nia badaw­cza”. Pod­czas stu­diów zapo­znasz się z pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi przez wro­cław­skich filo­zo­fów mię­dzy inny­mi za pośred­nic­twem cenio­ne­go kwar­tal­ni­ka „Stu­dia Phi­lo­so­phi­ca Wra­ti­sla­vien­sia” lub pod­czas pre­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce przy Insty­tu­cie Filo­zo­fii, takie jak Cen­trum Badań Inter­dy­scy­pli­nar­nych i Filo­zo­fii Kul­tu­ry, Wro­cław­ski Oddział Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go lub Pol­skie Towa­rzy­stwo Leib­ni­zjań­skie. Po stu­diach magi­ster­skich masz moż­li­wość kon­ty­nu­acji badań w ramach Kole­gium Dok­tor­skie­go Filozofii.

Co po studiach? Pytania praktyczne

Stu­dia przy­go­tu­ją Cię rów­nież na spo­tka­nia z pra­co­daw­ca­mi na poza­aka­de­mic­kim ryn­ku pra­cy. Dowiesz się, jak sta­wiać pyta­nia, ana­li­zo­wać i inter­pre­to­wać nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce tek­sty. Zyskasz umie­jęt­ność jasne­go for­mu­ło­wa­nia sta­no­wi­ska i kry­tycz­ne­go myśle­nia. Te wszyst­kie kom­pe­ten­cje pozwo­lą Ci z powo­dze­niem poszu­ki­wać pra­cy w takich bran­żach jak dzien­ni­kar­stwo, rynek wydaw­ni­czy, public rela­tions, media czy orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Wresz­cie przy­go­tu­je­my Cię na spo­tka­nie ze świa­tem w ogól­no­ści. Wraż­li­wość na zło­żo­ność pro­ble­mów, goto­wość do namy­słu, otwar­tość na poszu­ki­wa­nie sen­sów – te cechy studenta(-tki) filo­zo­fii pozwo­lą Ci bar­dziej świa­do­mie iść przez życie.

Zapraszamy do Wrocławia!

Stu­den­ci filo­zo­fii odby­wa­ją rów­nież nie­for­mal­ne spo­tka­nia filo­zo­ficz­ne nie­opo­dal gma­chu głów­ne­go uczel­ni. Na Wyspie Bie­lar­skiej patro­nu­je im 3,5‑metrowa postać Sokra­te­sa, jedy­ny tego typu pomnik w kra­ju. Pamię­taj, że życie stu­denc­kie to tak­że koła stu­denc­kie. W naszym Insty­tu­cie dzia­ła­ją dwa z nich o jak­że zna­mien­nych nazwach: Aske­sis i Uczta!

Zapra­sza­my na spo­tka­nia z filo­zo­fią we Wrocławiu!


Dane tele­adre­so­we

ul. Kosza­ro­wa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24, 71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl
filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/FilozoficznyWroclaw

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy