Aktualności Etyka Nowości wydawnicze Wydarzenia

Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Spotkanie z Nataszą Szuttą

Zapraszamy na spotkanie autorskie z naszą koleżanką redakcyjną Nataszą Szuttą na temat jej książki Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, które odbędzie się 6 grudnia 2017 o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku. Współorganizatorem spotkania jest gdański Klub „Filozofuj!”.

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECS

Filo­zo­fuj!” jest w gro­nie part­ne­rów „Kar­ty do Kul­tu­ry” Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Gdań­sku. Pod­czas spo­tkań „Gdań­sku, filo­zo­fuj!” posia­da­cze „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić książ­kę z 20% raba­tem! Na temat „Kar­ty do Kul­tu­ry” moż­na prze­czy­tać > tutaj.


kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 10% raba­tem


Przebieg spotkania

Autor­ka w popu­lar­nym wykła­dzie przy­bli­ży treść swo­jej naj­now­szej książ­ki, a następ­nie będzie czas na dyskusję.

Na temat książki

Książ­ka pre­zen­tu­je jeden z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych nur­tów w ety­ce – ety­kę cnót. Na jej łamach Autor­ka roz­wa­ża, jak ety­cy cnót (do któ­rych sama się zali­cza) rozu­mie­ją cno­tę, szczę­ście (eudaj­mo­nię), wycho­wa­nie moral­ne. Prze­ko­nu­ją­co pole­mi­zu­je z kry­ty­ka­mi ety­ki cnót, któ­rzy kwe­stio­nu­ją ist­nie­nie trwa­łych dys­po­zy­cji moral­nych, uwa­ża­jąc, że postę­po­wa­nie moral­ne jest wyłącz­nie wyni­kiem sytu­acji, w jakiej postę­pu­ją­cy się zna­lazł. Opi­sa­na w książ­ce dys­ku­sja ma nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie, bo doty­czy pro­ble­mu, czy jeste­śmy auto­ra­mi wła­snych dzia­łań i może­my kształ­to­wać dys­po­zy­cje moral­ne, czy też – podob­ni cho­rą­giew­kom na wie­trze – nie mamy wpły­wu na wła­sne zacho­wa­nie i bier­nie pod­da­je­my się dzia­ła­niu czyn­ni­ków zewnętrznych.

Książ­ka Nata­szy Szut­ty jest bez wąt­pie­nia jed­ną z naj­bar­dziej kom­plet­nych pol­skich roz­praw nauko­wych poświę­co­nych współ­cze­snej ety­ce cnót. War­to dodać, że autor­ka pra­cu­je nad tą tema­ty­ką od lat i zna się na niej bar­dzo dobrze. Każ­dy filo­zof aka­de­mic­ki zaj­mu­ją­cy się ety­ką, każ­dy psy­cho­log moral­no­ści i każ­dy teo­re­tyk wycho­wa­nia jest świa­dom tego, jak istot­nym obsza­rem dzi­siej­szych badań nad zagad­nie­nia­mi ety­ki jest teo­ria cnót. Impo­nu­ją­ce jest bogac­two zebra­ne­go mate­ria­łu, wni­kli­wie i szcze­gó­ło­wo komen­to­wa­ne­go przez Nata­szę Szut­tę, obszer­na cyto­wa­na biblio­gra­fia oraz pró­ba zary­so­wa­nia wła­sne­go sta­no­wi­ska w dzie­dzi­nie badań, w któ­rej nie­ła­two o peł­ną ana­li­tycz­ną jasność i jed­no­znacz­ną inter­pre­ta­cję wie­lu zja­wisk z pogra­ni­cza wszyst­kich wymie­nio­nych dzie­dzin nauk o człowieku.

Na pod­sta­wie recen­zji prof. dr hab. Joan­ny Gór­nic­kiej-Kali­now­skiej (Uni­wer­sy­tet Warszawski)

W mono­gra­fii doko­na­no wni­kli­wej, kry­tycz­nej ana­li­zy spo­ru mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi kla­sycz­nych kon­cep­cji cha­rak­te­ru moral­ne­go i cnót moral­nych ze sta­no­wi­ska­mi zwo­len­ni­ków sytu­acyj­ne­go deter­mi­ni­zmu ocen i zacho­wań moral­nych. Za bar­dzo traf­ną i uda­ną pro­po­zy­cję teo­re­tycz­ną uznać trze­ba wyko­rzy­sta­nie współ­cze­snych, funk­cjo­na­li­stycz­nych teo­rii oso­bo­wo­ści w „godze­niu” obu stron tego spo­ru. Autor­ka umie­jęt­nie połą­czy­ła sze­ro­ko pomy­śla­ny prze­gląd podej­mo­wa­nej pro­ble­ma­ty­ki z jej wła­sny­mi oce­na­mi kry­tycz­ny­mi i pro­po­zy­cja­mi syn­tez w kil­ku zakre­sach pro­ble­mo­wych. Bar­dzo pozy­tyw­nie oce­niam poznaw­czą war­tość pro­ble­ma­ty­ki pod­ję­tej w mono­gra­fii Nata­szy Szut­ty i ory­gi­nal­ność zapro­po­no­wa­ne­go w niej rozwiązania.

Na pod­sta­wie recen­zji prof. dr. hab. Cze­sła­wa Nosa­la (Uni­wer­sy­tet SWPS) 


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj.


Autorka

Nata­sza Szut­ta – dok­tor, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Absol­went­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Spe­cja­li­zu­je się w ety­ce, meta­ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Autor­ka wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, m.in. mono­gra­fii Współ­cze­sna ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka ksią­żek Współ­cze­sna ety­ka cnót: moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia (War­sza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszu­ki­wa­niu moral­ne­go cha­rak­te­ru (Lublin 2015). Zwią­za­na z cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym „Filo­zo­fuj!”, w któ­rym pro­wa­dzi sta­ły dział „Ety­ka w literaturze”.


Wydawca

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


Spotkanie

6 grud­nia, godz. 18:00

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bar­dzo lubię wasze pismo Filo­zo­fuj! Szcze­gól­nie ostat­ni numer o trans­hu­ma­ni­zmie uwa­żam za rewe­la­cyj­ny, cho­ciaż jestem dopie­ro w trak­cie czy­ta­nia. Każ­dy powi­nien chy­ba widzieć, że zbli­ża­my się do następ­ne­go eta­pu ewo­lu­cji poprzez emu­la­cję umy­słu. W tym kon­tek­ście może war­to prze­my­śleć wyra­ża­ne czę­sto nie­ra­cjo­nal­ne prze­ko­na­nie, że dys­po­nu­je­my wol­ną wolą, któ­ra jako­by poja­wi­ła się nagle u czło­wie­ka, a któ­rą nie cechu­ją się inne zwie­rzę­ta. A może wszy­scy jeste­śmy zde­ter­mi­no­wa­ni nie tyl­ko sytu­acyj­nie, ale rów­nież pod wzglę­dem dys­po­zy­cji moral­nych? Wte­dy przed­sta­wio­ny w zapo­wie­dzi dyle­mat był­by fał­szy­wy. Nie ma żad­nych racjo­nal­nych prze­sła­nek, aby uwa­żać, że nasze wszyst­kie dzia­ła­nia nie są w cało­ści moż­li­we do prze­wi­dze­nia, bo nie wyobra­ża­my sobie takich moż­li­wo­ści przeliczeniowych.
    Książ­kę Pani Szut­ty kupię chy­ba dopie­ro na miej­scu z Kar­tą do Kul­tu­ry (zniż­ka), ale chęt­nie posłu­cham też jej prezentacji.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy