Aktualności Etyka Nowości wydawnicze Wydarzenia

Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Spotkanie z Nataszą Szuttą

Zapraszamy na spotkanie autorskie z naszą koleżanką redakcyjną Nataszą Szuttą na temat jej książki Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, które odbędzie się 6 grudnia 2017 o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku. Współorganizatorem spotkania jest gdański Klub „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECS

Filo­zo­fuj!” jest w gronie part­nerów „Kar­ty do Kul­tu­ry” Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Gdańsku. Pod­czas spotkań „Gdańsku, filo­zo­fuj!” posi­adacze „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić książkę z 20% rabatem! Na tem­at „Kar­ty do Kul­tu­ry” moż­na przeczy­tać > tutaj.


kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 10% rabatem


Przebieg spotkania

Autor­ka w pop­u­larnym wykładzie przy­bliży treść swo­jej najnowszej książ­ki, a następ­nie będzie czas na dyskusję.

Na temat książki

Książ­ka prezen­tu­je jeden z najważniejszych współczes­nych nurtów w etyce – etykę cnót. Na jej łamach Autor­ka rozważa, jak ety­cy cnót (do których sama się zal­icza) rozu­mieją cnotę, szczęś­cie (euda­j­monię), wychowanie moralne. Przekonu­ją­co polem­izu­je z kry­tyka­mi ety­ki cnót, którzy kwes­t­ionu­ją ist­nie­nie trwałych dys­pozy­cji moral­nych, uważa­jąc, że postępowanie moralne jest wyłącznie wynikiem sytu­acji, w jakiej postępu­ją­cy się znalazł. Opisana w książce dyskus­ja ma nieba­gatelne znacze­nie, bo doty­czy prob­le­mu, czy jesteśmy autora­mi włas­nych dzi­ałań i może­my ksz­tał­tować dys­pozy­c­je moralne, czy też – podob­ni chorągiewkom na wietrze – nie mamy wpły­wu na własne zachowanie i biernie pod­da­je­my się dzi­ała­niu czyn­ników zewnętrznych.

Książ­ka Nataszy Szut­ty jest bez wąt­pi­enia jed­ną z najbardziej kom­plet­nych pol­s­kich rozpraw naukowych poświę­conych współczes­nej etyce cnót. Warto dodać, że autor­ka pracu­je nad tą tem­atyką od lat i zna się na niej bard­zo dobrze. Każdy filo­zof aka­demic­ki zaj­mu­ją­cy się etyką, każdy psy­cholog moral­noś­ci i każdy teo­re­tyk wychowa­nia jest świadom tego, jak istot­nym obszarem dzisiejszych badań nad zagad­nieni­a­mi ety­ki jest teo­ria cnót. Imponu­jące jest bogact­wo zebranego mate­ri­ału, wnikli­wie i szczegółowo komen­towanego przez Nataszę Szut­tę, obsz­er­na cytowana bib­li­ografia oraz pró­ba zarysowa­nia włas­nego stanowiska w dziedzinie badań, w której niełat­wo o pełną anal­i­ty­czną jas­ność i jed­noz­naczną inter­pre­tację wielu zjawisk z pogranicza wszys­t­kich wymienionych dziedzin nauk o człowieku.

Na pod­staw­ie recen­zji prof. dr hab. Joan­ny Gór­nick­iej-Kali­nowskiej (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)

W mono­grafii doko­nano wnikli­wej, kry­ty­cznej anal­izy sporu między zwolen­nika­mi klasy­cznych kon­cepcji charak­teru moral­nego i cnót moral­nych ze stanowiska­mi zwolen­ników sytu­a­cyjnego deter­miniz­mu ocen i zachowań moral­nych. Za bard­zo trafną i udaną propozy­cję teo­re­ty­czną uznać trze­ba wyko­rzys­tanie współczes­nych, funkcjon­al­isty­cznych teorii osobowoś­ci w „godze­niu” obu stron tego sporu. Autor­ka umiejęt­nie połączyła sze­roko pomyślany przegląd pode­j­mowanej prob­lematy­ki z jej włas­ny­mi oce­na­mi kry­ty­czny­mi i propozy­c­ja­mi syn­tez w kilku zakre­sach prob­le­mowych. Bard­zo pozy­ty­wnie oce­ni­am poz­naw­czą wartość prob­lematy­ki pod­jętej w mono­grafii Nataszy Szut­ty i ory­gi­nal­ność zapro­ponowanego w niej rozwiąza­nia.

Na pod­staw­ie recen­zji prof. dr. hab. Czesława Nos­ala (Uni­w­er­sytet SWPS) 


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj.


Autorka

Natasza Szut­ta – dok­tor, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Absol­wen­t­ka Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Spec­jal­izu­je się w etyce, metae­tyce i psy­chologii moral­noś­ci. Autor­ka wielu pub­likacji naukowych, m.in. mono­grafii Współczes­na ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka książek Współczes­na ety­ka cnót: możli­woś­ci i ograniczenia (Warsza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszuki­wa­niu moral­nego charak­teru (Lublin 2015). Związana z cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym „Filo­zo­fuj!”, w którym prowadzi stały dzi­ał „Ety­ka w lit­er­aturze”.


Wydawca

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


Spotkanie

6 grud­nia, godz. 18:00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bard­zo lubię wasze pis­mo Filo­zo­fuj! Szczegól­nie ostat­ni numer o tran­shu­man­izmie uważam za rewela­cyjny, cho­ci­aż jestem dopiero w trak­cie czy­ta­nia. Każdy powinien chy­ba widzieć, że zbliżamy się do następ­nego eta­pu ewolucji poprzez emu­lację umysłu. W tym kon­tekś­cie może warto prze­myśleć wyrażane częs­to nier­acjon­alne przeko­nanie, że dys­ponu­je­my wol­ną wolą, która jako­by pojaw­iła się nagle u człowieka, a którą nie cechu­ją się inne zwierzę­ta. A może wszyscy jesteśmy zde­ter­mi­nowani nie tylko sytu­a­cyjnie, ale również pod wzglę­dem dys­pozy­cji moral­nych? Wtedy przed­staw­iony w zapowiedzi dylemat był­by fałszy­wy. Nie ma żad­nych racjon­al­nych przesłanek, aby uważać, że nasze wszys­tkie dzi­ała­nia nie są w całoś­ci możli­we do przewidzenia, bo nie wyobrażamy sobie takich możli­woś­ci przeliczeniowych.
    Książkę Pani Szut­ty kupię chy­ba dopiero na miejs­cu z Kartą do Kul­tu­ry (zniż­ka), ale chęt­nie posłucham też jej prezen­tacji.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy