Kluby „Filozofuj!” Poznań

Tajemnica istnienia – 6. spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu

Zapraszamy na szóstą debatę Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu. 27 maja, w sobotę, o godz. 16.00 w Bibliotece Kórnickiej przy Starym Rynku dyskutować będą: dr Tomasz Albiński (UAM) i dr. Bartłomiej Skowron (PW). Tym razem debata dotyczyć będzie tajemnicy istnienia. Zastanowimy się nad tym co istnieje, skąd pochodzi i dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Biblioteki Kórnickiej PAN za udostępnienie sali.

logo-bk-1826

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

dr Tomasz Albiński

Filo­zof, pra­cu­je w Zakła­dzie Logi­ki i Meto­do­lo­gii Nauk na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Zaj­mu­je się histo­rią logi­ki, logi­ką modal­ną oraz for­mal­ną ana­li­zą pojęć. Autor książ­ki: Spór o realizm modal­ny. Teo­ria świa­tów moż­li­wych Davi­da Lewisa.

dr Bar­tło­miej Skowron

Pla­to­nik, filo­zof mate­ma­tycz­ny; adiunkt na Wydzia­le Admi­ni­stra­cji i Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Zaj­mu­je się onto­lo­gią, m. in. pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­nej teo­rii cało­ści i czę­ści. Wybra­ne pro­ble­my filo­zo­ficz­ne sta­ra się roz­wią­zy­wać uży­wa­jąc mate­ma­ty­ki. Inte­re­su­je się rów­nież filo­zo­fią nauki,  logi­ką oraz ety­ką. Pro­mu­je naucza­nie ety­ki i filo­zo­fii w pol­skich szko­łach. Jego hob­by to bie­gi dłu­go­dy­stan­so­we i tury­sty­ka rowerowa.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Grze­gorz Chmiel

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Bar­tosz Kur­kow­ski.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Bar­tek Dobies, Ola Kacz­ma­rek, Marian­na Kaź­mier­czak, Paweł Kliks, Karo­li­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stempka.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pytania:

  1. Z cze­go świat powstał?
  2. Co ist­nie­je?
  3. Dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

27 maja, godz. 16.00

Biblio­te­ka Kór­nic­ka, Sta­re Mia­sto 78, PoznańWspół­or­ga­ni­za­to­rzy

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Patro­ni

logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logometeortrans


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Wyda­rze­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu mia­sta Poznań.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

  • […] W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na szó­stą deba­tę Klu­bu „Filo­zo­fuj!”, któ­ra odbę­dzie się w Pozna­niu. 27 maja, w sobo­tę, o godz. 16.00 w Biblio­te­ce Kór­nic­kiej przy Sta­rym Ryn­ku dys­ku­to­wać będą: dr Tomasz Albiń­ski (UAM) i dr. Bar­tło­miej Skow­ron (PW). Deba­ta doty­czyć będzie pro­ble­ma­ty­ki ist­nie­nia. Dys­ku­tan­ci zasta­na­wiać będą się nad tym co ist­nie­je, skąd pocho­dzi i dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się tutaj (link). […]

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy