Kluby „Filozofuj!” Poznań

Tajemnica istnienia – 6. spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu

Zapraszamy na szóstą debatę Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu. 27 maja, w sobotę, o godz. 16.00 w Bibliotece Kórnickiej przy Starym Rynku dyskutować będą: dr Tomasz Albiński (UAM) i dr. Bartłomiej Skowron (PW). Tym razem debata dotyczyć będzie tajemnicy istnienia. Zastanowimy się nad tym co istnieje, skąd pochodzi i dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podziękowania kierujemy do Biblioteki Kórnickiej PAN za udostępnienie sali.

logo-bk-1826

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

dr Tomasz Albińs­ki

Filo­zof, pracu­je w Zakładzie Logi­ki i Metodologii Nauk na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Zaj­mu­je się his­torią logi­ki, logiką modal­ną oraz for­mal­ną anal­izą pojęć. Autor książ­ki: Spór o real­izm modal­ny. Teo­ria światów możli­wych Davi­da Lewisa.

dr Bartłomiej Skowron

Pla­tonik, filo­zof matem­aty­czny; adi­unkt na Wydziale Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej. Zaj­mu­je się ontologią, m. in. prob­le­ma­mi filo­zoficznej teorii całoś­ci i częś­ci. Wybrane prob­le­my filo­zoficzne stara się rozwiązy­wać uży­wa­jąc matem­aty­ki. Intere­su­je się również filo­zofią nau­ki,  logiką oraz etyką. Pro­mu­je nauczanie ety­ki i filo­zofii w pol­s­kich szkołach. Jego hob­by to bie­gi dłu­godys­tan­sowe i turysty­ka rowerowa.

Spotkanie poprowadzi Grze­gorz Chmiel

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Bar­tosz Kurkows­ki.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Bartek Dobies, Ola Kacz­marek, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks, Karoli­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stemp­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  1. Z czego świat pow­stał?
  2. Co ist­nieje?
  3. Dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

27 maja, godz. 16.00

Bib­liote­ka Kór­nic­ka, Stare Mias­to 78, Poz­nańWspółor­ga­ni­za­torzy

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Patroni

logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logometeortrans


Zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu mias­ta Poz­nań.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

  • […] W imie­niu orga­ni­za­torów serdecznie zaprasza­my na szóstą debatę Klubu „Filo­zo­fuj!”, która odbędzie się w Poz­na­niu. 27 maja, w sobotę, o godz. 16.00 w Bib­liotece Kór­nick­iej przy Starym Rynku dysku­tować będą: dr Tomasz Albińs­ki (UAM) i dr. Bartłomiej Skowron (PW). Deba­ta doty­czyć będzie prob­lematy­ki ist­nienia. Dysku­tan­ci zas­tanaw­iać będą się nad tym co ist­nieje, skąd pochodzi i dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się tutaj (link). […]

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy