Konferencje

IV Kongres Studentów Filozofii

Die Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) Philosophie zaprasza wszystkich zainteresowanych na IV Kongres Studentów Filozofii przy Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 września br. i organizowane jest wspólnie z Niemieckim Towarzystwem Filozoficznym (Deutsche Gesellschaft für Philosophie).

Kon­gres obe­j­mować będzie 12 wykładów w językach wykład­owych niemieckim i ang­iel­skim. Orga­ni­za­torzy nie wskazu­ją jed­noz­nacznie na konkret­ną prob­lematykę przyświeca­jącą spotka­niu. W pro­gramie kon­fer­encji panu­je różnorod­ność. Tytuły prelekcji sugeru­ją między inny­mi tem­atykę społeczno-poli­ty­czną (na przykład Auschwitz nie prowadzili filo­zo­fowie – Czy może jed­nak? lub Mul­ti­kul­tur­al­izm i granice lib­er­al­iz­mu). Roztrząsane mają być też ety­ka i moral­ność (Is Agent-Rel­a­tiv­i­ty Option­al?), kwest­ie epis­te­mo­log­iczne (Epis­temic Peer­hood Regard­ing Knowl­edge-How) jak i wiele innych. Z kom­plet­nym pro­gramem opa­tr­zonym krótki­mi komen­tarza­mi do każdego z przy­go­towanych wykładów moż­na zapoz­nać się na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­to­ra.

Oso­by zain­tere­sowane bezpłat­nym wzię­ciem udzi­ału w kon­gre­sie muszą uprzed­nio wypełnić odpowied­ni for­mu­la­rz zgłoszeniowy dostęp­ny jest > tutaj. For­mu­la­rz przewidu­je również możli­wość zapy­ta­nia o udzie­le­nie noclegu dla przy­jezd­nych. Ter­min nadsyła­nia zgłoszeń upły­wa 31 sierp­nia 2017.

Źródło: http://bufata-philosophie.de/

Opra­cow­ała: Karoli­na Saw­ic­ka

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy