Patronaty Wydarzenia

IV Majówka Filozoficzna IF UG: Podstawy moralności

W dniach 21 – 23 maja bieżącego roku odbędzie się czwarta edycja Majówki Filozoficznej organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego.
Majów­ka Filo­zo­ficz­na zosta­ła pomy­śla­na jako połą­cze­nie semi­na­rium nauko­wo-dydak­tycz­ne­go i wyjaz­du inte­gra­cyj­ne­go stu­den­tów, dok­to­ran­tów, pra­cow­ni­ków IF UG oraz ich bli­skich. Orga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się jed­no­cze­śnie umoż­li­wić stu­den­tom UG kon­takt z wybit­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi innych ośrod­ków aka­de­mic­kich, któ­rzy pro­wa­dzą bada­nia kore­spon­du­ją­ce z tema­ty­ką poszcze­gól­nych edycji.

 

W tym roku przed­mio­tem reflek­sji będzie zagad­nie­nie pod­staw moral­no­ści, ana­li­zo­wa­ne w kon­tek­ście pro­ble­ma­ty­ki mię­dzy inny­mi meta­ety­ki, aksjo­lo­gii, ety­ki przed­mio­to­wej czy filo­zo­fii religii.

 

Wyda­rze­nie odby­wa się zazwy­czaj w Ośrod­ku Wypo­czyn­ko­wym Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go w miej­sco­wo­ści Łączy­no, któ­ra leży nad Jezio­rem Raduń­skim w pięk­nym rejo­nie tak zwa­nej Szwaj­ca­rii Kaszubskiej.

 

Z powo­du obostrzeń sani­tar­nych wyjąt­ko­wo spo­tka­nie odbę­dzie się onli­ne na plat­for­mie MS Teams. Boga­ta ofer­ta mery­to­rycz­na (swój udział potwier­dzi­li goście z Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go i Uni­wer­sy­te­tu w Bel­gra­dzie) przy­naj­mniej czę­ścio­wo ma szan­sę zastą­pić wspól­ny czas spę­dzo­ny na łonie przyrody.

 

Wyda­rze­nie ma cha­rak­ter otwar­ty. Pro­gram do pobra­nia > tutaj.

 

Link do spo­tka­nia na plat­for­mie MS Teams > tutaj.
Link do abs­trak­tów wystą­pień > tutaj.

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy