Aktualności Konkursy Logika Ogłoszenia Patronaty

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny – rejestracja szkół

Rozpoczęła się rejestracja szkół na IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny. Jako patron medialny konkursu zapraszamy do udziału.

Celem kon­kur­su jest roz­wój spraw­no­ści logicz­nych u mło­dzie­ży szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz popu­la­ry­za­cja wie­dzy o logi­ce jako nauce o spo­so­bach jasne­go i ści­słe­go for­mu­ło­wa­nia myśli, o regu­łach popraw­ne­go rozu­mo­wa­nia i uza­sad­nia­nia twier­dzeń. Głów­nym orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Fun­da­cja Roz­wo­ju KUL. Współ­or­ga­ni­za­to­rem spra­wu­ją­cym opie­kę mery­to­rycz­ną nad kon­kur­sem jest Insty­tut Filo­zo­fii KUL (w szcze­gól­no­ści Kate­dra Logi­ki KUL). Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Etapy konkursu

 1. Rejestracja

  Szko­ła zgła­sza udział prze­wi­dy­wa­nej licz­by uczniów za pośred­nic­twem for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go do 31 mar­ca 2021 r.

  Rów­no­cze­śnie uczest­ni­cy (ucznio­wie) szkol­ne­go eta­pu kon­kur­su doko­nu­ją samo­dziel­nej reje­stra­cji na plat­for­mie Moodle kon­kur­su do 31 mar­ca 2021 r. (ten moduł reje­stra­cyj­ny będzie uru­cho­mi­my wkrótce).

  • Pod­czas reje­stra­cji ucznio­wie zobo­wią­za­ni są do poda­nia danych adre­so­wych szko­ły włącz­nie z nume­rem REGON.
  • Po zare­je­stro­wa­niu uczest­ni­cy są zobo­wią­za­ni do prze­sła­nia za pośred­nic­twem plat­for­my Moodle kon­kur­su kopii (wyraź­ne zdję­cie lub skan) wydru­ko­wa­nych i pod­pi­sa­nych oświad­czeń i klau­zu­li informacyjnej.
  • Potwier­dze­nie zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków przez szko­łę – do 15 kwiet­nia 2021 r.
 2. Etap I Szkolny

  Etap I – szkol­ny odbę­dzie się we śro­dę 21 kwiet­nia 2021 r. w godz. 09.00–10.00 CET.

  I etap kon­kur­su może być prze­pro­wa­dzo­ny poza szko­łą lub – jeśli pozwa­la­ją na to warun­ki epi­de­micz­ne – na tere­nie szkoły.

  Ucznio­wie bio­rą­cy udział w kon­kur­sie wypeł­nia­ją testy kon­kur­so­we bez pomo­cy osób trze­cich. Test powi­nien być roz­wią­za­ny w cza­sie jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej tj. 45 minut.

 3. Wyniki

  Komi­sja Kon­kur­so­wa do 26 kwiet­nia 2021 r. doko­na spraw­dze­nia testów kon­kur­so­wych i ogło­si wyni­ki szkol­ne­go eta­pu kon­kur­su. Wyło­nie­ni zosta­ną zwy­cięz­cy pierw­sze­go eta­pu konkursu.

  Do II (fina­ło­we­go) eta­pu kon­kur­su awansuje:

  1. po dwo­je uczniów, któ­rzy w I eta­pie (szkol­nym) uzy­ska­li w swo­jej szko­le naj­więk­szą licz­bę punk­tów (o ile uzy­ska­ją oni co naj­mniej 30% łącz­nej licz­by punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia w tym eta­pie),
  2. 15 uczniów, spo­za osób wymie­nio­nych w punk­cie a), któ­re uzy­ska­ły w I eta­pie kon­kur­su naj­więk­szą licz­bę punk­tów.
 4. Etap II Finałowy

  Finał kon­kur­su odbę­dzie się w sie­dzi­bie Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II w Lubli­nie w dniu 13 maja 2021 r. pod­czas LXIII Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go.

Nagrody

Nagro­dą w pierw­szym eta­pie kon­kur­su jest zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do dru­gie­go etapu.

Dzie­się­ciu naj­lep­szych uczest­ni­ków Fina­łu Kon­kur­su otrzy­ma dyplom Lau­re­ata Kon­kur­su oraz nagro­dy książkowe.

Nagro­da­mi w dru­gim eta­pie kon­kur­su za zaję­cie I‑go, II-go i III-go miej­sca są indek­sy na wybra­ne kie­run­ki: filo­zo­fia, reto­ry­ka sto­so­wa­na lub kogni­ty­wi­sty­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II.

Zdo­byw­ca I‑go miej­sca otrzy­mu­je ponad­to rze­czo­wą nagro­dę głów­ną (lap­top). Nagro­dę rze­czo­wą otrzy­mu­je tak­że lau­re­at II-go miej­sca (smart­pho­ne) i III-go miej­sca (tablet).


Kom­plet infor­ma­cji o Kon­kur­sie wraz z Regu­la­mi­nem Kon­kur­su znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra.

Mate­ria­ły dodat­ko­we: regu­la­min kon­kur­su, ter­mi­narz do pobra­nia > tutaj i prze­wod­nik dla ucznia do pobra­nia > tutaj.

Orga­ni­za­to­rzy:
Fun­da­cja Roz­wo­ju KUL
Insty­tut Filo­zo­fii KUL

Patro­nat medialny:
„Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy