Aktualności Konkursy Logika Ogłoszenia Patronaty

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny – rejestracja szkół

Rozpoczęła się rejestracja szkół na IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny. Jako patron medialny konkursu zapraszamy do udziału.

Celem kon­kur­su jest roz­wój spraw­no­ści logicz­nych u mło­dzie­ży szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz popu­la­ry­za­cja wie­dzy o logi­ce jako nauce o spo­so­bach jasne­go i ści­słe­go for­mu­ło­wa­nia myśli, o regu­łach popraw­ne­go rozu­mo­wa­nia i uza­sad­nia­nia twier­dzeń. Głów­nym orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Fun­da­cja Roz­wo­ju KUL. Współ­or­ga­ni­za­to­rem spra­wu­ją­cym opie­kę mery­to­rycz­ną nad kon­kur­sem jest Insty­tut Filo­zo­fii KUL (w szcze­gól­no­ści Kate­dra Logi­ki KUL). Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Etapy konkursu

 1. Rejestracja

  Szko­ła zgła­sza udział prze­wi­dy­wa­nej licz­by uczniów za pośred­nic­twem for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go do 31 mar­ca 2021 r.

  Rów­no­cze­śnie uczest­ni­cy (ucznio­wie) szkol­ne­go eta­pu kon­kur­su doko­nu­ją samo­dziel­nej reje­stra­cji na plat­for­mie Moodle kon­kur­su do 31 mar­ca 2021 r. (ten moduł reje­stra­cyj­ny będzie uru­cho­mi­my wkrótce).

  • Pod­czas reje­stra­cji ucznio­wie zobo­wią­za­ni są do poda­nia danych adre­so­wych szko­ły włącz­nie z nume­rem REGON.
  • Po zare­je­stro­wa­niu uczest­ni­cy są zobo­wią­za­ni do prze­sła­nia za pośred­nic­twem plat­for­my Moodle kon­kur­su kopii (wyraź­ne zdję­cie lub skan) wydru­ko­wa­nych i pod­pi­sa­nych oświad­czeń i klau­zu­li informacyjnej.
  • Potwier­dze­nie zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków przez szko­łę – do 15 kwiet­nia 2021 r.
 2. Etap I Szkolny

  Etap I – szkol­ny odbę­dzie się we śro­dę 21 kwiet­nia 2021 r. w godz. 09.00–10.00 CET.

  I etap kon­kur­su może być prze­pro­wa­dzo­ny poza szko­łą lub – jeśli pozwa­la­ją na to warun­ki epi­de­micz­ne – na tere­nie szkoły.

  Ucznio­wie bio­rą­cy udział w kon­kur­sie wypeł­nia­ją testy kon­kur­so­we bez pomo­cy osób trze­cich. Test powi­nien być roz­wią­za­ny w cza­sie jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej tj. 45 minut.

 3. Wyniki

  Komi­sja Kon­kur­so­wa do 26 kwiet­nia 2021 r. doko­na spraw­dze­nia testów kon­kur­so­wych i ogło­si wyni­ki szkol­ne­go eta­pu kon­kur­su. Wyło­nie­ni zosta­ną zwy­cięz­cy pierw­sze­go eta­pu konkursu.

  Do II (fina­ło­we­go) eta­pu kon­kur­su awansuje:

  1. po dwo­je uczniów, któ­rzy w I eta­pie (szkol­nym) uzy­ska­li w swo­jej szko­le naj­więk­szą licz­bę punk­tów (o ile uzy­ska­ją oni co naj­mniej 30% łącz­nej licz­by punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia w tym eta­pie),
  2. 15 uczniów, spo­za osób wymie­nio­nych w punk­cie a), któ­re uzy­ska­ły w I eta­pie kon­kur­su naj­więk­szą licz­bę punk­tów.
 4. Etap II Finałowy

  Finał kon­kur­su odbę­dzie się w sie­dzi­bie Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II w Lubli­nie w dniu 13 maja 2021 r. pod­czas LXIII Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go.

Nagrody

Nagro­dą w pierw­szym eta­pie kon­kur­su jest zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do dru­gie­go etapu.

Dzie­się­ciu naj­lep­szych uczest­ni­ków Fina­łu Kon­kur­su otrzy­ma dyplom Lau­re­ata Kon­kur­su oraz nagro­dy książkowe.

Nagro­da­mi w dru­gim eta­pie kon­kur­su za zaję­cie I‑go, II-go i III-go miej­sca są indek­sy na wybra­ne kie­run­ki: filo­zo­fia, reto­ry­ka sto­so­wa­na lub kogni­ty­wi­sty­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II.

Zdo­byw­ca I‑go miej­sca otrzy­mu­je ponad­to rze­czo­wą nagro­dę głów­ną (lap­top). Nagro­dę rze­czo­wą otrzy­mu­je tak­że lau­re­at II-go miej­sca (smart­pho­ne) i III-go miej­sca (tablet).


Kom­plet infor­ma­cji o Kon­kur­sie wraz z Regu­la­mi­nem Kon­kur­su znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra.

Mate­ria­ły dodat­ko­we: regu­la­min kon­kur­su, ter­mi­narz do pobra­nia > tutaj i prze­wod­nik dla ucznia do pobra­nia > tutaj.

Orga­ni­za­to­rzy:
Fun­da­cja Roz­wo­ju KUL
Insty­tut Filo­zo­fii KUL

Patro­nat medialny:
„Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy