Filozofia współczesna Video Wydarzenia

Jacek Wojtysiak: miniwykład nt. filozofii Romana Ingardena [wideo]

W ramach organizowanego przez redakcję „Filozofuj!” pikniku filozoficznego „Ingarden in the Saxon Garden”, który odbył się 12 września 2020 w Lublinie, prof. Jacek Wojtysiak wygłosił miniwykład na temat postaci Romana Ingardena.
W 2020 r. przy­pa­da 50. rocz­ni­ca śmier­ci wiel­kie­go pol­skie­go filo­zo­fa, Roma­na Ingar­de­na. Z tej oka­zji zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy poświę­co­ne jego posta­ci wyda­rze­nie ple­ne­ro­we: rodzin­ny pik­nik filo­zo­ficz­ny w Ogro­dzie Saskim w Lubli­nie. Jed­nym z punk­tów pro­gra­mu stał się mini­wy­kład  zna­ko­mi­te­go znaw­cy filo­zo­fii Ingar­de­na, prof. Jac­ka Woj­ty­sia­ka, człon­ka rady nauko­wej maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

 


Jacek Woj­ty­siak – Pro­fe­sor filozofii,kierownik Kate­dry Teo­rii Pozna­nia Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. Autor pod­ręcz­ni­ków do filo­zo­fii: Pochwa­ła cie­ka­wo­ści, Filo­zo­fia i życie oraz wła­śnie wycho­dzą­cych Źró­deł mądro­ści. W pra­cy nauko­wej tro­pi dwa sło­wa: byćdla­cze­go. Poza tym lubi leniu­cho­wać na łonie rodzi­ny, czy­tać Biblię, słu­chać muzy­ki baro­ko­wej i kon­tem­plo­wać przy­ro­dę. Uza­leż­nio­ny od sło­wa dru­ko­wa­ne­go i od dys­ku­to­wa­nia ze wszyst­ki­mi o wszyst­kim. Hob­by: zbie­ra­nie cza­pek z róż­nych moż­li­wych światów.

Wię­cej na temat wydarzenia:

Foto­re­la­cja

Wide­ore­la­cja


Impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­ła redak­cja maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, a sfi­nan­so­wa­ła Fun­da­cja Orlen.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • RI — (…) czyż­by pod­świa­do­mie i pod­skór­nie rów­nież odwiecz­ny pro­blem “być” czy “mieć”?!
  Ta feno­me­no­lo­gia jest jak… astro­lo­gia, demo­no­lo­gia a może hiperologia?!

 • Czy KUL to jest dziś umy­sło­wy ul?!
  A może…/…/…
  Gdyż kie­dyś to był mur,
  Prze­ciw komu­ni­stycz­nej propagandzie,
  Sys­te­mo­wej nawał­ni­cy opór,
  Odpór, zawór — wie­dzy oczodół…

 • Ad RI i same­go wykła­du — np. cie­ka­we, co sam zain­te­re­so­wa­ny lub nie /wolna wola — wybór/ sądził­by sam, nasz uko­cha­ny feno­me­no­log /filolog?! Arche­olog?! Demonolog?!/, ponie­waż wie­lu jego pokro­ju i pochodzenia/istnienia/dowodzenie nie lubi­li, gdy roz­trza­sa się ich hipo­te­zy, tezy, amne­zy… Powód?! M.in. rodzą­cy się dopie­ro co i w powi­ja­kach tzw. post­mo­der­nizm, wcze­śniej moder­nizm: a dziś extermizm…
  RI, a tak w ogó­le, gdzie teraz jesteś?!
  Duch prze­cie jest żywy, wiecz­ny i nie do pogodzenia!
  =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy