Aktualności

Jak powstaje magazyn?

Jesteśmy na finiszu prac związanych z wydaniem najnowszego numeru „Filozofuj!”. Dobrze wiecie jak wygląda ostateczna wersja magazynu. Chcielibyśmy opowiedzieć Wam, jakie elementy składają się na proces tworzenia kolejnych numerów. A etapów – jak zaraz się przekonacie – jest całkiem sporo. 

Zapisz się do naszego newslettera

Wszys­tko zaczy­na się od opra­cow­a­nia kon­cepcji. To ten moment, kiedy zamaw­iamy tek­sty u Autorów, rusza pro­ces tworzenia grafik. Tek­sty przed opub­likowaniem są redagowane i sprawdzane (pod każdym kątem!). Następ­nie opra­cowu­je­my dodat­ki, czyli biogramy, słown­icz­ki czy kap­suł­ki, które mają ułatwić odbiór tek­stów. Tutaj pojaw­ia­ją się również kon­cepc­je opra­cow­a­nia graficznego numeru, czyli wszys­tko to, co spraw­ia, że mag­a­zyn jest kolorowy, prze­jrzysty i wiz­ual­nie spójny. Kiedy zakończy się etap tworzenia pliku pro­duk­cyjnego, zosta­je on przekazany do druku, a wer­s­ja elek­tron­icz­na pojaw­ia się na por­talu. Do tego wszys­tkiego dochodzą dzi­ała­nia pro­mo­cyjne, czyli to, co robimy, żeby jak najszy­b­ciej dotarła do Was infor­ma­c­ja o nowym numerze. I oczy­wiś­cie pomoc Wolon­tar­iuszy, którzy dziel­nie poma­ga­ją nam i poświę­ca­ją swój pry­wat­ny czas na tworze­nie z nami każdego kole­jnego „Filo­zo­fuj!”. Pod­sumowu­jąc: wydanie jed­nego numeru mag­a­zynu to dwu­miesięczny pro­ces, w który zaan­gażowana jest cała rzesza osób.

Tak naprawdę, każdy z Was może nam pomóc. bo od jakiegoś cza­su może­cie nas znaleźć na Patron­ite. To plat­for­ma, dzię­ki której może­cie stać się naszy­mi Patron­a­mi. Jeżeli macie ochotę reg­u­larnie wspier­ać finan­sowo nasze dzi­ała­nia, a tym samym przy­czynić się do  wydawa­nia mag­a­zynu, wystar­czy wejść na stronę i wybrać intere­su­jącą Was opcję. Nieśmi­ało powiemy, że Patroni mają u nas spec­jalne przy­wile­je i niemały wpływ na zawartość „Filo­zo­fuj!”, bo cza­sem bywa tak, że to oni mogą wybrać tem­atykę numeru. Ale o tym innym razem… 🙂

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy