Audycje Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Popularyzacja

Jak uczyć dzieci filozofii? Niedzielny poranek w radiu RDC

O swoim doświadczeniu zawodowym opowiedzieli w RDC wieloletni nauczyciele filozofii, a w tym etyki. Można było posłuchać o blaskach i cieniach nauczania tych przedmiotów, ale i o możliwościach wykorzystywania dociekań filozoficznych na lekcjach matematyki czy języka polskiego. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Zapisz się do naszego newslettera

13 maja w Radiu dla Cie­bie wyemi­to­wa­no audy­cję o naucza­niu filo­zo­fii, w któ­rej zapro­sze­ni nauczy­cie­le dzie­li­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi w tej mate­rii. Gość­mi pro­gra­mu byli: Domi­ni­ka Dep­ta-Marel, nauczy­ciel­ka w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej i Spo­łecz­nym Gim­na­zjum nr 16 w War­sza­wie oraz wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, autor­ka poru­sza­ją­ce­go wystą­pie­nia na II edy­cji kon­fe­ren­cji „Jak uczyć filo­zo­fii i ety­ki w szko­le”, oraz Łukasz Mali­now­ski, dyrek­tor Nie­pu­blicz­nej Szko­ły nr 1 w Żyrar­do­wie i jed­no­cze­śnie wie­lo­let­ni nauczy­ciel przed­mio­tów filozoficznych.

Szko­ła nasta­wio­na jest na dostar­cze­nie wie­dzy, ale nie na jej obrób­kę czy sfe­rę emo­cjo­nal­ną, z któ­rą dzie­ci się bory­ka­ją i mają z nią naj­więk­szy pro­blem. Ety­ka pozwa­la na zna­le­zie­nie cza­su na reflek­sję. Pro­gram przed­mio­to­wy histo­rii, przy­ro­dy jest uło­żo­ny temat po tema­cie […], a nie bar­dzo jest czas na to, aby dowie­dzieć się, po co się tego wszyst­kie­go uczy­my, jak się z tym czu­je­my, kim jeste­śmy w świe­cie, i po co to wszyst­ko jest

– mówił o swo­im doświad­cze­niu Łukasz Malinowski.

Wycho­dząc ze sta­no­wi­ska Lip­ma­now­skie­go*, że filo­zo­fo­wać moż­na na każ­dym przed­mio­cie, jeź­dzi­my z warsz­ta­ta­mi i poka­zu­je­my, że moż­na np. na mate­ma­ty­ce zna­leźć czas na reflek­sję o tym, czym jest licz­ba lub czym jest nieskończoność

– obja­śnia­ła Domi­ni­ka Depta-Marel.

Mat­thew Lip­man – twór­ca pro­gra­mu docie­kań filo­zo­ficz­nych z dzieć­mi.

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia całej audy­cji > tutaj.


W związ­ku za audy­cją nasu­nę­ły się nam nastę­pu­ją­ce pyta­nia do dyskusji:

  1. Czy myśle­nie kry­tycz­ne prze­ciw­sta­wia się myśle­niu konserwatywnemu?
  2. Czy nie­któ­re kłam­stwa mają wię­cej plu­sów niż minusów?
  3. Przy zało­że­niu, że nauczy­ciel filo­zo­fii / ety­ki musi sto­so­wać oce­ny wobec uczniów – czy jed­ną z pod­staw takiej oce­ny (np. oprócz aktyw­no­ści na lek­cji) powin­na być wie­dza ucznia, czy też na takich przed­mio­tach, jak filo­zo­fia, wie­dza nie powin­na być oceniana?

Opra­co­wa­ła: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy