Audycje Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Popularyzacja

Jak uczyć dzieci filozofii? Niedzielny poranek w radiu RDC

O swoim doświadczeniu zawodowym opowiedzieli w RDC wieloletni nauczyciele filozofii, a w tym etyki. Można było posłuchać o blaskach i cieniach nauczania tych przedmiotów, ale i o możliwościach wykorzystywania dociekań filozoficznych na lekcjach matematyki czy języka polskiego. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Zapisz się do naszego newslettera

13 maja w Radiu dla Ciebie wyemi­towano audy­cję o naucza­niu filo­zofii, w której zaproszeni nauczy­ciele dzielili się swoi­mi doświad­czeni­a­mi w tej materii. Gość­mi pro­gra­mu byli: Domini­ka Dep­ta-Marel, nauczy­ciel­ka w Społecznej Szkole Pod­sta­wowej i Społecznym Gim­nazjum nr 16 w Warsza­w­ie oraz wykład­ow­ca na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, autor­ka porusza­jącego wys­tąpi­enia na II edy­cji kon­fer­encji „Jak uczyć filo­zofii i ety­ki w szkole”, oraz Łukasz Mali­nows­ki, dyrek­tor Niepub­licznej Szkoły nr 1 w Żyrar­dowie i jed­nocześnie wielo­let­ni nauczy­ciel przed­miotów filo­zoficznych.

Szkoła nastaw­iona jest na dostar­cze­nie wiedzy, ale nie na jej obróbkę czy sferę emocjon­al­ną, z którą dzieci się boryka­ją i mają z nią najwięk­szy prob­lem. Ety­ka pozwala na znalezie­nie cza­su na reflek­sję. Pro­gram przed­miotowy his­torii, przy­rody jest ułożony tem­at po tema­cie […], a nie bard­zo jest czas na to, aby dowiedzieć się, po co się tego wszys­tkiego uczymy, jak się z tym czu­je­my, kim jesteśmy w świecie, i po co to wszys­tko jest

– mówił o swoim doświad­cze­niu Łukasz Mali­nows­ki.

Wychodząc ze stanowiska Lip­manowskiego*, że filo­zo­fować moż­na na każdym przed­mio­cie, jeźdz­imy z warsz­tata­mi i pokazu­je­my, że moż­na np. na matem­atyce znaleźć czas na reflek­sję o tym, czym jest licz­ba lub czym jest nieskońc­zoność

– objaś­ni­ała Domini­ka Dep­ta-Marel.

Matthew Lip­man – twór­ca pro­gra­mu dociekań filo­zoficznych z dzieć­mi.

Zaprasza­my do wysłucha­nia całej audy­cji > tutaj.


W związku za audy­cją nasunęły się nam następu­jące pyta­nia do dyskusji:

  1. Czy myśle­nie kry­ty­czne prze­ci­w­staw­ia się myśle­niu kon­ser­waty­wne­mu?
  2. Czy niek­tóre kłamst­wa mają więcej plusów niż minusów?
  3. Przy założe­niu, że nauczy­ciel filo­zofii / ety­ki musi stosować oce­ny wobec uczniów – czy jed­ną z pod­staw takiej oce­ny (np. oprócz akty­wnoś­ci na lekcji) powin­na być wiedza ucz­nia, czy też na takich przed­mio­tach, jak filo­zofia, wiedza nie powin­na być oce­ni­ana?

Opra­cow­ała: Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy