Filozofia dla dzieci Popularyzacja Relacje i reportaże

Jak zbudować nudoeliminator i stworzyć kamień filozoficzny? – fotorelacja z warsztatów Filozofuj-my! w CSK w Lublinie

warsztaty csk kamień filozoficzny nudoeliminator
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się kolejne warsztaty filozoficzne dla dzieci poprowadzone przez Marię Pleskaczyńską. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

W ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych Filo­zo­fuj-my!CSK ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 27 im. Marii Mon­tes­so­ri w Lubli­nie zasta­na­wia­li się m.in. nad feno­me­nem nudy i poszu­ki­wa­li na nią lekarstwa.

Warsz­ta­ty pod tajem­ni­czym tytu­łem Nudo­eli­mi­na­tor, któ­re odby­ły się 14 stycz­nia 2019 r., roz­po­czę­ły się od burzy mózgów i dys­ku­sji. Dzie­ci docie­ka­ły, czym jest nuda, czy ist­nie­je coś obiek­tyw­nie i abso­lut­nie nud­ne­go oraz czy dzie­ci i doro­śli nudzą się w tych samych sytu­acjach. Uczest­ni­cy doszli do wnio­sku, że nuda (podob­nie jak jej prze­ci­wień­stwo – cie­ka­wość) może poja­wić się w róż­nych sytu­acjach, na wie­le spo­so­bów. W koń­cu to, co dla kogoś jest bar­dzo nud­ne, komuś inne­mu może wyda­wać się pasjo­nu­ją­ce. Wszy­scy byli zgod­ni co do tego, że zazwy­czaj nud­ne wyda­ją się rze­czy nie­do­pa­so­wa­ne do wie­ku i zain­te­re­so­wań kon­kret­nej oso­by. Dzie­ci usta­li­ły też, że cza­sem war­to się ponu­dzić. Krót­ka dys­ku­sja o nudzie u zwie­rząt zaczę­ła się od pyta­nia o to, czy mop­sy nudzą się czę­ściej niż przed­sta­wi­cie­le innych ras.

Następ­nie dzie­ci mia­ły za zada­nie poka­zać wła­sną eks­pre­sję nudy – uczest­ni­cy warsz­ta­tów z aktor­skim zacię­ciem robi­li znu­dzo­ne miny. A pod­czas pra­cy w gru­pach mie­rzy­li się z kon­kret­ny­mi zada­nia­mi: poszu­ki­wa­li lekar­stwa na nudę (męska gru­pa zapro­po­no­wa­ła gry na tele­fo­nie), two­rzy­li plan dnia Czło­wie­ka, Któ­ry Nigdy Się Nie Nudzi, oraz Nudzia­rza Abso­lut­ne­go, a tak­że obmy­śla­li sce­na­riusz Naj­nud­niej­sze­go Na Świe­cie Filmu. 

Po tej czę­ści warsz­ta­tów dzie­ci dość zgod­nie stwier­dzi­ły, że nie zga­dza­ją się z filo­zo­fem Søre­nem Kier­ke­ga­ar­dem: wbrew pozo­rom nuda nie zawsze musi być nud­na, a zaj­mo­wa­nie się nią (teo­re­tycz­ne, nie w dzia­ła­niu) może być napraw­dę ciekawe. 

W koń­co­wej czę­ści warsz­ta­tów ucznio­wie, wyko­rzy­stu­jąc róż­no­rod­ne mate­ria­ły, zapro­jek­to­wa­li i wyko­na­li nudo­eli­mi­na­to­ry – czy­li urzą­dze­nia mają­ce spra­wić, że nuda zni­ka.  Następ­nie pre­zen­to­wa­li ich dzia­ła­nie. Dzie­ci zabra­ły nudo­eli­mi­na­to­ry ze sobą do szko­ły, a w dro­dze powrot­nej w auto­bu­sie eli­mi­no­wa­ły przy oka­zji znu­dze­nie przy­pad­ko­wo spo­tka­nych pasażerów.

Kolej­ne i już ostat­nie spo­tka­nie, pod­su­mo­wu­ją­ce pilo­ta­żo­wy pro­gram, poświę­co­ne było kamie­nio­wi filo­zo­ficz­ne­mu. Odby­ło się ono 4 lute­go 2019 r. Naj­pierw mło­dzi uczest­ni­cy obej­rze­li kolek­cję róż­nych kamie­ni, roz­ma­wia­li o miej­scu ich pocho­dze­nia oraz spo­so­bie powsta­nia. Kla­sa była zgod­na co do tego, że kamie­nie przy­wie­zio­ne z kon­kret­ne­go miej­sca to dobra pamiąt­ka z waka­cji, a pod­czas doko­ny­wa­nych w parach roz­gry­wek w grę papier-noży­ce-kamień było zaska­ku­ją­co dużo remisów.

Następ­nie dzie­ci przy­wo­ła­ły wątek kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go poja­wia­ją­cy się w pierw­szym tomie Harry’ego Pot­te­ra i zapo­zna­ły się z auten­tycz­ną histo­rią alche­mi­ków (w tym Nico­la­sa Flam­me­la). Było to przy­czyn­kiem do poważ­nej dys­ku­sji o tym, czy wszy­scy ludzie, z każ­dej epo­ki, fak­tycz­nie pra­gną zło­ta i nie­śmier­tel­no­ści. Eks­pe­ry­ment myślo­wy wyka­zał, że moż­na pra­gnąć wie­lu bar­dzo róż­nych rze­czy i war­to­ści. W koń­cu w magicz­nym zwier­cia­dle ukry­tym w Hogwar­cie (uka­zu­ją­cym oso­bi­ste pra­gnie­nia patrzą­ce­go) każ­dy z uczniów zoba­czył­by coś innego.

W ramach czę­ści arty­stycz­nej każ­dy z uczest­ni­ków warsz­ta­tów wyko­nał oso­bi­sty kamień filo­zo­ficz­ny, według wła­sne­go pro­jek­tu – mają­cy speł­nić jego marzenie.

Pro­gram zajęć filo­zo­ficz­nych w CSK stał się dla dzie­ci oka­zją do bliż­sze­go pozna­nia dys­cy­pli­ny, jaką jest filo­zo­fia. Inne spoj­rze­nie na zagad­nie­nia, pozba­wio­ne odnie­sień do typo­wo szkol­nej wie­dzy, stwa­rza­ło przy­ja­zną prze­strzeń do dys­ku­sji na nowych zasa­dach. Co wię­cej, dzię­ki demo­kra­tycz­ne­mu cha­rak­te­ro­wi filo­zo­fii na bie­żą­co powsta­wa­ły nowe sta­no­wi­ska, teo­rie, for­mu­ło­wa­ne były cie­ka­we pyta­nia. Ucznio­wie chęt­nie dzie­li­li się swo­imi pomy­sła­mi, a tak­że spraw­nie argu­men­to­wa­li, pro­po­no­wa­li twór­cze roz­wią­za­nia i uczy­li się słu­chać sie­bie nawzajem. 

Krót­kie wykła­dy wzbo­ga­ca­ją­ce wie­dzę dzie­ci były prze­pla­ta­ne dys­ku­sją, któ­ra zaj­mo­wa­ła więk­szą część zajęć. Dodat­ko­wo atrak­cyj­ne dla dzie­ci wyko­ny­wa­nie prac pla­stycz­nych uła­twia­ło utrwa­la­nie przed­mio­tu dys­ku­sji, a dobór tema­tów (wie­dza i pamięć, nuda, naj­więk­sze pra­gnie­nia) pozwa­lał na odno­sze­nie się przez dzie­ci do oso­bi­stych doświad­czeń i wyka­za­nie się w dys­ku­sji zaska­ku­ją­cą wie­dzą (szkol­ną i pozaszkolną). 

Zapro­sze­ni na pilo­ta­żo­we zaję­cia ucznio­wie aktyw­nie dys­ku­to­wa­li i z wiel­kim entu­zja­zmem (cza­sem tak­że z dużą ambi­cją) pod­cho­dzi­li do pro­po­no­wa­nych zadań. Z dużym zain­te­re­so­wa­niem przyj­mo­wa­li rów­nież poja­wia­ją­ce się w tle tre­ści filo­zo­ficz­ne i kulturowe. 

W ramach warsz­ta­tów stwo­rzo­na zosta­ła prze­strzeń dia­lo­gu umoż­li­wia­ją­ca uczest­ni­kom – adep­tom filo­zo­fii –  wypo­wie­dze­nie na głos wie­lu waż­nych kwestii. 

 

Orga­ni­za­tor wydarzenia

Cen­trum Spo­tka­nia Kul­tur w Lublinie

Patro­nat

Filo­zo­fuj!”

Oso­ba prowadząca

Maria Ple­ska­czyń­ska

Czas trwa­nia pro­gra­mu pilotażowego

gru­dzień 2018–luty 2019

Począ­tek pro­gra­mu: 10.12.2018 godz. 10.00

Miej­sce: Cen­trum Spo­tka­nia Kul­tur, Plac Teatral­ny 1, Lublin

Link do stro­ny wyda­rze­nia > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy