Filozofia dla dzieci Popularyzacja Relacje i reportaże

Jak zbudować nudoeliminator i stworzyć kamień filozoficzny? – fotorelacja z warsztatów Filozofuj-my! w CSK w Lublinie

warsztaty csk kamień filozoficzny nudoeliminator
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się kolejne warsztaty filozoficzne dla dzieci poprowadzone przez Marię Pleskaczyńską. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

W ramach pilotażowego pro­gra­mu warsz­tatów filo­zoficznych Filo­zo­fuj-my!CSK uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 27 im. Marii Montes­sori w Lublin­ie zas­tanaw­iali się m.in. nad fenomen­em nudy i poszuki­wali na nią lekarst­wa.

Warsz­taty pod tajem­niczym tytułem Nudoe­lim­i­na­tor, które odbyły się 14 sty­cz­nia 2019 r., rozpoczęły się od burzy mózgów i dyskusji. Dzieci dociekały, czym jest nuda, czy ist­nieje coś obiek­ty­wnie i abso­lut­nie nud­nego oraz czy dzieci i dorośli nudzą się w tych samych sytu­ac­jach. Uczest­ni­cy dos­zli do wniosku, że nuda (podob­nie jak jej prze­ci­wieńst­wo – cieka­wość) może pojaw­ić się w różnych sytu­ac­jach, na wiele sposobów. W końcu to, co dla kogoś jest bard­zo nudne, komuś innemu może wydawać się pasjonu­jące. Wszyscy byli zgod­ni co do tego, że zazwyczaj nudne wyda­ją się rzeczy niedopa­sowane do wieku i zain­tere­sowań konkret­nej oso­by. Dzieci ustal­iły też, że cza­sem warto się ponudz­ić. Krót­ka dyskus­ja o nudzie u zwierząt zaczęła się od pyta­nia o to, czy mop­sy nudzą się częś­ciej niż przed­staw­iciele innych ras.

Następ­nie dzieci miały za zadanie pokazać włas­ną ekspresję nudy – uczest­ni­cy warsz­tatów z aktorskim zacię­ciem robili znud­zone miny. A pod­czas pra­cy w gru­pach mierzyli się z konkret­ny­mi zada­ni­a­mi: poszuki­wali lekarst­wa na nudę (męs­ka gru­pa zapro­ponowała gry na tele­fonie), tworzyli plan dnia Człowieka, Który Nigdy Się Nie Nudzi, oraz Nudziarza Abso­lut­nego, a także obmyślali sce­nar­iusz Najnud­niejszego Na Świecie Fil­mu.

Po tej częś­ci warsz­tatów dzieci dość zgod­nie stwierdz­iły, że nie zgadza­ją się z filo­zofem Søren­em Kierkegaar­dem: wbrew pozorom nuda nie zawsze musi być nud­na, a zaj­mowanie się nią (teo­re­ty­czne, nie w dzi­ała­niu) może być naprawdę ciekawe.

W koń­cowej częś­ci warsz­tatów uczniowie, wyko­rzys­tu­jąc różnorodne mate­ri­ały, zapro­jek­towali i wykon­ali nudoe­lim­i­na­to­ry – czyli urządzenia mające spraw­ić, że nuda zni­ka.  Następ­nie prezen­towali ich dzi­ałanie. Dzieci zabrały nudoe­lim­i­na­to­ry ze sobą do szkoły, a w drodze powrot­nej w auto­bus­ie elim­i­nowały przy okazji znudze­nie przy­pad­kowo spotkanych pasażerów.

Kole­jne i już ostat­nie spotkanie, pod­sumowu­jące pilotażowy pro­gram, poświę­cone było kamieniowi filo­zoficzne­mu. Odbyło się ono 4 lutego 2019 r. Najpierw młodzi uczest­ni­cy obe­jrzeli kolekcję różnych kamieni, roz­maw­iali o miejs­cu ich pochodzenia oraz sposo­bie pow­sta­nia. Klasa była zgod­na co do tego, że kamie­nie przy­wiezione z konkret­nego miejs­ca to dobra pamiąt­ka z wakacji, a pod­czas dokony­wanych w parach roz­gry­wek w grę papi­er-nożyce-kamień było zaskaku­ją­co dużo remisów.

Następ­nie dzieci przy­wołały wątek kamienia filo­zoficznego pojaw­ia­ją­cy się w pier­wszym tomie Harry’ego Pot­tera i zapoz­nały się z aut­en­ty­czną his­torią alchemików (w tym Nico­lasa Flam­mela). Było to przy­czynkiem do poważnej dyskusji o tym, czy wszyscy ludzie, z każdej epo­ki, fak­ty­cznie prag­ną zło­ta i nieśmiertel­noś­ci. Ekspery­ment myślowy wykazał, że moż­na prag­nąć wielu bard­zo różnych rzeczy i wartoś­ci. W końcu w mag­icznym zwier­ci­a­dle ukry­tym w Hog­war­cie (ukazu­ją­cym oso­biste prag­nienia patrzącego) każdy z uczniów zobaczył­by coś innego.

W ramach częś­ci artysty­cznej każdy z uczest­ników warsz­tatów wykon­ał oso­bisty kamień filo­zoficzny, według włas­nego pro­jek­tu – mają­cy spełnić jego marze­nie.

Pro­gram zajęć filo­zoficznych w CSK stał się dla dzieci okazją do bliższego poz­na­nia dyscy­pliny, jaką jest filo­zofia. Inne spo­jrze­nie na zagad­nienia, pozbaw­ione odniesień do typowo szkol­nej wiedzy, stwarza­ło przy­jazną przestrzeń do dyskusji na nowych zasadach. Co więcej, dzię­ki demokraty­czne­mu charak­terowi filo­zofii na bieżą­co pow­stawały nowe stanowiska, teorie, for­mułowane były ciekawe pyta­nia. Uczniowie chęt­nie dzielili się swoi­mi pomysła­mi, a także sprawnie argu­men­towali, pro­ponowali twór­cze rozwiąza­nia i uczyli się słuchać siebie nawza­jem.

Krótkie wykłady wzbo­ga­ca­jące wiedzę dzieci były przepla­tane dyskusją, która zaj­mowała więk­szą część zajęć. Dodatkowo atrak­cyjne dla dzieci wykony­wanie prac plas­ty­cznych ułatwiało utr­walanie przed­mio­tu dyskusji, a dobór tem­atów (wiedza i pamięć, nuda, najwięk­sze prag­nienia) pozwalał na odnosze­nie się przez dzieci do oso­bistych doświad­czeń i wykazanie się w dyskusji zaskaku­jącą wiedzą (szkol­ną i poza­szkol­ną).

Zaproszeni na pilotażowe zaję­cia uczniowie akty­wnie dysku­towali i z wielkim entuz­jazmem (cza­sem także z dużą ambicją) pod­chodzili do pro­ponowanych zadań. Z dużym zain­tere­sowaniem przyj­mowali również pojaw­ia­jące się w tle treś­ci filo­zoficzne i kul­tur­owe.

W ramach warsz­tatów stwor­zona została przestrzeń dia­logu umożli­wia­ją­ca uczest­nikom – adep­tom filo­zofii –  wypowiedze­nie na głos wielu ważnych kwestii.

 

Orga­ni­za­tor wydarzenia

Cen­trum Spotka­nia Kul­tur w Lublin­ie

Patronat

Filo­zo­fuj!”

Oso­ba prowadzą­ca

Maria Pleskaczyńs­ka

Czas trwa­nia pro­gra­mu pilotażowego

grudzień 2018–luty 2019

Początek pro­gra­mu: 10.12.2018 godz. 10.00

Miejsce: Cen­trum Spotka­nia Kul­tur, Plac Teatral­ny 1, Lublin

Link do strony wydarzenia > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy