Filozofia dla dzieci Popularyzacja Relacje i reportaże

Jak zbudować nudoeliminator i stworzyć kamień filozoficzny? – fotorelacja z warsztatów Filozofuj-my! w CSK w Lublinie

warsztaty csk kamień filozoficzny nudoeliminator
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się kolejne warsztaty filozoficzne dla dzieci poprowadzone przez Marię Pleskaczyńską. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

W ramach pilotażowego pro­gra­mu warsz­tatów filo­zoficznych Filo­zo­fuj-my!CSK uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 27 im. Marii Montes­sori w Lublin­ie zas­tanaw­iali się m.in. nad fenomen­em nudy i poszuki­wali na nią lekarst­wa.

Warsz­taty pod tajem­niczym tytułem Nudoe­lim­i­na­tor, które odbyły się 14 sty­cz­nia 2019 r., rozpoczęły się od burzy mózgów i dyskusji. Dzieci dociekały, czym jest nuda, czy ist­nieje coś obiek­ty­wnie i abso­lut­nie nud­nego oraz czy dzieci i dorośli nudzą się w tych samych sytu­ac­jach. Uczest­ni­cy dos­zli do wniosku, że nuda (podob­nie jak jej prze­ci­wieńst­wo – cieka­wość) może pojaw­ić się w różnych sytu­ac­jach, na wiele sposobów. W końcu to, co dla kogoś jest bard­zo nudne, komuś innemu może wydawać się pasjonu­jące. Wszyscy byli zgod­ni co do tego, że zazwyczaj nudne wyda­ją się rzeczy niedopa­sowane do wieku i zain­tere­sowań konkret­nej oso­by. Dzieci ustal­iły też, że cza­sem warto się ponudz­ić. Krót­ka dyskus­ja o nudzie u zwierząt zaczęła się od pyta­nia o to, czy mop­sy nudzą się częś­ciej niż przed­staw­iciele innych ras.

Drugie warsztaty „Filozofuj-my!” w CSK

Drugie warsztaty „Filozofuj-my!” w <span class="caps">CSK</span>
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Następ­nie dzieci miały za zadanie pokazać włas­ną ekspresję nudy – uczest­ni­cy warsz­tatów z aktorskim zacię­ciem robili znud­zone miny. A pod­czas pra­cy w gru­pach mierzyli się z konkret­ny­mi zada­ni­a­mi: poszuki­wali lekarst­wa na nudę (męs­ka gru­pa zapro­ponowała gry na tele­fonie), tworzyli plan dnia Człowieka, Który Nigdy Się Nie Nudzi, oraz Nudziarza Abso­lut­nego, a także obmyślali sce­nar­iusz Najnud­niejszego Na Świecie Fil­mu.

Po tej częś­ci warsz­tatów dzieci dość zgod­nie stwierdz­iły, że nie zgadza­ją się z filo­zofem Søren­em Kierkegaar­dem: wbrew pozorom nuda nie zawsze musi być nud­na, a zaj­mowanie się nią (teo­re­ty­czne, nie w dzi­ała­niu) może być naprawdę ciekawe.

W koń­cowej częś­ci warsz­tatów uczniowie, wyko­rzys­tu­jąc różnorodne mate­ri­ały, zapro­jek­towali i wykon­ali nudoe­lim­i­na­to­ry – czyli urządzenia mające spraw­ić, że nuda zni­ka.  Następ­nie prezen­towali ich dzi­ałanie. Dzieci zabrały nudoe­lim­i­na­to­ry ze sobą do szkoły, a w drodze powrot­nej w auto­bus­ie elim­i­nowały przy okazji znudze­nie przy­pad­kowo spotkanych pasażerów.

Kole­jne i już ostat­nie spotkanie, pod­sumowu­jące pilotażowy pro­gram, poświę­cone było kamieniowi filo­zoficzne­mu. Odbyło się ono 4 lutego 2019 r. Najpierw młodzi uczest­ni­cy obe­jrzeli kolekcję różnych kamieni, roz­maw­iali o miejs­cu ich pochodzenia oraz sposo­bie pow­sta­nia. Klasa była zgod­na co do tego, że kamie­nie przy­wiezione z konkret­nego miejs­ca to dobra pamiąt­ka z wakacji, a pod­czas dokony­wanych w parach roz­gry­wek w grę papi­er-nożyce-kamień było zaskaku­ją­co dużo remisów.

Następ­nie dzieci przy­wołały wątek kamienia filo­zoficznego pojaw­ia­ją­cy się w pier­wszym tomie Harry’ego Pot­tera i zapoz­nały się z aut­en­ty­czną his­torią alchemików (w tym Nico­lasa Flam­mela). Było to przy­czynkiem do poważnej dyskusji o tym, czy wszyscy ludzie, z każdej epo­ki, fak­ty­cznie prag­ną zło­ta i nieśmiertel­noś­ci. Ekspery­ment myślowy wykazał, że moż­na prag­nąć wielu bard­zo różnych rzeczy i wartoś­ci. W końcu w mag­icznym zwier­ci­a­dle ukry­tym w Hog­war­cie (ukazu­ją­cym oso­biste prag­nienia patrzącego) każdy z uczniów zobaczył­by coś innego.

W ramach częś­ci artysty­cznej każdy z uczest­ników warsz­tatów wykon­ał oso­bisty kamień filo­zoficzny, według włas­nego pro­jek­tu – mają­cy spełnić jego marze­nie.

Trzecie warsztaty „Filozofuj-my!” w CSK

dav
Trzecie warsztaty „Filozofuj-my!” w <span class="caps">CSK</span>
dav
dav
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Pro­gram zajęć filo­zoficznych w CSK stał się dla dzieci okazją do bliższego poz­na­nia dyscy­pliny, jaką jest filo­zofia. Inne spo­jrze­nie na zagad­nienia, pozbaw­ione odniesień do typowo szkol­nej wiedzy, stwarza­ło przy­jazną przestrzeń do dyskusji na nowych zasadach. Co więcej, dzię­ki demokraty­czne­mu charak­terowi filo­zofii na bieżą­co pow­stawały nowe stanowiska, teorie, for­mułowane były ciekawe pyta­nia. Uczniowie chęt­nie dzielili się swoi­mi pomysła­mi, a także sprawnie argu­men­towali, pro­ponowali twór­cze rozwiąza­nia i uczyli się słuchać siebie nawza­jem.

Krótkie wykłady wzbo­ga­ca­jące wiedzę dzieci były przepla­tane dyskusją, która zaj­mowała więk­szą część zajęć. Dodatkowo atrak­cyjne dla dzieci wykony­wanie prac plas­ty­cznych ułatwiało utr­walanie przed­mio­tu dyskusji, a dobór tem­atów (wiedza i pamięć, nuda, najwięk­sze prag­nienia) pozwalał na odnosze­nie się przez dzieci do oso­bistych doświad­czeń i wykazanie się w dyskusji zaskaku­jącą wiedzą (szkol­ną i poza­szkol­ną).

Zaproszeni na pilotażowe zaję­cia uczniowie akty­wnie dysku­towali i z wielkim entuz­jazmem (cza­sem także z dużą ambicją) pod­chodzili do pro­ponowanych zadań. Z dużym zain­tere­sowaniem przyj­mowali również pojaw­ia­jące się w tle treś­ci filo­zoficzne i kul­tur­owe.

W ramach warsz­tatów stwor­zona została przestrzeń dia­logu umożli­wia­ją­ca uczest­nikom – adep­tom filo­zofii –  wypowiedze­nie na głos wielu ważnych kwestii.

 

Orga­ni­za­tor wydarzenia

Cen­trum Spotka­nia Kul­tur w Lublin­ie

Patronat

Filo­zo­fuj!”

Oso­ba prowadzą­ca

Maria Pleskaczyńs­ka

Czas trwa­nia pro­gra­mu pilotażowego

grudzień 2018–luty 2019

Początek pro­gra­mu: 10.12.2018 godz. 10.00

Miejsce: Cen­trum Spotka­nia Kul­tur, Plac Teatral­ny 1, Lublin

Link do strony wydarzenia > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy