Filozofia umysłu Kognitywistyka Opracowania

Jaki wpływ na zdolności poznawcze mają wstrząsy mózgu?

Wstrząśnienia mózgu mogą powodować trwałe i rozległe konsekwencje dla zdolności poznawczych człowieka. Teza ta została przedstawiona na dorocznym spotkaniu Cognitive Neuroscience Society, na którym zaprezentowano wyniki dwóch najnowszych badań. Pisze o tym Sara G. Miller na portalu Livescience.com.

Zapisz się do naszego newslettera

Trwałość zmian w mózgu

Doty­chczas przyj­mowano, iż wstrząśnie­nie mózgu może znaczą­co wpły­wać na umiejęt­ność myśle­nia jedynie przez kil­ka tygod­ni, jed­nak najnowsze bada­nia wykazu­ją, że taki wpływ może utrzymy­wać się nawet do 55 lat.

Naukow­cy prze­badali dwie grupy: pier­wsza składała się z 43 osób w wieku 18–80 lat, drugą stanow­iło 20 stu­den­tów, których śred­nia wieku wynosiła 21 lat. W skład obu grup weszło kil­ka osób, które doświad­czyły w przeszłoś­ci wstrząśnienia mózgu. Badanie wykaza­ło, iż nieza­leżnie od wieku osób oraz cza­su jaki upłynął od wypad­ku, ci, którzy go doświad­czyli, osiągnęli gorsze wyni­ki w teś­cie na wiz­ual­ną pamięć roboczą.

Jak opisu­je Hec­tor Arcin­ie­ga z Uni­w­er­syte­tu w Newadzie, w celu przetestowa­nia wiz­ual­nej pamię­ci roboczej, badanym przez krót­ki czas przed­staw­iano obrazek, po czym pokazy­wano im kole­jny, a ci musieli odpowiedzieć czy oba z nich były takie same. Badani, którzy nie ucier­pieli z powodu wstrząśnienia mózgu, śred­nio odpowiadali bardziej pre­cyzyjnie niż ci, którzy doświad­czyli wypad­ku. Pon­ad­to, wyni­ki pokaza­ły, że wstrząśnienia mogą mieć dłu­gotr­wałe skut­ki.

Mniejsza pre­cyzyjność w tes­tach pamię­ci może wydawać się mało znaczą­ca, jed­nak w przy­pad­ku osób, które doz­nały wielokrot­nych wstrząśnień, skutka­mi mogą być trwałe upośledzenia. Badani z drugiej grupy (stu­den­ci) o wiele sprawniej dostrze­gali te upośledzenia niż oso­by z grupy pier­wszej.

Przykład­owo, u młodej oso­by efek­tem wstrząśnienia mózgu może być konieczność dłuższego uczenia się do egza­minu, gdyż pro­ces przyswa­ja­nia wiedzy będzie prze­b­ie­gał wol­niej. U osób starszych takie skut­ki trud­niej zaob­ser­wować z racji nat­u­ral­nego obniża­nia się wyda­jnoś­ci pamię­ci roboczej związanej z wiekiem.

Deficyty uwagi

W drugim bada­niu naukow­cy zaob­ser­wowali, że wstrząśnie­nie wpły­wa na skupi­e­nie uwa­gi. Prze­badano 31 osób, z czego 10 było zdi­ag­no­zowanych, a pozostałe 21 to ci, u których nie stwierd­zono wstrząśnienia, ale zaob­ser­wowali oni pewne symp­to­my po uderze­niu się w głowę. Jak twierdzi Jon Sig­ur­jon­s­son z City Col­lege w Nowym Jorku, wiele osób nie wie bowiem, jakie są objawy wstrząśnienia mózgu.

W celu zbada­nia uwa­gi naukow­cy posłużyli się testem MMN, który mierzy akty­wność mózgu pod­czas obser­wowa­nia miga­jącej litery M na ekranie. Zakła­da się, że gdy M zamienia się w N, powinien nastąpić skok akty­wnoś­ci mózgu. O ile u zdrowych osób zaob­ser­wowano taki skok, o tyle u tych, które ucier­pi­ały z powodu wstrząśnienia, nie wykry­to zmi­any. Może to oznaczać, że uraz spowodował obniże­nie zdol­noś­ci uwa­gi. Warto zaz­naczyć, iż nie odno­towano różnic między gru­pa­mi w przy­pad­ku takich umiejęt­noś­ci, jak planowanie czy skupi­e­nie.

Naukow­cy planu­ją przeprowadz­ić kole­jne ekspery­men­ty mające na celu zbadanie wpły­wu wstrząśnień mózgu na pro­cesy myślowe. Mają także nadzieję, że ich bada­nia przy­czynią się do stworzenia tes­tu, który jed­noz­nacznie poz­woli stwierdz­ić czy ktoś ucier­pi­ał z powodu wstrząśnienia mózgu, czy też nie.

Opra­cow­ała: Katarzy­na Biel
Redakc­ja językowa: Kinga Perużyńs­ka

Źródło: livescience.com

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy