Artykuł

Jakub Jernajczyk: Konie Platona

Autorem jednej z najsłynniejszych metafor filozoficznych jest Platon (427–347 p.n.e.), który duszę ludzką porównał do powozu zaprzęgniętego w dwa konie.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 5 (17), s. 49. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


Jeden z tych koni gna ku górze, ku szczyt­nym ideom, reprezen­tu­jąc ludzkie dąże­nie do doskon­ałoś­ci. Dru­gi koń ciąg­nie ku zie­mi, ku potrze­bom fizy­cznym. Reprezen­tu­je zatem bio­log­iczny, zwierzę­cy aspekt naszego życia. Oby­d­wa te kierun­ki są ważne. Bez samo­d­oskonale­nia, bez pra­cy nad sobą człowiek był­by tylko zwierzę­ciem.

Jed­nak zaspoko­je­nie pod­sta­wowych potrzeb bio­log­icznych, takich jak zdoby­cie poży­wienia czy przedłuże­nie gatunku, jest warunk­iem naszego przetr­wa­nia. Ważne jest więc, by pomiędzy tymi dąże­ni­a­mi zachowana była odpowied­nia pro­por­c­ja. Ową równowagę wedle Pla­tona zapewnić może tylko rozum, który w metaforze powozu przyj­mu­je postać woźni­cy, trzy­ma­jącego w ryzach dwa narow­iste konie.


Jakub Jer­na­jczyk – Matem­atyk, artys­ta wiz­ual­ny, pop­u­laryza­tor nau­ki; adi­unkt na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów wrocławskiej ASP. Strona auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Ilus­trac­ja: Jakub Jer­na­jczyk

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy