Artykuł Logika

Jakub Jernajczyk: Kruki Hempla

Hempel wszystkie kruki są czarne

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 2 (26), s. 30. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


Wszyst­kie kru­ki są czar­ne! Tego typu twier­dze­nia nie moż­na udo­wod­nić induk­cyj­nie. Choć­by­śmy wska­za­li dowol­nie dużą licz­bę czar­nych kru­ków, wystar­czy tyl­ko jeden przy­kład kru­ka, któ­ry nie jest czar­ny, aby oba­lić (sfal­sy­fi­ko­wać) naszą tezę.

Cho­ciaż poszu­ki­wa­nie kolej­nych przy­kła­dów potwier­dza­ją­cych daną teo­rię nie może pro­wa­dzić nas do wie­dzy nauko­wej, ma ono jed­nak pew­ną war­tość poznaw­czą – wzmac­nia nasze prze­ko­na­nie, pozwa­la wyro­bić sobie mniej lub bar­dziej uza­sad­nio­ny pogląd na dane zjawisko.

Oka­zu­je się jed­nak, że z per­spek­ty­wy logi­ki, na co zwró­cił uwa­gę Carl Gustav Hem­pel, zda­nie „wszyst­kie kru­ki są czar­ne” rów­no­waż­ne jest zda­niu „wszyst­ko, co nie jest czar­ne, nie jest kru­kiem”. Zatem nasz pogląd na to, że wszyst­kie kru­ki są czar­ne, powi­nien być bar­dziej uza­sad­nio­ny nie tyl­ko wte­dy, kie­dy widzi­my kolej­ne­go czar­ne­go kru­ka, ale rów­nież wte­dy, gdy obser­wu­je­my bia­łe koty, zie­lon­ka­we węże i gene­ral­nie wszel­kie nie­czar­ne obiek­ty, któ­re nie są krukami.


Jakub Jer­naj­czyk – Mate­ma­tyk, arty­sta wizu­al­ny, popu­la­ry­za­tor nauki; adiunkt na Wydzia­le Gra­fi­ki i Sztu­ki Mediów na Wro­cław­skiej ASP. Stro­na auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

< Powrót do spi­su tre­ści numeru.

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy