Artykuł

Jakub Jernajczyk: Nietoperz Nagela

Jak to jest być nietoperzem? Takie pytanie stawia współczesny amerykański filozof Thomas Nagel (ur. 1937) w tytule swojego słynnego artykułu. Nie chodzi mu jednak o to, jak to jest udawać nietoperza, zachowywać się na podobieństwo nietoperza. Nagel pyta: jak to jest dla nietoperza być nietoperzem?

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2017 nr 6 (18), s. 55. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku  PDF.


Nietop­erz pojaw­ia się w tej metaforze w celu wyostrzenia rozważanego prob­le­mu. Jego per­cepc­ja tak wyraźnie różni się od naszej, że z łat­woś­cią przyj­mu­je­my, iż nigdy nie będziemy mogli pojąć, jak to jest nim być. Jed­nak dokład­nie ten sam prob­lem pojaw­ia się, kiedy pytamy, jak to jest być dowol­ną inną osobą. Ani ja nie mogę się dowiedzieć, jak to jest być kimś innym, ani żad­na inna oso­ba nigdy nie dowie się, jak to jest być mną. Nasza świado­mość stanowi zamknię­ty świat, niedostęp­ny dla niko­go ani niczego z zewnątrz.


Jakub Jer­na­jczyk – Matem­atyk, artys­ta wiz­ual­ny, pop­u­laryza­tor nau­ki; adi­unkt na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów na Wrocławskiej ASP. Strona auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

< Powrót do spisu treś­ci numeru. 

Ilus­trac­ja: Jakub Jer­na­jczyk

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy