Artykuł

Jakub Jernajczyk: Nietoperz Nagela

Jak to jest być nietoperzem? Takie pytanie stawia współczesny amerykański filozof Thomas Nagel (ur. 1937) w tytule swojego słynnego artykułu. Nie chodzi mu jednak o to, jak to jest udawać nietoperza, zachowywać się na podobieństwo nietoperza. Nagel pyta: jak to jest dla nietoperza być nietoperzem?

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2017 nr 6 (18), s. 55. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku  PDF.


Nie­to­perz poja­wia się w tej meta­fo­rze w celu wyostrze­nia roz­wa­ża­ne­go pro­ble­mu. Jego per­cep­cja tak wyraź­nie róż­ni się od naszej, że z łatwo­ścią przyj­mu­je­my, iż nigdy nie będzie­my mogli pojąć, jak to jest nim być. Jed­nak dokład­nie ten sam pro­blem poja­wia się, kie­dy pyta­my, jak to jest być dowol­ną inną oso­bą. Ani ja nie mogę się dowie­dzieć, jak to jest być kimś innym, ani żad­na inna oso­ba nigdy nie dowie się, jak to jest być mną. Nasza świa­do­mość sta­no­wi zamknię­ty świat, nie­do­stęp­ny dla niko­go ani nicze­go z zewnątrz.


Jakub Jer­naj­czyk – Mate­ma­tyk, arty­sta wizu­al­ny, popu­la­ry­za­tor nauki; adiunkt na Wydzia­le Gra­fi­ki i Sztu­ki Mediów na Wro­cław­skiej ASP. Stro­na auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

< Powrót do spi­su tre­ści nume­ru. 

Ilu­stra­cja: Jakub Jer­naj­czyk

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy