Artykuł

Jakub Jernajczyk: Wąż Nietzschego

Lińcie się! – Wąż ginie, gdy wylinieć się nie może. Podobnie dzieje się z duchami, którym przeszkodzono zmienić swe poglądy – przestają one być duchem.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2017 nr 1 (13), s. 52. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


Zdaniem Fry­dery­ka Niet­zschego (1844–1900) człowiek ma pra­wo zmieni­ać swo­je poglądy, na wzór węża, który zrzu­ca starą skórę.

Nie chodzi tu jed­nak tylko o samą zmi­anę, lecz również o postęp. Podob­nie jak nowa skóra węża będzie lep­iej przys­tosowana do panu­ją­cych warunk­ów, tak i nowe poglądy staną się bardziej odporne na kon­frontację z rzeczy­wis­toś­cią.

Pozbaw­iony takiej elasty­cznoś­ci umysł (w niek­tórych przekładach tego frag­men­tu zami­ast „duchów”, pojaw­ia­ją się „umysły”) sta­je się skost­ni­ały, zasty­ga w swych przeko­na­ni­ach i zatra­ca istotę tego, co czyni go umysłem.


Warto doczy­tać
F. Niet­zsche, Jutrzen­ka. Myśli o przesą­dach moral­nych, przeł. S. Wyrzykows­ki, Warszawa–Kraków 1912, s. 408.


Autor dzięku­je prof. Adamowi Grob­lerowi za cen­ną uwagę doty­czącą przys­tosowywa­nia się węży oraz umysłów do nowych warunk­ów.


Jakub Jer­na­jczyk – Matem­atyk, artys­ta wiz­ual­ny, pop­u­laryza­tor nau­ki; adi­unkt na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów wrocławskiej ASP. Strona auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­kaW pełnej wer­sji graficznej moż­na go przeczy­tać > tutaj.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy