John Searle: Rozwiążemy „zagadkę umysłu”, gdy wyzwolimy się od błędnych założeń

Wywiad z prof. Johnem Searle’em z Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia (Berke­ley, USA), jed­nym z najbardziej znanych autorów współczes­nych zaj­mu­ją­cych się prob­lematyką umysł–ciało.